eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-30

Kraków: Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko.
Numer ogłoszenia: 290669 - 2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Instrukcja gospodarowania wodą dla jazu Grodzisko..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.14.21.20 - 74.14.21.20 .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy. 3. a) załączą do oferty wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) potwierdzających należyte wykonanie zadań przedstawionych w ww. wykazie, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ. Oferty będą oceniane wg zasady spełnia/ nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) aktualny na dzień składania ofert dokument dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego, czyli odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy składającego ofertę. W/w dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku spółek cywilnych wymagana jest umowa spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy składającego ofertę - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wymienione w dokumencie określonym w pkt. 5 a SIWZ, c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, d) dokumenty (np. listy referencyjne, protokoły odbioru końcowego) wydane przez inwestora robót, potwierdzające, że wykonane zamówienia, o których mowa w pkt. 5 c SIWZ zostały wykonane należycie - należy załączyć dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej jednej instrukcji gospodarowania wodą na obiekcie hydrotechnicznym, e) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w SIWZ. f) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. g) oświadczenie stanowiące zał. nr 2 do SIWZ, h) oświadczenie stanowiące zał. nr 3 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zakładka: zamówienia publiczne - ogłoszenia.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 - Kancelaria pok. 102.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.