eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serock › Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2014-2015

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2014-01-07

Serock: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2014-2015
Numer ogłoszenia: 3017 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258899 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, woj. mazowieckie, tel. 022 7828805, faks 022 7827499.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w latach 2014-2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Na terenie Miasta i Gminy Serock znajduje się w konserwacji około 4350 szt. opraw oświetleniowych sodowych o mocach: 70W, 100W, 150W oraz 250W. W zakres ten wchodzi również konserwacja kasetonów reklamowych Hotelu Warszawianka na trasie Dębe - Zegrze w ilości 6 szt. wyposażonych w lampy Ledowe oraz około 130 szt. zewnętrznych punktów świetlnych iluminacji obiektów, parków i elementów małej architektury z żarówkami typu metalhalogen. Zamawiający w całym okresie konserwacji tj. w latach 2014-2015 w wyniku nowych inwestycji dobuduje około 150 szt. nowych punktów oświetleniowych. Inwestycje te w momencie podpisania protokołu odbioru przechodzić będą na utrzymanie konserwatora. Dodatkowo na terenie Gminy funkcjonuje obecnie około 50 opraw ulicznych zaopatrzonych w źródła światła typu LED. Lampy te ze względu jednak na objęcie ich gwarancją producenta podlegać będą jedynie myciu raz do roku i nie są wliczone przez zamawiającego do ogólnego przedmiotu zamówienia. Materiały dostarczane przez konserwatora w ramach umowy: 1. Źródła światła; 2. Elementy oprawy: a) Stateczniki; b) Tyrystorowe układy zapłonowe; 3. Elementy sterowania oświetleniem umieszczone w skrzyni SON: a) Wkładki, główki i gniazda bezpiecznikowe; b) Styczniki; c) Przekaźniki zmierzchowe oraz fotoelementy; d) Wyłączniki; 4. Elementy linii napowietrznych: a) Izolatory; b) Ochronniki przepięć; c) Gniazda i wkładki bezpiecznikowe; 5. Elementy linii kablowych: a) Tabliczki bezpiecznikowe; b) Gniazda, wkładki oraz główki bezpiecznikowe; c) Drzwiczki- pokrywy wnęki bezpiecznikowej. Czynności konserwacyjne w ramach umowy: 1. zapewnienie świecenia wszystkich opraw oświetleniowych, 2. utrzymanie metalowych części urządzeń bez śladów korozji (wysięgniki, skrzynki SON, drzwiczki do wnęk w słupach oświetleniowych), 3. wymiana niesprawnych i uszkodzonych elementów opraw ulicznych, 4. wymiana w przypadku uszkodzenia wkładek topikowych, gniazd bezpieczników słupowych, tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 5. wymiana uszkodzonych elementów w skrzynkach SON: 6. regulacja zegarów - raz na miesiąc według wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, 7. wyszukiwanie i usuwanie zwarć w elementach linii oświetlenia (z wyjątkiem koniecznej wymiany przewodów i kompletnych opraw), informowanie zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń oświetleniowych, 8. pionowanie pochylonych słupów oraz regulacja zwisów przewodów, 9. wycinka gałęzi pod linią napowietrzną oraz w otoczeniu opraw, 10. wykonywanie przełączeń w istniejących liniach oświetlenia na polecenie Zamawiającego, 11. zabezpieczenie uszkodzonych w wypadku zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych) elementów linii do czasu wykonania naprawy, 12. wykonywanie oględzin stanu linii i elementów oświetlenia, skrzynek sterujących w okresach miesięcznych oraz przekazywanie Zamawiającemu protokołów oględzin, 13. utrzymywanie w czystości i we właściwym stanie technicznym konserwowanych kloszy opraw, odbłyśników reflektorów iluminacyjnych w celu zapewnienia pełnej sprawności świecenia opraw,(wykonawca każdorazowo ma dokonać umycia klosza na oprawie, która jest przez niego naprawiana), 14. mycie na podstawie odrębnych wytycznych Zamawiającego maksymalnie 500 kloszy. W przypadku gdy elementy lub urządzenia nie są już dostępne na rynku, w porozumieniu z właściwym Inspektorem Nadzoru, Wykonawca może zastosować elementy lub urządzenia dostępne na rynku o parametrach zbliżonych do urządzenia lub elementu uszkodzonego. W przypadku braku elementów zamiennych do uszkodzonego urządzenia, Wykonawca winien wymienić urządzenie na nowe o parametrach zbliżonych do urządzenia uszkodzonego. Wykonawca winien stosować tylko fabrycznie nowe urządzenia i materiały, posiadające wymagane atesty i certyfikaty oraz nowoczesne, dobre jakościowo urządzenia i technologie z wymaganiami Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 432000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 359553,60

  • Oferta z najniższą ceną: 359553,60 / Oferta z najwyższą ceną: 473840,40

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.