eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-25

Kielce: SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH.
Numer ogłoszenia: 300327 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy , ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3314091, faks 041 3314419.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy niżej wymienionych produktów mlecznych: a)ser twarogowy półtłusty (kostka, opakowania 200g - 250g) CPV 15542100 - 0, PN - A - 86300:1991 - 4 800 kg b)serek kanapkowy homogenizowany (naturalny lub smakowy, opakowania 100g - 150g) CPV 15542200 - 1 , PN - A - 86300:1991 - 2 000 kg c)ser topiony tłusty (opakowania 50g lub 100g) CPV 15542200 - 1, PN - A - 86233:1966 - 3 500 kg d)serek fromage (naturalny lub smakowy, opakowania 50g lub 100g) CPV 15542200 - 1, PN - A - 86300:1991 - 2 700 kg e)mleko granulowane odtłuszczone w proszku (opakowania 250g - 20kg) CPV 15511700 - 0, PN - EN ISO 1736:2010 - 8 000 kg f)śmietana 18% (opakowania plastikowe 200ml - 5l) CPV 15510000 - 6, PN - EN ISO 2450:2010 - 2 500 L g)jogurt naturalny (opakowania 100g - 180g) CPV 15551310 - 1, PN - ISO 7889:2007 - 360 kg 1.1.Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy (cały okres obowiązywania umowy). 1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w pozycjach asortymentu. 1.3.Towar dostarczony ma być w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający jego estetyczny wygląd. Towar musi spełniać wymogi Polskiej Normy. 1.4.Na każdym dostarczonym produkcie musi być etykieta z następującymi danymi: a)nazwa oraz adres dostawcy lub producenta, b)nazwa oraz rodzaj produktu, c)termin ważności/przydatności do spożycia, d)warunki przechowywania, e)skład i waga. 1.5.Dostawy należy realizować do magazynu Aresztu Śledczego w Kielcach własnym transportem (na koszt Wykonawcy) od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 11:00. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Zamawiającego o realizacji dostawy w danym dniu (uzgodnienie konkretnej godziny dostawy). Wraz z dostawą towaru Zamawiający żąda faktury. Zawarte w fakturach: nazwa towaru oraz jednostka miary powinny być zgodne z nazwą towaru oraz jednostką miary określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 1.6.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych dostarczonych produktów Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany i dostarczenia na własny koszt w terminie do godz. 14:00 tego samego dnia. 1.7.W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym dniu zamówionej ilości towaru Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jego zakupu (zaopatrzenie, transport itp.) u innego Wykonawcy ustalonego przez Zamawiającego oraz pokryje różnice w cenie zakupu towaru, jak również zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny (brutto) wartości niedostarczonego w tym dniu towaru. 1.8.W przypadku nie dokonania wymiany wadliwego towaru Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty zakupu towaru wolnego od wad u innego Wykonawcy oraz pokryje różnicę w cenie zakupu towaru wolnego od wad, jak również zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny (brutto) wartości wadliwego towaru. 1.9.W przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nie dostarczenia towaru lub dostawy towaru nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszej specyfikacji rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia - po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. Ponadto Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny (brutto) za towar, który miał dostarczyć do końca trwania umowy. 1.10. Wykonawca określa w formularzu ofertowym gramaturę lub pojemność poszczególnych artykułów, jaką będzie dostarczał zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00 - Produkty mleczarskie 15.54.21.00 - Ser twarogowy 15.54.22.00 - Ser miękki 15.51.17.00 - Mleko w proszku 15.51.00.00 - Mleko i śmietana 15.55.13.10 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Areszt Śledczy Kielce ul. Zagnańska 155 25 - 563 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Areszt Śledczy Kielce ul. Zagnańska 155 25 - 563 Kielce sekretariat I piętro budynku administracji.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.