Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-01-30

Giżycko: Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu.

Numer ogłoszenia: 28344 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4352 , ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 46 02, faks 87 429 46 41. • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.24wog.wp.mil.pl, www.bip.mon.gov.pl,www.army.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 zadań- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE
ART. 11 UST. 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Nie wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Właściwie wypełniony formularz ofertowy. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust. 1. parafowany projekt umowy. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynikają z Przepisów prawa lub innych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.24wog.wp.mil.pl,www.bip.mon.gov.pl,www.army.mil.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 4352 w Giżycku, ul. Nowowiejska 20, 11 - 500 Giżycko..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Jawna JW 4352 w Giżycku, ul. Nowowiejska 20, 11 - 500 Giżycko. Budynek Nr 5..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  - WKU w Suwałkach ul. Pułaskiego 24, 16-400 Suwałki,
  - JW. 1747 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki,
  - JW.4352 Placówka w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  - JW. 2098 w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska,
  - JW.1460 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33, 12 - 250 Orzysz
  - Przedszkole nr 145 w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego, 12-230 Biała Piska,
  - Delegatura DWKT r w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego, 12 - 250 Orzysz
  - JW.4352 placówka w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 12-230 Biała Piska
  i Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego, 12 -250 Orzysz.
  -WŻW w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  - WKU w Ełku przy ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk
  - TWKL w Ełku przy ul. Kościuszki 28, 19-300 Ełk.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  - Orkiestra Wojskowa w Giżycku przy ul. Moniuszki 7, 11 - 500 Giżycko,
  - WKU w Giżycku przy ul. Moniuszki 7, 11- 500 Giżycko,
  - JW. 3797 w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego 21, 11- 500 Giżycko,
  - JW.4352 w Giżycku przy ul. Nowowiejska 20, 11- 500 Giżycko,
  - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Giżycku przy ul. Moniuszki 7,
  11- 500 Giżycko,
  - JW. 5699 w Przasnyszu placówka w Giżycku przy ul.1-GO Maja,
  11- 500 Giżycko.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  - JW.2568 w Węgorzewie przy ul. Bema 7, 11-601 Węgorzewo
  - JW.4352 placówka w Węgorzewie przy ul. Bema 16, 11-601 Węgorzewo.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  - JW. 4808 w Gołdapi przy ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap,
  - JW.4352 placówka w Gołdapi przy ul. Wolności 8, 19-500 Gołdap.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz:
  JW.4352 W MRĄGOWIE ul. Wyspa Czterech Wiatrów, 11 - 700 Mrągowo.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GIŻYCKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Giżycku » więcej : Usługi medyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU