eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczki › Budowa odcinków sieci wodociągowejKoniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki w ramach projektu p.n.Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Raczki realizowanego w ramach programuZrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-08-09

Raczki: Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki w ramach projektu p.n.: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Raczki realizowanego w ramach programu: Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda
Numer ogłoszenia: 294076 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raczki , pl. Kościuszki 14, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 0-87 5685925, faks 0-87 5686410.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raczki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki w ramach projektu p.n.: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Raczki realizowanego w ramach programu: Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Budowa odcinków sieci wodociągowej: Koniecbór - Józefowo, Małe Raczki - Chodźki, Chodźki - Żubrynek, Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, Korytki Kolonia - Wysokie, Kolonia Wronowo - Słoboda oraz montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki 2) Zakres robót objętych zamówieniem: A. Budowa odcinka sieci wodociągowej Chodźki - Żubrynek, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 780 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 4 kpl Rury osłonowe PE 180 mm - 14 m (2 kpl) Miejsce włączenia się do sieci - w Chodźkach na działce nr 245/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Żubrynek na działce nr 80 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. B. Budowa odcinka sieci wodociągowej Korytki Kolonia - Wysokie, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 1060 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 4 kpl Rury osłonowe PE 180 mm - 18 m (3 kpl) w tym przejście - 2szt, przez rzekę Zalewiankę - rozkop długości 2x6m Miejsce włączenia się do sieci - w Korytkach na działce nr 21/3 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Wysokich na działce nr 124 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 - 1kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. C.Budowa odcinka sieci wodociągowej Małe Raczki - Chodźki, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 697 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 6 kpl Rury osłonowe PE 180 mm - 215 m (2 kpl) w tym przejście przez rzekę Rospudę - przewiert sterowany długości 204m Miejsce włączenia się do sieci - w Małych Raczkach na działce nr 224 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Chodźkach na działce nr 162 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. D. Budowa odcinka sieci wodociągowej Koniecbór - Józefowo, gm. Raczki DZO160mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 2000 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 150 mm - 2 kpl, Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 4 kpl, Rury osłonowe PE 225 mm - 20 m (2 kpl) Miejsce włączenia się do sieci - w Koniecborze na działce nr 143/2 za pomocą trójnika T110/150/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, i Z150 - 1szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Józefowie na działce nr 208 za pomocą trójnika T110/150/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 - 2szt, i Z150 - 1szt, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. E. Budowa odcinka sieci wodociągowej Wronowo - Słoboda, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 906 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 2 kpl, Rury osłonowe PE 180 mm - 92 m (1 kpl) Miejsce włączenia się do sieci - we Wronowie na działce nr 67/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Słobodzie na działce nr 9/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. F. Budowa odcinka sieci wodociągowej Sucha Wieś - Kurianki Pierwsze, gm. Raczki DZO110mm; PE100; SDR17,0; PN10 L= 2684 m Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 8 kpl, Hydrant nadziemny DN80mm - 2 kpl, Rury osłonowe PE 180 mm - 91 m (10 kpl.) w tym przejście przez rzekę Rospudę - przewiert sterowany długości 25m i przez rzekę Głęboką - przewiert długości 8m, Miejsce włączenia się do sieci - w Suchej Wsi na działce nr 245 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 -3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Miejsce włączenia się do sieci - w Kuriankach Pierwszych na działce nr 451/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwy Z100 -3kpl, o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. G. Montaż zasuw odcinających w istniejącą sieć wodociągową na terenie Gminy Raczki Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DZO80mm - kpl. 2 Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DZO100mm - kpl. 31 Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DZO150mm - kpl. 3 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia. 2) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym na: a. wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w: a. dokumentacji projektowej- Załącznik Nr 9 do SIWZ b. STWiOR zawierająca zbiory wymagań w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów i urządzeń oraz wymagania w zakresie prawidłowości wykonania poszczególnych robót - Załącznik Nr 9 Do SIWZ c. przedmiarach robót - Załącznik Nr 9. do SIWZ 8) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Wszelkie materiały i urządzenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ. 9) Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), jeżeli w zamówieniu na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót. W niniejszym przetargu przewidziano rozliczenie ryczałtowe, stąd załączone do SIWZ jako załącznik nr 9 przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. W świetle powyższego obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 4.1. SIWZ, w tym wynikających z załączonej dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w terenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1). Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr. 42 poz. 275). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raczki nr 03 9367 0007 0030 0300 0198 0191 Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak o/Raczki. Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wadium. 4) W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 u. p. z. p. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska), - określenie przedmiotu postępowania, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności gwarancji, - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: - wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według siedziby Zamawiającego dla rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancji. 5) Postanowienia pkt. 4) stosuje się odpowiednio do poręczeń. 6) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7) Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 u.p.z.p. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 w/w ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Uwaga: Roboty budowlane o podobnym charakterze i wartości zbliżonej do robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia to budowa kanalizacji sanitarnej i wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i sprawować funkcję kierownika budowy. Kierownik budowy (koordynator całości inwestycji), sprawujący jednocześnie funkcję kierownika robót sanitarnych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych. Osoba sprawująca w/w funkcje musi należeć do odpowiedniej izby samorządu zawodowego - dysponować aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12a, ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm../), wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz posiadać wymagane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000 zł lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1000 000 zł Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku gdy nastąpi konieczność istotnej modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu dokonując modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, strony wyodrębnią: a.) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, b.) roboty dodatkowe, przez które rozumie się roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a których nie można było przewidzieć w pierwotnej dokumentacji projektowej, c.) roboty zaniechane przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: - gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego - wystąpienie zdarzeń losowych w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; - zmiany terminów wykonania robót, w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, - zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, - wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.raczki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku; 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5, w ramach realizacji programu pn. Zrównoważony rozwój rzeki Rospuda.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.