eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Będzin › gospodarka wodnościekowa w Będzinie. Etap III, zadania nr 7,8,9,10,17,18."Ogłoszenie z dnia 2006-06-06

POZYCJA 29519

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Będzin: gospodarka wodnościekowa w Będzinie. Etap III, zadania nr 7,8,9,10,17,18." Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Będzin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina, do kontaktów: Barbara Szkoda, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, tel. 032 2673516, fax 032 2673516, e-mail: wim@um.bedzin.pl, www.bedzin.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Gmina Będzin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina Biuro Zamówień Publicznych, do kontaktów: Jacek Pawelek, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, tel. 032 2673516, fax 032 2673516, e-mail: wim@um.bedzin.pl, www.bedzin.pl. 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1). 5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: wykonanie. 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: 1.3) Rodzaj zamówienia na usługi: 1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: gospodarka wodnościekowa w Będzinie. Etap III, zadania nr 7,8,9,10,17,18. 1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej , przebudowa linii światłowodowej i kabli teletechnicznych rozdzielczych , przebudowa linii napowietrznych nn z przyłączami i oświetleniem oraz odbudowa dróg w miejscowości Będzin i obejmuje nw, zadania: Zadanie nr 7 "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego i dolnej Reja w Będzinie - II etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie", Zadanie nr 8 "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Reja w Będzinie - III etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie", Zadanie nr 9 "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tuwima i ul. Boya Żeleńskiego w Będzinie - IV etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie", Zadanie nr 10 "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Teatralnej w Będzinie - V etap budowy sieci wod-kan. dzielnicy Mrowce w Będzinie", Zadanie nr 17 "Budowa kanalizacja sanitarnej i deszczowej, wodociągu, drogi w ul. Rolniczej", Zadanie nr 18 "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dz. Grodziec Etap I", Projekt związany jest z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w zakresie: - Sieci wodociągowej, - Kanalizacji sanitarnej. Powyższe uzasadnia zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 7 %. 1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Będzin. Kod NUTS: 1.8) Nomenklatura 1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV wg słownika 2008: 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę Oryginalny kod CPV: 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.00.00 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Oryginalny kod CPV: 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Kod CPV wg słownika 2008: 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Oryginalny kod CPV: 45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Kod CPV wg słownika 2008: 45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Oryginalny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV wg słownika 2008: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Oryginalny kod CPV: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Oryginalny kod CPV: 45.23.21.52 - Przepompownie Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.21.52 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni Oryginalny kod CPV: 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Oryginalny kod CPV: 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Kod CPV wg słownika 2008: 45.23.10.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 1.9) Podział zamówienia na części: Nie. 1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej , przebudowa sieci wodociągowej, , przebudowa linii światłowodowej i kabli teletechnicznych rozdzielczych , przebudowa linii napowietrznych nn z przyłączami i oświetleniem oraz odbudowa dróg w miejscowości Będzin i obejmuje nw. przewidywany zakres robót: Kanalizacja sanitarna: Nowa kanalizacja grawitacyjna i tłoczna o średnicy Dn 90 do Dn 315 - ok. 7755 m.b. Pompownia ścieków sanitarnych wraz zasilaniem w energię elektryczną - 1 kpl. Kanalizacja deszczowa: Nowa kanalizacja grawitacyjna o średnicy Dn 200 do Dn 800 - ok. 8226 m.b. Urządzenia podczyszczające - ok. 2 szt. Odtworzenie nawierzchni dróg i chodników - ok. 54.901 m kw. Sieć wodociągowa: Wymiana sieci wodociągowej o średnicy Dn 32 do Dn 450 - ok. 9138 m.b. Przebudowa linii światłowodowej typu 48J.XOTKtd - ok. 390 m.b. Przebudowa kabli teletechnicznych rozdzielczych typu XzTKMXpwFtlx - ok. 125 m.b. Demontaż i montaż linii technicznej - ok. 32 m.b. Demontaż i montaż przyłączy teletechnicznych - ok. 43 m.b. Przebudowa linii napowietrznych nn z przyłączami i oświetleniem: Linia nn typu AsXSn 4x70 mm kw. - ok. 620 m.b. Linia nn typu AsXSn 4x35 mm kw. - ok. 40 m.b. Linia nn typu AsXSn 2x25 mm kw. - ok. 590 m.b. Przyłącza nn typu AsXSn - ok. 19 szt. Uziemienie linii nn na słupach - ok. 77 m.b. Uziemienie linii nn w wykopach - ok. 420 m.b. Dostawa i montaż słupów pojedyńczych linii napowietrznej nn - ok. 31kpl. Demontaż słupów pojedyńczych żelbetowych - ok. 11szt. Demontaż słupów rozkracznych żelbetowych - ok. 7szt. Demontaż opraw oświetleniowych - ok. 11szt. