Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-15

Ełk: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29

Numer ogłoszenia: 291238 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183841 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29.


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu energetycznego w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego zlokalizowanego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29.

Prace na w/w obiekcie obejmują:

I. Branża sanitarna z towarzyszącymi robotami budowlanymi:

- dostawę i montaż na konstrukcji wsporczej kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 565 m2 i sprawności optycznej (odniesiona do powierzchni absorbera) min. 82%.

- wykonanie zewnętrznej instalacji rurociągów z rur preizolowanych łączących instalację solarną z budynkiem Parku Wodnego,

- budowę zewnętrznej instalacji ciepłowniczej zasilanej kolektorami słonecznymi,

- podłączenie z instalacją solarnej z instalacja wewnętrzną przygotowania c.w.u. oraz podtrzymania temperatury wody basenowej dla budynku Parku Wodnego,

- instalacja odzysku ciepło z wód popłucznych oraz ze ścieków z natrysków zlokalizowanych przy szatniach basenowych,

- podłączenie instalacji odzysku ciepła z instalacją wewnętrzną c.w.u. i prysznicową.

- wymianę centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej hale basenową z pompą ciepła o sprawności min. 85% oraz min 70% dla central wentylacyjnych dla szatni, wypożyczalni, hydroterapii i pozostałych pomieszczeń.

- wymianę i izolacja termiczna części kanałów i nawiewników,

- przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej,

- przebudowę odcinka sieci c.o. zasilającej obiekt - Park Wodny,

- budowę konstrukcji słupowych do instalacji kolektorów słonecznych i kolektorów fotowoltaicznych,

- przebudowę nawierzchni ulic, parkingów i chodników wokół projektowanych obiektów,

- budowę odcinków ścianki szczelnej zabezpieczającej wzdłuż wodociągu fi 500,

- przebudowę fragmentów zatok parkingowych przed obiektem,

- ogrodzenie fragmentu terenu od strony południowo-wschodniej Parku Wodnego z materiałów inwestora,

- na terenie wykonanych robót zewnętrznych doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

II. Branża elektryczna:

- budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50,16 kW.

- podłączenie instalacji elektrycznej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50,16 kW z siecią PGE Dystrybucja S.A.

- przebudowa kablowej sieci oświetlenia parkingu,

- przebudowa wewnętrznych instalacji oświetleniowych,

- wykonanie instalacji zasilania central wentylacji

- wykonanie instalacji zasilania pomp ciepła

- wykonanie instalacji zasilania instalacji solarnej c.o.

- układ APS zbierania danych, wizualizacji parametrów pracy i wskaźników energetycznych instalacji OŹE.Dostawca systemu APS w zakresie realizacyjnym ma za zadanie opracowanie projektu, wykonanie podłączenia, programowanie i wizualizację instalacji solarnej oraz integracje z APS pozostałych instalacji. Moduł komunikacyjny LonWorks lub Modus.


Uwaga:

Przebudowę kolidujących kablowych linii energetycznych Nn i Sn wykona PGE Dystrybucja Białystok S.A. Oddział Sieci w Ełku we własnym zakresie (nie wchodzi w zakres przetargu).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany. Załączony przedmiar robót określa orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji.

W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i SST oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w założonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji.

W ramach oferowanej ceny wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, opracować dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji w obiekcie uwzględniającą wprowadzone zmiany, doprowadzić teren oraz obiekt do stanu pierwotnego usuwając powstałe szkody.

W ramach ceny zaoferowanej w niniejszym postępowaniu wykonawca zapewni obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie gwarancji tj. 36 m-cy od daty odbioru końcowego.

Zawarte w projekcie i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR, nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie realizacji.

Przed podpisaniem umowy wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy na podstawie którego ustalił cenę oferty, wykaz urządzeń podstawowych proponowanych do zamontowania (załącznik nr 2 do projektu umowy), jak również harmonogram rzeczowo- finansowy który powinien uwzględniać konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Wszelkie terminy prowadzenia prac powinny być uzgodnione z użytkownikiem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku.

Wszystkie materiały i urządzenia przed ich zamontowaniem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu.

45.00.00.00-7 ; 45.11.12.91-4 ; 45.31.51.00-9 ; 45.11.12.00-0 ; 45.11.12.00-0 ; 45.26.23.10-7 ;

45.26.23.00-4 ; 45.26.21.00-2 ; 45.26.24.00-5 ; 45.44.21.00-8 ; 31.50.00.00-1 ; 45.31.11.00-1 ;

45.31.00.00-3 ; 45.31.57.00-5 ; 45.31.43.10-7 ; 45.31.12.00-2 ; 45.26.12.15-4 ; 31.21.61.00-4 ;

45.33.00.00-9 ;.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.26.23.00 - Betonowanie
45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45.26.24.00 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45.44.21.00 - Roboty malarskie
31.50.00.00 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne
45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45.31.43.10 - Układanie kabli
45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.26.12.15 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
31.21.61.00 - Piorunochrony
45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Inwestycja finansowana w ramach Osi Priorytetowej 6 - Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3233495,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty: 3875000,00


  • Oferta z najniższą ceną: 3875000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6928245,58


  • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z EŁKU PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Ełku » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU