eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Giżycko › Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-01-30

Giżycko: Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu.
Numer ogłoszenia: 28344 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 4352 , ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 46 02, faks 87 429 46 41.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.24wog.wp.mil.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.24wog.wp.mil.pl, www.bip.mon.gov.pl,www.army.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Obrona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 zadań- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Właściwie wypełniony formularz ofertowy. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.22 ust. 1. parafowany projekt umowy. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynikają z Przepisów prawa lub innych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.24wog.wp.mil.pl,www.bip.mon.gov.pl,www.army.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa 4352 w Giżycku, ul. Nowowiejska 20, 11 - 500 Giżycko..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Jawna JW 4352 w Giżycku, ul. Nowowiejska 20, 11 - 500 Giżycko. Budynek Nr 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: - WKU w Suwałkach ul. Pułaskiego 24, 16-400 Suwałki, - JW. 1747 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki, - JW.4352 Placówka w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21, 16-400 Suwałki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: - JW. 2098 w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska, - JW.1460 w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 33, 12 - 250 Orzysz - Przedszkole nr 145 w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego, 12-230 Biała Piska, - Delegatura DWKT r w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego, 12 - 250 Orzysz - JW.4352 placówka w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 12-230 Biała Piska i Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego, 12 -250 Orzysz. -WŻW w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego 1, 12-230 Biała Piska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: - WKU w Ełku przy ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk - TWKL w Ełku przy ul. Kościuszki 28, 19-300 Ełk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: - Orkiestra Wojskowa w Giżycku przy ul. Moniuszki 7, 11 - 500 Giżycko, - WKU w Giżycku przy ul. Moniuszki 7, 11- 500 Giżycko, - JW. 3797 w Giżycku przy ul. Wojska Polskiego 21, 11- 500 Giżycko, - JW.4352 w Giżycku przy ul. Nowowiejska 20, 11- 500 Giżycko, - Placówka Żandarmerii Wojskowej w Giżycku przy ul. Moniuszki 7, 11- 500 Giżycko, - JW. 5699 w Przasnyszu placówka w Giżycku przy ul.1-GO Maja, 11- 500 Giżycko. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: - JW.2568 w Węgorzewie przy ul. Bema 7, 11-601 Węgorzewo - JW.4352 placówka w Węgorzewie przy ul. Bema 16, 11-601 Węgorzewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352 oraz żołnierzy i pracowników jednostek będących na jej zaopatrzeniu..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: - JW. 4808 w Gołdapi przy ul. Partyzantów 33, 19-500 Gołdap, - JW.4352 placówka w Gołdapi przy ul. Wolności 8, 19-500 Gołdap. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wykonanie usług medycznych obejmujących profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne) żołnierzy i pracowników JW. 4352..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług i świadczeń zdrowotnych na rzecz: JW.4352 W MRĄGOWIE ul. Wyspa Czterech Wiatrów, 11 - 700 Mrągowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.12.00.00-6, 85.12.12.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.