Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-10-14

Wrocław: Wykonywanie badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.

Numer ogłoszenia: 287757 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza , ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3428631, faks 071 3465172. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie badań histopatologicznych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: RODZAJ BADANIA ŁĄCZNY CZAS WYKONANIA BADANIA I DOSTARCZENIA WYNIKU
OD CHWILI PRZEKAZANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO
- badanie cytologiczne do 7 dni
- badanie cytologiczne ginekologiczne do 7 dni
- badanie histopatologiczne do 14 dni
- badanie w terminie przyspieszonym (CITO) do 5 dni
- badanie tkanek uzyskanych w trakcie zabiegu operacyjnego ( tzw. badanie śródoperacyjne )
do półtorej godziny
(informacja o wyniku badania
udzielana telefonicznie)
- badanie oligobiopsyjne do 14 dni
- badanie immunohistochemiczne do 7 dni
- badanie na obecność receptorów progesteronowych i estrogenowych do 7 dni
- badanie amplikacji genu Her2 metodą FISH do 10 dni
- konsultacja do 3 dni
- badanie moczu w kierunku porfirii do 4 dni
- autopsja do 3 dni
- oznaczenie Mycobacterium tuberculosis techniką PCR we krwi; tkankach świeżych i utrwalonych; bloczkach parafinowych do 7 dni
- wykonanie biopsji trzustki i wątroby pod kontrolą USG do 7 dni
- wykonanie innych biopsji pod kontrolą USG do 7 dni.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85.14.50.00 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nie dotyczy - zgodnie z art. 5 ust.1 Prawa zamówień publicznych.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


a) Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ- załącznik nr 1
b) Zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami, wypełniony w zakresie osób reprezentujących Wykonawcę, stanowiący integralną część SIWZ - załącznik nr 2
c) Oświadczenie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (składane wraz z ofertą)- załącznik nr 3,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.falkiewicza.internetdsl.pl, zakładka: zamówienia publiczne/postępowania przetargowe

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
52-114 Wrocław
ul. Warszawska 2,
Dział Administracji i Zamówień Publicznych
pok. nr 25, II p..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Warszawska 2, parter,pok. nr 2..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WROCŁAWIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Wrocławiu » więcej : Usługi świadczone przez laboratoria medyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU