eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Wykonanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzek Mlecznej, Korzeniówki, Filipinki i Iłżanki od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów oraz podziału działek w celu wykupu gruntów na potrzeby dojazdu do jazu na rzece Wiązownicy

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-30

Radom: Wykonanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzek Mlecznej, Korzeniówki, Filipinki i Iłżanki od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów oraz podziału działek w celu wykupu gruntów na potrzeby dojazdu do jazu na rzece Wiązownicy
Numer ogłoszenia: 302380 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu , ul. Wernera 4a, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3626138, faks 048 3624453.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: wzmiuw.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzek Mlecznej, Korzeniówki, Filipinki i Iłżanki od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów oraz podziału działek w celu wykupu gruntów na potrzeby dojazdu do jazu na rzece Wiązownicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w następujących lokalizacjach wymienionych niżej usług. Lokalizacje przyjmuje się jako nazwy poszczególnych części zamówienia.
Część 1. Mleczna w km 8+812÷8+950 (w sąsiedztwie terenu leśnego przy ul. Ofiar Firleja, Radom) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 38/1, obręb Wincentów, XXIII, ark. 194-2, Radom oraz 4 działki przyległe.
Część 2. Mleczna w km 11+484÷12+880 (od ul. Warszawskiej włącznie do 190 m powyżej ul. Klejowej, Radom) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działki rzeki nr 154/2, obręb II, ark. 2(14), i nr 115, obręb II, ark. 13(14), Radom oraz 76 działek przyległych i 2 działki, z których niezbędne jest wydzielenie nowych, odrębnych działek pod koryto rzeki.
Część 3. Mleczna w km 22+145÷23+091 (od projektowanego wylotu kanalizacji z ul. Młodzianowskiej do Stawu Malczewskiego włącznie, Radom) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 54, obręb Malczew, XVII, ark. 167, Radom oraz 9 działek przyległych i 31 działek, z których niezbędne jest wydzielenie nowych, odrębnych działek pod koryto rzeki.
Część 4. Korzeniówka w km 6+860÷8+480 (od drogi krajowej nr 7 do zachodniego końca zabudowań Woli Korzeniowej, gm. Szydłowiec) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 372, obręb Wola Korzeniowa, gm Szydłowiec oraz 167 działek przyległych.
Część 5. Iłżanka w km 26+800÷27+600 (rzeka od ujścia starorzecza do początku starorzecza w miejscowości Kazanów wraz ze starorzeczem) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działki rzeki nr nr 2036/10, 828/1÷832/1, 833/3, 833/4, 2036/7, 944/7, 2037/2, obręb Kazanów, gm. Zwoleń oraz 57 działek przyległych i 1 działkę, z której niezbędne jest wydzielenie nowej, odrębnej działki pod koryto rzeki.
Część 6. Filipinka w km 4+150÷6+900 (od wsi Podłąki do wschodniego końca zabudowań Filipinowa, gm. Zwoleń) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 160, obręb Józefów, gm. Zwoleń oraz 9 działek przyległych i 122 działki, z których niezbędne jest wydzielenie nowych, odrębnych działek pod koryto rzeki.
Część 7. Jaz w km 18+675 rzeki Wiązownicy - wykonanie projektu podziału działek nr 469 i nr 522, przyległych do rzeki Wiązownicy, w celu wykupu gruntów na potrzeby dojazdu do jazu w km 18+675 rzeki Wiązownicy oraz okazanie i utrwalenie w terenie granic stanowiącej drogę działki nr 512, obręb Wola Więcierzowa, gm. Przysucha.