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): 27 940 000,00 Waluta: PLN. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 22; zakończenie: 30.06.2008;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 EUR (słownie euro: sto tysięcy 00/100), lub w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie pln : czterysta tysięcy) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT). 1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Walutą rozliczania Kontraktu jest EUR. Faktury wystawiane są w EUR i przeliczone na PLN wg średniego kursu EUR / tabela kursów NBP z dnia przeprowadzenia operacji gospodarczej Płatność części finansowanej przez Fundusz Spójności (75%) nastąpi w EUR na rachunek walutowy - w EUR, bez możliwości przeliczania na PLN. Płatność części współfinansowania przez Zamawiającego (25%) nastąpi w PLN na rachunek otwarty w PLN po przeliczeniu wg średniego kursu EUR / tabela kursów NBP z dnia przeprowadzenia operacji gospodarczej. 1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: Zaleca się zawiązanie konsorcjum w drodze umowy cywilnej. 2) Warunki uczestnictwa 2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane 2. nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1a), 2b) i 2 c) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1a), 2a) 2b) i 2c), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: 2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie łącznie ich sytuacja ekonomiczna, finansowa).Wykonawca winien wykazać: 1) Że, osiągnął średni roczny, z ostatnich 3 lat obrotowych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest - za ten okres) przychód netto (bez podatku VAT) ze sprzedaży w kwocie co najmniej 16 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (każdy z Wykonawców)składających ofertę wspólną) zobowiązani są przedłożyć rachunek zysków i strat oraz bilans, albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 2) dysponowanie środkami finansowymi lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1,5 mln PLN. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) zobowiązani są przedłożyć informacje z banku. wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy .potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. 2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łącznie ich potencjał techniczny i kadrowy oraz kwalifikacje i doświadczenie): a) posiadać następujące narzędzia i urządzenia: Lp. Wyszcz. (param.) Min. liczba jedn. A Sprzęt a Koparki od 0,25 m sześc. 2 szt. Zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów 2 kpl Sprzęt do zagęszczania: A)Walce do robót ziemnych i drogowych 2szt. B)Zagęszczarki min 60 kg 4 szt. Zgrzewarka do czołowego zgrzewania rur PE w zakresie średnic od DN 90 do DN 600 1szt. B Środki transportu Samochody skrzyniowe min 5 t 2 szt. Samochody samowyładowcze co najmniej 10 t 4 szt W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik - formularz 3.3 IDW b) dysponować do wykonania niniejszego zamówienia następującymi osobami: l. Stanowisko: Przedstawiciel Wykonawcy: wymagana liczba osób:1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 7), doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), wymaganie uprawnienia budowlane: nie dotyczy. II. Stanowisko: Kierownik budowy wymagana liczba osób:1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 7),doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), wymaganie uprawnienia budowlane : bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. III. Stanowisko: Kierownik robót sanitarnych: wymagana liczba osób:1, doświadczenie w realizacji podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 3), wymaganie uprawnienia budowlane : bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. IV. Stanowisko: Kierownik robót drogowych: wymagana liczba osób:1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5),doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 3),wymaganie uprawnienia budowlane :bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. V. Stanowisko: Kierownik robót elektroenergetycznych: wymagana liczba osób: 1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 3), wymaganie uprawnienia budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. IV. Stanowisko: Kierownik robót drogowych: wymagana liczba osób:1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 3), wymaganie uprawnienia budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. V. Stanowisko: Kierownik robót elektroenergetycznych: wymagana liczba osób: 1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 3), wymaganie uprawnienia budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. VI. Stanowisko: Kierownik robót telekomunikacyjnych: wymagana liczba osób: 1, doświadczenie w realizacji podobnych robót(minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 5), doświadczenie jako kierownik podobnych robót (minimalna wymagana liczba lat doświadczenia 3), wymaganie uprawnienia budowlane: bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA! Jako wymagane minimalne doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których konieczne są uprawnienia budowlane (wymienionych w poz. od II do VI ), rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub zastępcy kierownika). Przez doświadczenie w zakresie podobnych robót, o których mowa w niniejszym warunku, rozumie się roboty w sektorze wodno-ściekowym tj. modernizacji lub budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub Stacji Uzdatniania Wody lub systemów kanalizacji sanitarnej lub systemów kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej. Doświadczenie w realizacji podobnych robót obejmuje całość doświadczeń danej osoby zdobytych w tak określonych podobnych robotach. Doświadczenie jako kierownik lub z-ca kierownika podobnych robót obejmuje doświadczenie zdobyte w podobnych robotach, zdefiniowanych jw, na stanowisku kierownika lub z-cy kierownika konkretnego typu robót, na które dana osoba jest zgłaszana. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności -sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik-formularz 3.2 do IDW. Do wykazu należy załączyć kopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi (wykonawczych) określonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.03.207.2016 z późn. zm.) c) wykazać, że wykonał (czyli doprowadził co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia, Protokołu Odbioru Końcowego lub równoważnego dokumentu) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie Roboty o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego przetargu i wartości nie mniejszej niż równowartość 14 mln PLN (netto) łącznie 2 roboty. Przez Roboty o zakresie porównywalnym z przedmiotem niniejszego zamówienia rozumie się roboty budowlane polegające na modernizacji lub budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków lub Stacji Uzdatniania Wody lub systemów kanalizacji sanitarnej lub systemów kanalizacji deszczowej lub sieci wodociągowej. Wykonawca musi wykazać, że wykonał następujące rodzaje robót: - min. 5 000 m.b. sieci wod-kan na terenach miejskich w ramach pojedynczego zadania; - min. 1 kpl przepompowni w ramach pojedynczego zadania. - min. 15 000 m kw. dróg, parkingów i chodników w ramach pojedynczego zadania W celu potwierdzania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed terminem składania ofert, robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4 do IDW. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały zakończone i wykonane należycie. 3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie. 3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony. 1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie. 1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia 1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia: 2006/S 48 - 50020 z dnia 10.03.2006. 1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje: 1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: 2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 3) Informacje administracyjne 3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: ZP.34111-7/06. 3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 03.07.2006, cena - 3000 PLN. Warunki i sposób płatności: Gotówka wpłacona w kasie Urzędu Miasta w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 w godz.: od 08:00 do 15:00 lub za zaliczeniem pocztowym. 3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.07.2006 godzina 09:55. 3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data: 3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski. 3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert. 3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert 3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: 3.7.2) Data, godzina i miejsce: 04.07.2006, godzina 10:00, siedziba zamawiającego pokój 101.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń: 3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, FUNDUSZ SPÓJNOŚCI, Projekt nr CCI 2004/PL/16/C/PE/001 pn." Gospodarka wodno- ściekowa w Będzinie". 4) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia obejmuje 6 miesięczny okres zgłaszania wad. 5) Data wysłania ogłoszenia: 23.05.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.