Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-26

Wrocław: ZI / AM / PN - 22 / 10 - Adaptacja pomieszczeń dla tomografu komputerowego w CK AM we Wrocławiu

Numer ogłoszenia: 302381 - 2010; data zamieszczenia: 26.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich , ul. Pasteura 1, 50-537 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. (071) 784 00 44; 784-11-73, faks (071) 784 00 45. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZI / AM / PN - 22 / 10 - Adaptacja pomieszczeń dla tomografu komputerowego w CK AM we Wrocławiu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu zespołu pomieszczeń na parterze bud. J Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, w celu zainstalowania tomografu komputerowego wieloenergetycznego 64-rzędowego typ Discovery CT 750HD firmy GE Medical Systems Polska Sp. z o. o. oraz urządzeń towarzyszących.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości niniejszego zamówienia, w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.10.00 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.33.12.10 - Instalowanie wentylacji
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.42.11.46 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45.42.11.00 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45.44.21.00 - Roboty malarskie
45.43.21.00 - Kładzenie i wykładanie podłóg
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium w niniejszym postępowaniu


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą (spełnia / nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w następującym oświadczeniu: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (wzór - załącznik nr 2 do Siwz)


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Do oferty nalewży dołączyć:
   Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wykonanie robót w obiektach służby zdrowia w zakresie Pracowni Tomografii Komputerowej - min. 1), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą (spełnia / nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w następującym oświadczeniu: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (wzór - załącznik nr 2 do Siwz)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Do oferty należy dołączyć:
   Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
   Wymagane jest przedstawienie następujących osób:
   1) Kierownik budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadający min. 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy wykonaniu robót w obiektach służby zdrowia w zakresie Pracowni Tomografii Komputerowej - min. 1;
   2) Kierownicy branżowi budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w poszczególnych branżach podanych poniżej, posiadających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym przy wykonaniu robót w obiektach służby zdrowia w zakresie Pracowni Tomografii Komputerowej - min. 1, w następujących specjalnościach:
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
   - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawcę/ów warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą (spełnia / nie spełnia) w oparciu o informacje zawarte w następującym oświadczeniu: Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (wzór - załącznik nr 2 do Siwz)III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w następujących wypadkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Zmiana jest dopuszczalna w wypadku: a) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie, b) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany), c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, d) wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 2) zmiany Kierownika budowy a) z inicjatywy Wykonawcy: - w wypadku: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących Kierownika budowy, - w razie niewywiązywania się Kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, - gdy zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (np. rezygnacja), b) na żądanie Zamawiającego - jeżeli uzna on, że Kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca, w takim wypadku, zobowiązany jest zmienić Kierownika budowy, zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. Nowy Kierownik budowy musi spełniać wymagania, określone w SIWZ dla jego funkcji. 3) ustawowej wysokości stawki podatku VAT: Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT - wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego. 4) zmiany podwykonawców - w wypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.am.wroc.pl link Przetargi ZI 2010 - PN-22/10

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.am.wroc.pl link Przetargi ZI 2010 - PN-22/10.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych AM, Ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-368 Wrocław, Pokój 221.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.