eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Naprawa dachu nad salą sportową z częścią dydaktyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-08-17

Gorzów Wielkopolski: Naprawa dachu nad salą sportową z częścią dydaktyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Numer ogłoszenia: 281086 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp. , ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 0-95 7228438, faks 0-95 7228438.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zso2.edu.gorzow.pl/
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.zso2.edu.gorzow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego - szkoła ponadgimnazjalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dachu nad salą sportową z częścią dydaktyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanych z zadaniem Remont części dachu nad salą sportową w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp. Zakres koniecznych napraw obejmuje: - demontaż obróbek blacharskich na styku ze ścianami, - demontaż obróbek nad samoistnie powstałymi dylatacjami, - demontaż rynny i koszy zlewowych na uskoku pomiędzy dachami, - montaż nowych obróbek i rynny oraz koszy zlewowych, - zerwanie pasów papy o szer. ok. 0,5 m przy ścianach i w linii koniecznych dylatacji, - nacięcie dylatacji obwodowych i równoległych do spadku dachu co ok. 3 m, - wypełnienie dylatacji materiałem trwale plastycznym lub sznurem dylatacyjnym, - montaż obróbek blacharskich na styku ze ścianami i nad dylatacjami, - wklejenie pasów papy - podkładowej i nawierzchniowej przy obróbkach, - naprawa tynku ścian, - likwidacja pęcherzy, - montaż kominków wentylujących dach w ilości 1 szt./40 m2 połaci, - naprawa (uszczelnienie) obróbek (czapek) nad ścianami, - oczyszczenie wyrzutni dachowych z korozji i zabezpieczenie antykorozyjne. Szczegółowy zakres robót określa program naprawy dachu, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10 - Naprawa dachów .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, - spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt1-3 ustawy Pzp, - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia ogólnobudowlane, - w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty zbliżone do przedmiotu zamówienia pod względem rodzaju i wielkości - minimum 2 roboty. - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty: - wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1. - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót. - oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2. - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia, stanowiący załącznik nr 3. - wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty zbliżone do przedmiotu zamówienia pod względem rodzaju i wielkości - minimum 2 roboty. Wykaz stanowi załącznik nr 4 , potwierdzenie należy przedstawić w formie referencji. - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6. m-cy przed upływem terminu składania ofert. - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3. miesiące przed upływem terminu składania ofert. - polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zso2.edu.gorzow.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Przemysłowa 22 66-400 Gorzów Wielkopolski.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: ZSO Nr 2 w Gorzówie Wlkp. - Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.