eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-09-15

Ełk: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29
Numer ogłoszenia: 291238 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183841 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, faks 087 73 26 230.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu energetycznego w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego zlokalizowanego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29. Prace na w/w obiekcie obejmują: I. Branża sanitarna z towarzyszącymi robotami budowlanymi: - dostawę i montaż na konstrukcji wsporczej kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 565 m2 i sprawności optycznej (odniesiona do powierzchni absorbera) min. 82%. - wykonanie zewnętrznej instalacji rurociągów z rur preizolowanych łączących instalację solarną z budynkiem Parku Wodnego, - budowę zewnętrznej instalacji ciepłowniczej zasilanej kolektorami słonecznymi, - podłączenie z instalacją solarnej z instalacja wewnętrzną przygotowania c.w.u. oraz podtrzymania temperatury wody basenowej dla budynku Parku Wodnego, - instalacja odzysku ciepło z wód popłucznych oraz ze ścieków z natrysków zlokalizowanych przy szatniach basenowych, - podłączenie instalacji odzysku ciepła z instalacją wewnętrzną c.w.u. i prysznicową. - wymianę centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsługującej hale basenową z pompą ciepła o sprawności min. 85% oraz min 70% dla central wentylacyjnych dla szatni, wypożyczalni, hydroterapii i pozostałych pomieszczeń. - wymianę i izolacja termiczna części kanałów i nawiewników, - przebudowa odcinków kanalizacji deszczowej, - przebudowę odcinka sieci c.o. zasilającej obiekt - Park Wodny, - budowę konstrukcji słupowych do instalacji kolektorów słonecznych i kolektorów fotowoltaicznych, - przebudowę nawierzchni ulic, parkingów i chodników wokół projektowanych obiektów, - budowę odcinków ścianki szczelnej zabezpieczającej wzdłuż wodociągu fi 500, - przebudowę fragmentów zatok parkingowych przed obiektem, - ogrodzenie fragmentu terenu od strony południowo-wschodniej Parku Wodnego z materiałów inwestora, - na terenie wykonanych robót zewnętrznych doprowadzić teren do stanu pierwotnego. II. Branża elektryczna: - budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50,16 kW. - podłączenie instalacji elektrycznej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50,16 kW z siecią PGE Dystrybucja S.A. - przebudowa kablowej sieci oświetlenia parkingu, - przebudowa wewnętrznych instalacji oświetleniowych, - wykonanie instalacji zasilania central wentylacji - wykonanie instalacji zasilania pomp ciepła - wykonanie instalacji zasilania instalacji solarnej c.o. - układ APS zbierania danych, wizualizacji parametrów pracy i wskaźników energetycznych instalacji OŹE.Dostawca systemu APS w zakresie realizacyjnym ma za zadanie opracowanie projektu, wykonanie podłączenia, programowanie i wizualizację instalacji solarnej oraz integracje z APS pozostałych instalacji. Moduł komunikacyjny LonWorks lub Modus. Uwaga: Przebudowę kolidujących kablowych linii energetycznych Nn i Sn wykona PGE Dystrybucja Białystok S.A. Oddział Sieci w Ełku we własnym zakresie (nie wchodzi w zakres przetargu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany. Załączony przedmiar robót określa orientacyjnie zakres robót planowanych do wykonania zamówienia, umożliwiając tym samym skalkulowanie ceny. Oferent powinien przeanalizować załączony projekt budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w kosztorysie przedmiarowym, a które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i SST oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w założonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonej dokumentacji. W ramach oferowanej ceny wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, opracować dokumentację powykonawczą wykonanych instalacji w obiekcie uwzględniającą wprowadzone zmiany, doprowadzić teren oraz obiekt do stanu pierwotnego usuwając powstałe szkody. W ramach ceny zaoferowanej w niniejszym postępowaniu wykonawca zapewni obsługę serwisową zainstalowanych urządzeń w zakresie niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie gwarancji tj. 36 m-cy od daty odbioru końcowego. Zawarte w projekcie i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR, nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały i urządzenia innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają. Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż opisane w projekcie wymaga od wykonawców dokonania obliczeń technicznych, sprawdzających w zakresie branży, w której zmiany te zostały dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny być uzgodnione z Inwestorem i Głównym Projektantem na etapie realizacji. Przed podpisaniem umowy wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy na podstawie którego ustalił cenę oferty, wykaz urządzeń podstawowych proponowanych do zamontowania (załącznik nr 2 do projektu umowy), jak również harmonogram rzeczowo- finansowy który powinien uwzględniać konieczność prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Wszelkie terminy prowadzenia prac powinny być uzgodnione z użytkownikiem obiektu tj. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku. Wszystkie materiały i urządzenia przed ich zamontowaniem przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 45.00.00.00-7 ; 45.11.12.91-4 ; 45.31.51.00-9 ; 45.11.12.00-0 ; 45.11.12.00-0 ; 45.26.23.10-7 ; 45.26.23.00-4 ; 45.26.21.00-2 ; 45.26.24.00-5 ; 45.44.21.00-8 ; 31.50.00.00-1 ; 45.31.11.00-1 ; 45.31.00.00-3 ; 45.31.57.00-5 ; 45.31.43.10-7 ; 45.31.12.00-2 ; 45.26.12.15-4 ; 31.21.61.00-4 ; 45.33.00.00-9 ;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.11.12.91 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.26.23.00 - Betonowanie 45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45.26.24.00 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45.44.21.00 - Roboty malarskie 31.50.00.00 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 45.31.11.00 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45.31.00.00 - Roboty instalacyjne elektryczne 45.31.57.00 - Instalowanie stacji rozdzielczych 45.31.43.10 - Układanie kabli 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.26.12.15 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 31.21.61.00 - Piorunochrony 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja finansowana w ramach Osi Priorytetowej 6 - Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2 - Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3233495,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3875000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 3875000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6928245,58

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.