Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2005-06-27


POZYCJA 30572


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Tychy: przebudowa strychów na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - zmiana sposobu użytkowania

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, do kontaktów: Jadwiga Grzybek, ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. 032 2274091 w. 133, fax 032 2273145, e-mail: mzbm.s@poczta.umtychy.pl, www.umtychy.pl/mzbm.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krystyna Kremza - kierownik ROM NR II, ul. Budowlanych 41, 43-100 Tychy, woj. śląskie, tel. tel. 32 2272924, fax fax 32 2273145.
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa strychów na mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - zmiana sposobu użytkowania.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - wykonanie robót murowych, tynkarskich, izolacyjnych: cieplnych i przeciwdźwiękowych, posadzkarskich, malarskich, okładziny wewnętrzne, montaż okien w połaci dachowej, wymiana stolarki drzwiowej, roboty dekarskie w zakresie przełożenia pokrycia z dachówki ceramicznej, przemurowanie kominów, roboty towarzyszące,
- wykonanie robót instalacyjnych: sanitarnych, gazowych i elektrycznych.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Tychy, ul. Batorego 92-98.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

Oryginalny kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków

Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Oryginalny kod CPV: 45.21.13.40 - Budownictwo wielorodzinne

Kod CPV wg słownika 2008: 45.21.13.40 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Oryginalny kod CPV: 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne

Kod CPV wg słownika 2008: 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne
Oryginalny kod CPV: 45.26.25.00 - Roboty murarskie

Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.25.00 - Roboty murarskie i murowe
Oryginalny kod CPV: 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

Kod CPV wg słownika 2008: 45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Oryginalny kod CPV: 45.26.23.00 - Betonowanie

Kod CPV wg słownika 2008: 45.26.23.00 - Betonowanie
Oryginalny kod CPV: 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Oryginalny kod CPV: 45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.24.00 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Oryginalny kod CPV: 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe

Kod CPV wg słownika 2008: 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe
Oryginalny kod CPV: 45.30.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod CPV wg słownika 2008: 45.30.00.00 - Roboty instalacyjne w budynkach
Oryginalny kod CPV: 45.31.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV wg słownika 2008: 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonawstwo robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą sposobu użytkowania strychów w budynku wielorodzinnym na 6 lokali mieszkalnych, w tym: 2 mieszkania jednopokojowe, 4 mieszkania dwupokojowe
- łączna powierzchnia użytkowa projektowanych mieszkań wynosi 306,68 m kw.,
- łączna kubatura projektowanych mieszkań 950 m sześc.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 4;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) Wymagane wadium: 15 800,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Wymagania stawiane wykonawcom:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust. 1, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedłożą następujące dokumenty:
1) kserokopię odpisu z właściwego rejestru (KRS) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej - ważność dokumentu winna być potwierdzona przez organ wystawiający taki dokument - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
b) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) kserokopię zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) kserokopię zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
6) wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom,
7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia. W przypadku wykonawców, których działalność nie obejmuje lat wskazanych jw. należy sporządzić wykaz tylko z okresu prowadzonej działalności. Przez roboty tożsame zamawiający rozumie roboty budowlane o charakterze zbliżonym do zakresu niniejszego zamówienia, o wartości każdej z tych robót nie mniejszej niż 50% ceny oferty (brutto). W wykazie winny znajdować się przynajmniej 3 roboty budowlane tożsame o wartości robót nie mniej niż 50% ceny składanej oferty brutto. Na potwierdzenie wykonawstwa co najmniej 3 robót budowlanych należy załączyć poprzez udokumentowanie protokołami odbioru robót z zakresem i wartością, i terminem ich realizacji,
8) kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy,
9) kserokopię opinii banku, która winna zawierać informacje:
- o współpracy wykonawcy z bankiem,
- o wysokości obrotów i stanu środków za ostatnie 6 miesięcy
- o zajęciach egzekucyjnych
- opinia wystawiana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10) zapewnią realizację robót w okresie do 4 miesięcy od daty przekazania obiektu do realizacji,
11) zadeklarują w ofercie termin płatności nie krótszy niż 30 dni,
12) udzielą gwarancji na całość wykonanych robót na okres minimum 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego,
13) warunek dodatkowy: zatrudnienie przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach (udokumentowanie zatrudnienia przed podpisaniem umowy).

SEKCJA IV: TRYBY


IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
najniższa cena oferty (brutto) - 100%
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 05.08.2005, cena - 70 PLN + pod. VAT.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.08.2005 godzina 09:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.08.2005, godzina 09:30, sala konferencyjna (pokój nr 16), przy ulicy Filaretów 31 w Tychach.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE


VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 15.06.2005.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TYCHÓW PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Tychach » więcej : Roboty budowlane w zakresie budynków »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU