eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Remont kwatery i lokali mieszkalnych WAM w m. Gdynia, Lębork, Hel, Pruszcz Gd., Gdańsk, Chojnice

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-09-24

Gdynia: Remont kwatery i lokali mieszkalnych WAM w m. Gdynia, Lębork, Hel, Pruszcz Gd., Gdańsk, Chojnice
Numer ogłoszenia: 304146 - 2011; data zamieszczenia: 24.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni , ul. M.C. Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6908 700, faks 058 6908 701.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kwatery i lokali mieszkalnych WAM w m. Gdynia, Lębork, Hel, Pruszcz Gd., Gdańsk, Chojnice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kwatery i lokali mieszkalnych w m. Gdynia, ul. Sojowa 33/20 i 18A/11; w m. Lębork, ul. B. Krzywoustego 31/44; w m. Hel, ul. Leśna 7D/1, ul. Steyera 10D/3 i 12A/1; ul. Obrońców Helu 4/2; Pruszcz Gd. ul. Sikorskiego 37/13 i 37/32; Gdańsk, ul. Guderskiego 60 D/38; Chojnice, ul. Dworcowa 17/6, w zakres którego wchodzą: a) roboty remontowe ogólnobudowlane (malarskie, posadzkowe, stolarskie, licowanie ścian płytkami), b) wymiana urządzeń sanitarnych, c) remont instalacji elektrycznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się robotę budowlaną w obiektach kubaturowych o wartości brutto minimum 50 000,00 zł każda - w przypadku składania ofert na wszystkie części zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się robotę budowlaną w obiektach kubaturowych o wartości brutto minimum 25 000,00 zł każda - w przypadku składania ofert częściowych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem osób posiadających stosowne uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: - ogólnobudowlanej - 1 osoba - instalacyjnej - 1 osoba - elektrycznej - 1 osoba

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 zł. - w przypadku składania ofert na wszystkie części zamówienia. W przypadku składania ofert częściowych warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż: część I - 20 000,00 zł., część II - 35 000,00 zł., część III - 45 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego w szczególności zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa, zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych robót lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 81-231 Gdynia pok. 215.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 81-231 Gdynia Kancelaria - pok. 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont lokali mieszkalnych WAM w m. Gdynia - 2 lokale - Gdynia, ul. Sojowa 33/20 i 18A/11, - Lębork - 1 lokal - Lębork, ul. B. Krzywoustego 31/44.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych w m. Gdynia, ul. Sojowa 33/20 i 18A/11; w m. Lębork, ul. B. Krzywoustego 31/44, w zakres którego wchodzą: a) roboty remontowe ogólnobudowlane (malarskie, posadzkowe, stolarskie, licowanie ścian płytkami), b) wymiana urządzeń sanitarnych, c) remont instalacji elektrycznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont lokali mieszkalnych WAM w m. Hel.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych w m. Hel, ul. Leśna 7D/1, ul. Steyera 10D/3 i 12A/1; ul. Obrońców Helu 4/2, w zakres którego wchodzą: a) roboty remontowe ogólnobudowlane (malarskie, posadzkowe, stolarskie, licowanie ścian płytkami), b) wymiana urządzeń sanitarnych, c) remont instalacji elektrycznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont kwatery i lokali mieszkalnych WAM w m. Pruszcz Gd., Gdańsk, Chojnice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kwatery i lokali mieszkalnych w Pruszcz Gd. ul. Sikorskiego 37/13 i 37/32; Gdańsk, ul. Guderskiego 60 D/38; Chojnice, ul. Dworcowa 17/6, w zakres którego wchodzą: a) roboty remontowe ogólnobudowlane (malarskie, posadzkowe, stolarskie, licowanie ścian płytkami), b) wymiana urządzeń sanitarnych, c) remont instalacji elektrycznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 70.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.