eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przeprowadzenie profilowanych zajęć interdyscyplinarnych w dziesięciu liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa w latach 2013 i 2014 na potrzeby projektu Zaplanuj swoją karierę

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-07-24

Częstochowa: Przeprowadzenie profilowanych zajęć interdyscyplinarnych w dziesięciu liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa w latach 2013 i 2014 na potrzeby projektu Zaplanuj swoją karierę
Numer ogłoszenia: 293352 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157532 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3707100, faks 34 3707170.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie profilowanych zajęć interdyscyplinarnych w dziesięciu liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa w latach 2013 i 2014 na potrzeby projektu Zaplanuj swoją karierę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie profilowanych zajęć interdyscyplinarnych w dziesięciu liceach ogólnokształcących dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa w latach 2013 i 2014 na potrzeby projektu Zaplanuj swoją karierę. Dopuszczono składanie ofert częściowych na 43 podane poniżej części: CZĘŚĆ nr 1: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego CZĘŚĆ nr 2: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego CZĘŚĆ nr 3: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny)w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego CZĘŚĆ nr 4: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta CZĘŚĆ nr 5: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta CZĘŚĆ nr 6: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta CZĘŚĆ nr 7: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego CZĘŚĆ nr 8: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego CZĘŚĆ nr 9: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego CZĘŚĆ nr 10: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (prawo i nauki polityczne) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego CZĘŚĆ nr 11: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (Profil humanistyczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego CZĘŚĆ nr 12: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil informatyczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza CZĘŚĆ nr 13: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil techniczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza CZĘŚĆ nr 14: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil ekonomiczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza CZĘŚĆ nr 15: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil medyczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza CZĘŚĆ nr 16: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil Prawo i nauki polityczne) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza CZĘŚĆ nr 17: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil informatyczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza CZĘŚĆ nr 18: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza CZĘŚĆ nr 19: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza CZĘŚĆ nr 20: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil psychologiczno-pedagogiczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza CZĘŚĆ nr 21: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Prawo i nauki polityczne) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza CZĘŚĆ nr 22: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza CZĘŚĆ nr 23 : Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego CZĘŚĆ nr 24: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego CZĘŚĆ nr 25: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego CZĘŚĆ nr 26: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika CZĘŚĆ nr 27: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika CZĘŚĆ nr 28: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Profil psychologiczno-pedagogiczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika CZĘŚĆ nr 29: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Prawo i nauki polityczne) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika CZĘŚĆ nr 30: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika CZĘŚĆ nr 31: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym CZĘŚĆ nr 32: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym CZĘŚĆ nr 33: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym CZĘŚĆ nr 34: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil psychologiczno-pedagogiczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym CZĘŚĆ nr 35: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil prawo i nauki polityczne) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym CZĘŚĆ nr 36: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym CZĘŚĆ nr 37: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil prawo i nauki polityczne) w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida CZĘŚĆ nr 38: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego CZĘŚĆ nr 39: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego CZĘŚĆ nr 40: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego CZĘŚĆ nr 41: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Profil psychologiczno-pedagogiczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego CZĘŚĆ nr 42: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Prawo i nauki polityczne) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego CZĘŚĆ nr 43: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00 - Usługi szkolnictwa średniego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Społeczny, Priorytetu IX - Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach, Działania 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Projekt Zaplanuj swoją karierę..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Bożek, ul. Jasnorzewskiej - Pawlikowskiej 2/59, 42-207 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2655,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2655,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa Eventowa.pl Aleksandra Dyla - Varlamov, ul. Wojska Polskiego 2/21, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2227,05

 • Oferta z najniższą ceną: 2227,05 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny)w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Kształcenia Edukator w Radomsku, ul. Reymonta 64, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3659,85

 • Oferta z najniższą ceną: 3659,85 / Oferta z najwyższą ceną: 3659,85

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Kształcenia Edukator w Radomsku, ul. Reymonta 64, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3719,30

 • Oferta z najniższą ceną: 1957,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3719,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa Eventowa.pl Aleksandra Dyla - Varlamov, ul. Wojska Polskiego 2/21, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3262,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2227,05

 • Oferta z najniższą ceną: 2227,05 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Beata Kopacz , ul. Spokojna 2, 42-160 Krzepice, kraj/woj. śląskie.
 • Jan Randak, ul. Kunickiego 2/4 m23, 42-207 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3105,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3105,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Czerwik , ul. Iwaszkiewicza 8/179, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Anna Włodarczyk , ul. Kwiatkowskiego 5/42, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Katarzyna Wróblewska, ul. Wiolinowa 1/32, 42-221 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3105,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3105,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (prawo i nauki polityczne) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Otrębska , ul. Gombrowicza 4/8, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Kamila Sokołowska - Sikora, ul. Łęczycka 25A, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Agata Klajnowska, ul. Czecha 10/13, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3105,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3105,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (Profil humanistyczny) w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr. W. Biegańskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Alina Pelc - Eliasz, ul. Zdrowa 43, 42-271 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Elżbieta Wilk - Cupriak, ul. Westerplatte 9/28, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Magdalena Otrębska, ul. Gombrowicza 4/8, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3105,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3105,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3105,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil informatyczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradczo-Edukacyjne ProEfecto Marietta Blachnik-Gęsiarz, ul. Limanowskiego 15/4, 42-207 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3262,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3915,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3915,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil techniczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NERD Magda Sikorska, ul. Wróblewskiego 15A/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2205,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2205,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil medyczny) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grupa Eventowa.pl Aleksandra Dyla - Varlamov, ul. Wojska Polskiego 2/21, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5737,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4454,10

 • Oferta z najniższą ceną: 4454,10 / Oferta z najwyższą ceną: 4454,10

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil Prawo i nauki polityczne) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Jaskóła , ul. Nowosądecka 11, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Sylwia Brewczyńska - Grynbaum, ul. Lechonia 7/19, 42-229 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2835,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2835,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2835,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych o (profil informatyczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NERD Magda Sikorska, ul. Wróblewskiego 15A/5, 66-400 Gorzów Wlkp, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3262,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2205,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2205,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edukacja - Doradztwo - Szkolenia Piotr Jaruga, ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2025,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Natalia Myga , ul. Jasnogórska 23/5, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Agnieszka Humaj , ul. Hektarowa 15a, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Marcin Gajewski, ul. Zana 13 m 95, 42-217 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil psychologiczno-pedagogiczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Czyż Centrum Edukacyjne Czyż, ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2160,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Prawo i nauki polityczne) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aneta Salachna , ul. Focha 69/71m 17, 42-217 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Aleksandra Kielichowska, ul. Wawrzynowicza 6/6, 42-218 Czestochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krzysztof Łudzik , ul. Blanowska 30/23, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.
 • Żaneta Sodyła, ul. Łódzka 31/46, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Flak , ul. Cegielniana 12, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Szymon Życiński, ul. Częstochowska 33a, 42-125 Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3262,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2565,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2565,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3915,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Świerczyńska , ul. Olsztyńska 43/21, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Magdalena Wieprzowska, ul. Poleska, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Justyna Bitner , Al. Niepodległości 17/13, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Anna Kolczarek , ul. Wielkoborska 24a, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Aneta Szczepańska, ul. Limanowskiego 152/7, 42-208 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6075,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Krystyna Jędrzejczyk , Chorzenice, ul. Częstochowska 23a, 42-270 Kłomnice, kraj/woj. śląskie.
 • Roma Ociepa, ul. Górna 11a, Aleksandria 1, 42-274 Konopiska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3915,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Sylwia Denis , ul. Staropolska 3, 42-218 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Urszula Jeruszka , ul. Lechonia 17/16, 42-229 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Zofia Kałka, ul. Szkolna 46 m. 1, 42-248 Przyrów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Profil psychologiczno-pedagogiczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Czyż Centrum Edukacyjne Czyż, ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2160,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Prawo i nauki polityczne) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Jaskóła , ul. Nowosądecka 11, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Sylwia Brewczyńska - Grynbaum, ul. Lechonia 7/19, 42-229 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2205,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2205,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3150,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Warzecha, ul. Fieldorfa Nila 11/7, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Dorota Żesławska, ul. Sieroszewskiego 12 m 70, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3150,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3999,60

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Barbara Flak, ul. Cegielniana 12, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Szymon Życiński, ul. Częstochowska 33a, 42-125 Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3262,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2565,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2565,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edukacja - Doradztwo - Szkolenia Piotr Jaruga, ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2025,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil medyczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Renata Dobrzańska, ul. Strażacka 9, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.
 • Sylwia Krawczyk, ul. Iwaszkiewicza 5/34, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Agnieszka Zarębska, ul. Roweckiego Grota 12/24, 42-224 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2868,75 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil psychologiczno-pedagogiczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Agnieszka Czyż Centrum Edukacyjne Czyż, ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2160,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Magdalena Gajak, ul. Fertnera 6/13, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Iwona Krysian, ul. Bukowa 33, 42-229 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil prawo i nauki polityczne) w IX Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tomasz Jaskóła , ul. Nowosądecka 11, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Sylwia Brewczyńska - Grynbaum, ul. Lechonia 7/19, 42-229 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2430,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2430,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2430,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil informatyczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NERD Magda Sikorska, ul. Wróblewskiego 15A/5, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3262,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2205,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2205,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 39   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil ekonomiczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Edukacja - Doradztwo - Szkolenia Piotr Jaruga, ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2025,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2025,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2475,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 41   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Profil psychologiczno-pedagogiczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Dorota Karońska, Al. NMP 11/10, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
 • Joanna Myślikowska-Kaczmarzyk, ul. Słowackiego 8 m 48, 42-217 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

  Sprawdź tą firmę:
 • Irena Jędrzejczak, ul. Komandosów 34, 42-202 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2250,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 42   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil Prawo i nauki polityczne) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3206,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2214,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2250,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 43   

Nazwa: Prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych (profil humanistyczny) w XII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3037,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2214,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2250,00

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.