Podwykonawcy: Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, jaki zakres przedmiotu zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca zrealizował należycie min. jedną usługę rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi od gruntów przyległych w formie projektu rozgraniczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne oraz min. jedną usługę geodezyjnego podziału nieruchomości. Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu wykonanych głównych usług, którego zakres określono szczegółowo w rozdziale X. pkt 1b SIWZ i ogłoszeniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. W przypadku nie dysponowania takim sprzętem, należy przedstawić w oryginale pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymaganego sprzętu. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X. pkt 1a SIWZ oraz w ogłoszeniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii co najmniej w zakresie wynikającym z art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.). W przypadku nie dysponowania takimi osobami, należy przedstawić w oryginale pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymaganych osób zdolnych do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie o posiadaniu przez te osoby odpowiednich uprawnień, szczegółowo określone w rozdziale X. pkt 1c-d SIWZ i ogłoszeniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla spełnienia powyższego warunku wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę tego warunku należy przedłożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X. pkt 1a SIWZ oraz w ogłoszeniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  oświadczenie podmiotu użyczającego zdolności ekonomicznej i finansowej o solidarnej odpowiedzialności, w przypadku konieczności korzystania z tych zasobów w następstwie skutków wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można było uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy,
b) ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy,
c) zmiany terminu realizacji umowy.
3. Zamawiający dopuszcza ponadto możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie:
a) zmiany nazwy zadania, jeżeli zajdzie taka konieczność w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
b) zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w innych przypadkach określonych w niniejszej umowie.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzmiuw.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu ul. Wernera 4a 26-600 Radom - pokój nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu ul. Wernera 4a 26-600 Radom - pokój nr 102.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mleczna w km 8+812÷8+950.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (w sąsiedztwie terenu leśnego przy ul. Ofiar Firleja, Radom) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 38/1, obręb Wincentów, XXIII, ark. 194-2, Radom oraz 4 działki przyległe.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mleczna w km 11+484÷12+880.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (od ul. Warszawskiej włącznie do 190 m powyżej ul. Klejowej, Radom) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działki rzeki nr 154/2, obręb II, ark. 2(14), i nr 115, obręb II, ark. 13(14), Radom oraz 76 działek przyległych i 2 działki, z których niezbędne jest wydzielenie nowych, odrębnych działek pod koryto rzeki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mleczna w km 22+145÷23+091.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (od projektowanego wylotu kanalizacji z ul. Młodzianowskiej do Stawu Malczewskiego włącznie, Radom) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 54, obręb Malczew, XVII, ark. 167, Radom oraz 9 działek przyległych i 31 działek, z których niezbędne jest wydzielenie nowych, odrębnych działek pod koryto rzeki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Korzeniówka w km 6+860÷8+480.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (od drogi krajowej nr 7 do zachodniego końca zabudowań Woli Korzeniowej, gm. Szydłowiec) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 372, obręb Wola Korzeniowa, gm Szydłowiec oraz 167 działek przyległych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Iłżanka w km 26+800÷27+600.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (rzeka od ujścia starorzecza do początku starorzecza w miejscowości Kazanów wraz ze starorzeczem) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działki rzeki nr nr 2036/10, 828/1÷832/1, 833/3, 833/4, 2036/7, 944/7, 2037/2, obręb Kazanów, gm. Zwoleń oraz 57 działek przyległych i 1 działkę, z której niezbędne jest wydzielenie nowej, odrębnej działki pod koryto rzeki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Filipinka w km 4+150÷6+900.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: (od wsi Podłąki do wschodniego końca zabudowań Filipinowa, gm. Zwoleń) - wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych na potrzeby ustalenia linii brzegów, spełniającego wymogi określone w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.). Prace obejmować będą działkę rzeki nr 160, obręb Józefów, gm. Zwoleń oraz 9 działek przyległych i 122 działki, z których niezbędne jest wydzielenie nowych, odrębnych działek pod koryto rzeki.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Jaz w km 18+675 rzeki Wiązownicy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie projektu podziału działek nr 469 i nr 522, przyległych do rzeki Wiązownicy, w celu wykupu gruntów na potrzeby dojazdu do jazu w km 18+675 rzeki Wiązownicy oraz okazanie i utrwalenie w terenie granic stanowiącej drogę działki nr 512, obręb Wola Więcierzowa, gm. Przysucha.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.50.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.