Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-08-17

Gorzów Wielkopolski: Naprawa dachu nad salą sportową z częścią dydaktyczną
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.


Numer ogłoszenia: 281086 - 2009; data zamieszczenia: 17.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gorzowie Wlkp. , ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 0-95 7228438, faks 0-95 7228438. • Adres strony internetowej zamawiającego:
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.zso2.edu.gorzow.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego - szkoła ponadgimnazjalna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa dachu nad salą sportową z częścią dydaktyczną
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanych z zadaniem Remont części dachu nad salą sportową w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Zakres koniecznych napraw obejmuje:
- demontaż obróbek blacharskich na styku ze ścianami,
- demontaż obróbek nad samoistnie powstałymi dylatacjami,
- demontaż rynny i koszy zlewowych na uskoku pomiędzy dachami,
- montaż nowych obróbek i rynny oraz koszy zlewowych,
- zerwanie pasów papy o szer. ok. 0,5 m przy ścianach i w linii koniecznych dylatacji,
- nacięcie dylatacji obwodowych i równoległych do spadku dachu co ok. 3 m,
- wypełnienie dylatacji materiałem trwale plastycznym lub sznurem dylatacyjnym,
- montaż obróbek blacharskich na styku ze ścianami i nad dylatacjami,
- wklejenie pasów papy - podkładowej i nawierzchniowej przy obróbkach,
- naprawa tynku ścian,
- likwidacja pęcherzy,
- montaż kominków wentylujących dach w ilości 1 szt./40 m2 połaci,
- naprawa (uszczelnienie) obróbek (czapek) nad ścianami,
- oczyszczenie wyrzutni dachowych z korozji i zabezpieczenie antykorozyjne.
Szczegółowy zakres robót określa program naprawy dachu, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.26.19.10 - Naprawa dachów
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
  - spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt1-3 ustawy Pzp,
  - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownikiem budowy
  posiadającym uprawnienia ogólnobudowlane,
  - w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty zbliżone do przedmiotu zamówienia pod względem rodzaju i wielkości - minimum 2 roboty.
  - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
  działalności gospodarczej..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty:
  - wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1.
  - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót.
  - oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
  publicznych stanowiące załącznik nr 2.
  - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia, stanowiący załącznik nr 3.
  - wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty zbliżone do przedmiotu zamówienia pod względem rodzaju i wielkości - minimum 2 roboty. Wykaz stanowi załącznik nr 4 , potwierdzenie należy przedstawić w formie referencji.
  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6. m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3. miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  - polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Przemysłowa 22
66-400 Gorzów Wielkopolski.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2009 godzina 10:00, miejsce: ZSO Nr 2 w Gorzówie Wlkp. - Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gorzowie Wielkopolskim » więcej : Naprawa dachów »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU