eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › przebudowa strychów na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - zmiana sposobu użytkowania

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2005-06-27

POZYCJA 30572

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Tychy: przebudowa strychów na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - zmiana sposobu użytkowania

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, do kontaktów: Jadwiga Grzybek, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, fax 032 2273145, e-mail: mzbm.s@poczta.umtychy.pl, www.umtychy.pl/mzbm. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krystyna Kremza - kierownik ROM NR II, ul. Budowlanych 41, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. tel. 32 2272924, fax fax 32 2273145. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa strychów na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - zmiana sposobu użytkowania. 1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - wykonanie robót murowych, tynkarskich, izolacyjnych: cieplnych i przeciwdźwiękowych, posadzkarskich, malarskich, okładziny wewnętrzne, montaż okien w połaci dachowej, wymiana stolarki drzwiowej, roboty dekarskie w zakresie przełożenia pokrycia z dachówki ceramicznej, przemurowanie kominów, roboty towarzyszące, - wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych, gazowych i elektrycznych. 1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Tychy, ul. Batorego 92-98. 1.5) Nomenklatura 1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego Oryginalny kod CPV: 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne Kod CPV wg słownika 2008: 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne Oryginalny kod CPV: 45.26.25.00 - Roboty murarskie Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe Oryginalny kod CPV: 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Kod CPV wg słownika 2008: 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Oryginalny kod CPV: 45.26.23.00 - Betonowanie Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.23.00 - Betonowanie Oryginalny kod CPV: 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania Oryginalny kod CPV: 45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Oryginalny kod CPV: 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach Oryginalny kod CPV: 45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania strychów w budynku wielorodzinnym na 6 lokali mieszkalnych, w tym: 2 mieszkania jednopokojowe, 4 mieszkania dwupokojowe - łączna powierzchnia użytkowa projektowanych mieszkań wynosi 306,68 m kw., - łączna kubatura projektowanych mieszkań 950 m sześc. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 4;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 15 800,00 zł. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: Wymagania stawiane wykonawcom: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedłożą następujące dokumenty: 1) kserokopię odpisu z właściwego rejestru (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej - ważność dokumentu winna być potwierdzona przez organ wystawiający taki dokument - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego: a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych b) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) kserokopię zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) kserokopię zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, 6) wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, 7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia. W przypadku wykonawców, których działalność nie obejmuje lat wskazanych jw. należy sporządzić wykaz tylko z okresu prowadzonej działalności. Przez roboty tożsame zamawiający rozumie roboty budowlane o charakterze zbliżonym do zakresu niniejszego zamówienia, o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 50% ceny oferty (brutto). W wykazie winny znajdować się przynajmniej 3 roboty budowlane tożsame o wartości robót nie mniej niż 50% ceny składanej oferty brutto. Na potwierdzenie wykonawstwa co najmniej 3 robót budowlanych należy załączyć poprzez udokumentowanie protokołami odbioru robót z zakresem i wartością, i terminem ich realizacji, 8) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy, 9) kserokopię opinii banku, która winna zawierać informacje: - o współpracy wykonawcy z bankiem, - o wysokości obrotów i stanu środków za ostatnie 6 miesięcy - o zajęciach egzekucyjnych - opinia wystawiana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 10) zapewnią realizację robót w okresie do 4 miesięcy od daty przekazania obiektu do realizacji, 11) zadeklarują w ofercie termin płatności nie krótszy niż 30 dni, 12) udzielą gwarancji na całość wykonanych robót na okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego, 13) warunek dodatkowy: zatrudnienie przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (udokumentowanie zatrudnienia przed podpisaniem umowy).

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia: 1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem: najniższa cena oferty (brutto) - 100% 3) Informacje administracyjne 3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 05.08.2005, cena - 70 PLN + pod. VAT. 3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.08.2005 godzina 09:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.08.2005, godzina 09:30, sala konferencyjna (pokój nr 16), przy ulicy Filaretów 31 w Tychach.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 2) Data wysłania ogłoszenia: 15.06.2005.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.