Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-25

Kielce: SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH.

Numer ogłoszenia: 300327 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy , ul. Zagnańska 155, 25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3314091, faks 041 3314419.  • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MLECZNYCH..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy niżej wymienionych produktów mlecznych:
a)ser twarogowy półtłusty (kostka, opakowania 200g - 250g)
CPV 15542100 - 0, PN - A - 86300:1991 - 4 800 kg
b)serek kanapkowy homogenizowany (naturalny lub smakowy, opakowania 100g - 150g)
CPV 15542200 - 1 , PN - A - 86300:1991 - 2 000 kg
c)ser topiony tłusty (opakowania 50g lub 100g)
CPV 15542200 - 1, PN - A - 86233:1966 - 3 500 kg
d)serek fromage (naturalny lub smakowy, opakowania 50g lub 100g)
CPV 15542200 - 1, PN - A - 86300:1991 - 2 700 kg
e)mleko granulowane odtłuszczone w proszku (opakowania 250g - 20kg)
CPV 15511700 - 0, PN - EN ISO 1736:2010 - 8 000 kg
f)śmietana 18% (opakowania plastikowe 200ml - 5l)
CPV 15510000 - 6, PN - EN ISO 2450:2010 - 2 500 L
g)jogurt naturalny (opakowania 100g - 180g)
CPV 15551310 - 1, PN - ISO 7889:2007 - 360 kg
1.1.Wykonawca gwarantuje niezmienność cen przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy (cały okres obowiązywania umowy).
1.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w pozycjach asortymentu.
1.3.Towar dostarczony ma być w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w sposób nie powodujący deformacji i zapewniający jego estetyczny wygląd. Towar musi spełniać wymogi Polskiej Normy.
1.4.Na każdym dostarczonym produkcie musi być etykieta z następującymi danymi:
a)nazwa oraz adres dostawcy lub producenta,
b)nazwa oraz rodzaj produktu,
c)termin ważności/przydatności do spożycia,
d)warunki przechowywania,
e)skład i waga.
1.5.Dostawy należy realizować do magazynu Aresztu Śledczego w Kielcach własnym transportem (na koszt Wykonawcy) od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:00 do 11:00. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Zamawiającego o realizacji dostawy w danym dniu (uzgodnienie konkretnej godziny dostawy).
Wraz z dostawą towaru Zamawiający żąda faktury. Zawarte w fakturach: nazwa towaru oraz jednostka miary powinny być zgodne z nazwą towaru oraz jednostką miary określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.
1.6.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad jakościowych dostarczonych produktów Wykonawca zobowiązuje się do ich wymiany i dostarczenia na własny koszt w terminie do godz. 14:00 tego samego dnia.
1.7.W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym dniu zamówionej ilości towaru Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jego zakupu (zaopatrzenie, transport itp.) u innego Wykonawcy ustalonego przez Zamawiającego oraz pokryje różnice w cenie zakupu towaru, jak również zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny (brutto) wartości niedostarczonego w tym dniu towaru.
1.8.W przypadku nie dokonania wymiany wadliwego towaru Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty zakupu towaru wolnego od wad u innego Wykonawcy oraz pokryje różnicę w cenie zakupu towaru wolnego od wad, jak również zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny (brutto) wartości wadliwego towaru.
1.9.W przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nie dostarczenia towaru lub dostawy towaru nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszej specyfikacji rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia - po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. Ponadto Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % ceny (brutto) za towar, który miał dostarczyć do końca trwania umowy.
1.10. Wykonawca określa w formularzu ofertowym gramaturę lub pojemność poszczególnych artykułów, jaką będzie dostarczał zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

15.50.00.00 - Produkty mleczarskie
15.54.21.00 - Ser twarogowy
15.54.22.00 - Ser miękki
15.51.17.00 - Mleko w proszku
15.51.00.00 - Mleko i śmietana
15.55.13.10 - Jogurt bez dodatków substancji smakowych
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM


III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Areszt Śledczy Kielce
ul. Zagnańska 155
25 - 563 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Areszt Śledczy Kielce
ul. Zagnańska 155
25 - 563 Kielce
sekretariat I piętro budynku administracji.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KIELC PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Kielcach » więcej : Produkty mleczarskie »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU