eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonywanie badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-14

Wrocław: Wykonywanie badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: 287757 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza , ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3428631, faks 071 3465172.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.falkiewicza.internetdsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: RODZAJ BADANIA ŁĄCZNY CZAS WYKONANIA BADANIA I DOSTARCZENIA WYNIKU OD CHWILI PRZEKAZANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO - badanie cytologiczne do 7 dni - badanie cytologiczne ginekologiczne do 7 dni - badanie histopatologiczne do 14 dni - badanie w terminie przyspieszonym (CITO) do 5 dni - badanie tkanek uzyskanych w trakcie zabiegu operacyjnego ( tzw. badanie śródoperacyjne ) do półtorej godziny (informacja o wyniku badania udzielana telefonicznie) - badanie oligobiopsyjne do 14 dni - badanie immunohistochemiczne do 7 dni - badanie na obecność receptorów progesteronowych i estrogenowych do 7 dni - badanie amplikacji genu Her2 metodą FISH do 10 dni - konsultacja do 3 dni - badanie moczu w kierunku porfirii do 4 dni - autopsja do 3 dni - oznaczenie Mycobacterium tuberculosis techniką PCR we krwi; tkankach świeżych i utrwalonych; bloczkach parafinowych do 7 dni - wykonanie biopsji trzustki i wątroby pod kontrolą USG do 7 dni - wykonanie innych biopsji pod kontrolą USG do 7 dni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.50.00 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ- załącznik nr 1 b) Zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami, wypełniony w zakresie osób reprezentujących Wykonawcę, stanowiący integralną część SIWZ - załącznik nr 2 c) Oświadczenie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (składane wraz z ofertą)- załącznik nr 3,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.falkiewicza.internetdsl.pl, zakładka: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu 52-114 Wrocław ul. Warszawska 2, Dział Administracji i Zamówień Publicznych pok. nr 25, II p..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, parter,pok. nr 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.