Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-30

Kraków: Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko.

Numer ogłoszenia: 290669 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

74.14.21.20 - 74.14.21.20
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
  1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy
  2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy.
  3.
  a) załączą do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) potwierdzających należyte wykonanie zadań przedstawionych w ww. wykazie,
  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.
  Oferty będą oceniane wg zasady spełnia/ nie spełnia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
  a) aktualny na dzień składania ofert dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego, czyli odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy składającego ofertę.
  W/w dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
  W przypadku spółek cywilnych wymagana jest umowa spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.
  b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymienione w dokumencie określonym w pkt. 5 a SIWZ,
  c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców,
  d) dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) wydane przez inwestora robót, potwierdzające, że wykonane zamówienia, o których mowa w pkt. 5 c SIWZ zostały wykonane należycie - należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej jednej instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym,
  e) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
  Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców.
  Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ.
  f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
  g) oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do SIWZ,
  h) oświadczenie stanowiące zał. nr 3 do SIWZ..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 - Kancelaria pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z KRAKOWA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Krakowie »
więcej : »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU