eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Budowa lodowiska Biały Orlik

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-10-26

Kędzierzyn-Koźle: Budowa lodowiska Biały Orlik
Numer ogłoszenia: 281015 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Remontów , ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 4050380, faks 77 4050379.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa lodowiska Biały Orlik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje: 1. Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego dostosowanego do wymiarów lodowiska o powierzchni 600 m2 (+ - 5%). Dostawę i montaż systemu chłodniczego tafli lodowiska w jednej z trzech technologii : a) aluminiowej lub b) z Mat chlodniczych z gumy EPDEM lub c) z maty LDPE. 2. Dostawę i montaż band lodowiskowych - samoprzymarzające do tafli lodowiska. 3. Dostawę i montaż agregatu chłodniczego. 4. Chodniki gumowe zgodnie z projektem. 5. Montaż fundamentu z ogrodzeniem - zgodnie z projektem. 6. Montaż orurowania chłodniczego dla połączenia agregatu z systemem. 7. Dostawę, posadowienie i montaż zewnętrznego, kompaktowego agregatu chłodniczego. 8. Napełnienie instalacji 35% roztworem glikolu w ilości odpowiedniej do zapewnienia prawidłowej pracy lodowiska z pojemnikami i przenośną pompą do ręcznego napełniania i zrzutu. 9. Roboty instalacyjne w obrębie instalacji szybkiego rozmrażania tafli lodowiska. 10. Montaż, podłączenie elektryczne odbiorników i uruchomienie lodowiska, montaż punktu poboru wody, wykonanie pierwszej tafli lodu, przeszkolenie użytkownika z obsługi, montażu i demontażu (potwierdzone na piśmie) oraz dostarczenie instrukcji obsługi, użytkowania, konserwacji, demontażu oraz montażu lodowiska. 11. Nieodpłatny pełny serwis w okresie gwarancji i rękojmi. 12. Pierwszy demontaż po okresie zimowym w ciągu 7 dni od powiadomienia. 13. Złożenie zdemontowanych elementów lodowisk w miejscu wskazanym1 przez Użytkownika( do 6km). 14. Budowa fundamentu pod agregat , wlz , rozdzielnicy i kabla zasilający agregat (zgodnie z projektem wykonanym przez Usługi Projektowe Krystyna Król ul. Szenwalda 2 Kędzierzyn-Koźle. 15.Dostawa i montaż urządzeń służących do eksploatacji lodowiska. Warunki techniczne, jakie musi spełnić lodowisko: -Wymiary tafli lodowiska ok.600m2(+- 5%), grubość lodu 5-7cm. -Lodowisko ma być posadowione na nawierzchni boiska poliuretanowego. -Płyta lodowiska musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie z lodowiska przy temperaturze powietrza do +10 °C przy sile wiatru 1,5m/s oraz promieniowaniu słonecznym rozproszonym. - Płyta lodowiska wykonana w jednym z systemów: Płyta lodowiska wykonana w jednym z systemów : a) W technologii aluminiowej- kompletny system lodowiska w tym min. Modułowy system chłodniczy składający się z kolektora zasilającego i powrotnego aluminiowego o średnicy 1m, stanowiącego zintegrowaną nierozbieralną całość połączonych łącznikiem sprzęgającym, oraz orurowania chłodniczego z rurek aluminiowych, połączonych przewodem giętkim spełniającym wymagania związane z trwałością, elastycznością i odpornością chemiczną na glikol, podatnością na stosunkowo duże wydłużenie, dostosowaniem do ciśnienia 4 bar i temperatury od:-50°C do:+70°C. System umożliwiać ma składowanie segmentów na paletach jeden na drugim (3 poziomy). Kolektory zasilające muszą być zbudowane w sztywnej ramie, dodatkowo obudowanej celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 0,5 mm, a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Stojaki do magazynowania zwiniętych elementów lodowiska. b) Mat chłodniczych z gumy EPDM- kompletny system lodowiska w tym min.. Modułowy system chłodniczy tafli lodowiska o długości modułu 2,5m. Kolektory zasilające muszą pracować w układzie Tichelmana. Odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych -nie może być większa niż 20mm dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu. Przewody wykonane z gumy EPDM po rozłożeniu na powierzchni nie powinny falować oraz muszą mieć możliwość zwinięcia po zakończeniu sezonu w kręgi o małej średnicy, max. 90cm. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do falowania i powodujących potrzebę budowania oraz utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Kolektory zasilające muszą być zbudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób trzecich. W celu połączenia pomiędzy sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybko- złącza zapewniające bardzo szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia. Zamawiający nie dopuszcza łączenia rur kolektorów za pomocą złączy kołnierzowych. Cały system modułowy oznaczony znakiem CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr. 92, POZ. 881). Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min. 0,5 mm, a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona dodatkowo poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Stojaki do magazynowania zwiniętych mat. - Maty z LDPE- kompletny system lodowiska w tym min. Mata wykonana z tworzywa LDPE w kolorze białym lub jasno niebieskim, Kolektory ze stali ocynkowanej, Łączenie rur szybko-złączkami, Rury łączące chłodziarkę z modułem z gumy wzmacnianej wytrzymałym drutem stalowym-średnica fi3 lub fi4 (ciśnienie max. 10bar) Stojaki do magazynowania zwiniętych mat. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowiska poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej gr. min.0,5 mm oraz styropianu twardego min. EPS 100 o gr. 5 cm , a powierzchnia poliuretanu pod kolektorami zasilającymi musi być zabezpieczona dodatkowo poprzez ułożenie np. płyty OSB lub styroduru o grubości min.5cm. Nawierzchnię poliuretanową pod lodowisko należy zabezpieczyć w taki sposób by nie uległa uszkodzeniu. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do falowania i powodujących potrzebę budowania oraz utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości. Bandy lodowiska samoprzymarzalne o wysokości od 1,1m-1,2m. i pełnym wypełnieniu, zaokrąglone na łukach (promień R min. 4m) z dwiema furtkami (szerokość 1) i bramą wjazdową dla rolby -dopuszczalne 2 warianty: - Kompozytowe bandy lodowiska wykonane z kompozytu polimerowego opartego na żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo żelkotem, tworzącym gładką estetyczną powłokę i dużej odporności na warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymałości mechanicznej panel wewnętrznie użebrowany. Banda wsparta na metalowych podporach w kształcie trójkąta. Miejsca skręcania śrubami zabezpieczone odpowiednimi wkładkami. Miejsca narażone na uszkodzenia mechaniczne za pomocą łyżew powinny być zabezpieczone dodatkowo listwami (listwa okopowa) z polietylenu o grubości 1cm. Górna część bandy lodowiska wyposażona w pochwyt w kolorze. - Bandy ze stali cynkowanej ogniowo, z wypełnieniem z płyt PEHD o grubości min. 6mm w kolorze białym, niewymagające kotwienia do podłoża, bandy wyposażone w listwy okopowe o grubości 1cm. Górna część bandy lodowiska wyposażona w pochwyt w kolorze. Agregat chłodniczy: Głośność pracy agregatu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wg załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. (Dz.U. z 2007r. nr 120 poz. 826 z póź. zmianami) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tabela 1 pkt3 (poziom hałasu nie może przekraczać 55 dB). - Aparat chłodniczy kompaktowy z własnym ogrzewaniem i oświetleniem o mocy chłodniczej ok.150 kW , - Agregat chłodniczy wyposażony w pełny roboczy wsad czynnika na bazie freonu, dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelki niezbędne atesty oraz zezwolenie na stosowanie. - Agregat chłodniczy powinien być energooszczędny i zapewniać minimum cztery stopnie regulacji pracy agregatu: od 25 do 100%. Agregat musi posiadać zintegrowany (w jednej zabudowie) moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji. Agregat powinien posiadać wewnętrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemności min. 500l. Panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny. Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę następujących elementów: Temperaturę glikolu i czynnika chłodniczego, Ciśnienie czynnika chłodniczego, Historia ostatnich zdarzeń, Harmonogram włączenia/wyłączenia, Zabezpieczenie przed zamarznięciem parownika, Sterowanie zdalne: styki bezprądowe dla awarii całego urządzenia, Modyfikowanie wartości zadanych temperatur glikolu, Monitorowanie wartości zadanych glikolu, temperatury powietrza otoczenia, działania agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, Uruchamianie lub zatrzymywanie urządzenia Sterownik pozwalający na określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzający pracą pompy. - Cały agregat chłodniczy musi być oznakowany CE lub oznakowany znakiem budowlanym, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U.Nr 92, poz.881). - Zastosowany agregat chłodniczy z układem sterowania wyposażonym w automatykę sterującą przystosowaną do pracy bezobsługowej. - Wykonawca zapewni w okresie gwarancji glikol w niezbędnej ilości w przypadku wystąpienia wycieków. - Agregat chłodniczy należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta i na płycie fundamentowej zgodnie z załączonym projektem. Zamrażanie tafli lodowiska do 3 dni. Serwis-Podjęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii, usterki lub wady, nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii, usterki lub wady, w tym terminie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elementy zamienne, na czas niezbędny do usunięcia awarii, usterki lub wady. Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady wynosi 5 dni. Może on zostać wydłużony jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. Lodowisko zlokalizowane na istniejącym boisku poliuretanowym przy ul.9 Maja w Kędzierzynie-Koźlu, wraz z chodnikiem gumowym, powinno być przede wszystkim miejscem bezpiecznym dla dzieci i zgodnym z założeniami pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych Biały Orlik. Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie, z którą urządzenie wyprodukowano, wraz z instrukcją obsługi. Dostarczony przez Wykonawcę regulamin powinien zawierać min. zasady jego użytkowania, informację o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu lodowiska i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń systemu ziębniczego tafli lodowiska, band lodowiskowych i pozostałych elementów. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów zastosowanych urządzeń z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego w Opolu- jeśli jest to wymagane. O ile w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń i materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia . W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz określonych przepisów i podanych norm . Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie rat.26 ust. w związku z art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przedmiotem zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń służących do eksploatacji składanego lodowiska sezonowego przy ul. 9 Maja w Kędzierzynie-Koźlu - Biały Orlik: 1. Dostawę nowej manualnej ostrzałki do ostrzenia łyżew z ukształtowaniem kamienia do żłobienia rowka łyżew -1szt. wraz z montażem i przeszkoleniem użytkownika z obsługi. 2. Dostawę ręcznej maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiska (typu: Ice Business 100, lub równoważnej). Maszyna musi być dostosowana do specyfiki lodowiska, zapewniając pełne bezpieczeństwo użytkowania i należyte utrzymanie lodowiska. Każde urządzenie powinno być oznaczone tabliczką zawierającą informację o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie, z którą urządzenie wyprodukowano, wraz z instrukcją obsługi. Dostarczony przez Wykonawcę regulamin powinien zawierać min. zasady jego użytkowania, informację o położeniu najbliższego telefonu, numerach telefonów alarmowych oraz informację o zarządcy lub właścicielu lodowiska i telefonach kontaktowych w celu powiadomienia o awarii lub zniszczeniu. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis wraz z fotografiami lub rysunkami zastosowanych urządzeń.. Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie robót. Wykonawca zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów zastosowanych urządzeń z wypełnionym wnioskiem do Urzędu Dozoru Technicznego w Opolu, jeśli jest to wymagane. O ile w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia zostały wskazane znaki towarowe , patenty lub określenia wskazujące na pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń i materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia . W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych oraz określonych przepisów i podanych norm. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcy do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie rat.26 ust. w związku z art.25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku elektronicznym) Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub .DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa IV. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfikę obiekty oświetlenia ulic - o ile występują - winny być opisane następującymi warstwami: kable przyłączy nn. - polilinia1), / kable obwodów oświetleniowych - polilinia1), rury osłonowe - odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oświetlenia ulicznego - prostokąt 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr określonym w dokumentacji projektowej. b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Sporządzenie projektu organizację ruchu wraz z jego uzgodnieniem i zatwierdzeniem oraz oznakowanie budowy. f) Zajęcie pasa drogowego i koszty z tym związane. g) Remonty i naprawę zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach. h) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. i) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Miejskie Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. j) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Przedmiot zamówienia określa SIWZ i dokumentacja projektowa wykonana przez USŁUGI PROJEKTOWE Krystyna Król ul. Szenwalda 2 Kędzierzyn-Koźle oraz dokonana przez Wykonawcę wizja lokalna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.50.00.00 - Urządzenia chłodzące i wentylacyjne .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XII SIWZ wnieść wadium w wysokości 5 000.00 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonych dokumentów oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O spełnieniu tego warunku decydować będzie wykazanie się doświadczeniem w okresie od 04.11.2008r do 03.11.2011r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy, montażu i uruchomienia sztucznego lodowiska sezonowego o wartości co najmniej 800.000,00 złotych brutto . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniane będzie spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich tych Wykonawców. O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonych dokumentów oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O spełnieniu tego warunku decydować będzie kompletność, prawidłowość i aktualność przedłożonych dokumentów oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 22 ust.1 PZP o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodne z załacznikiem nr 3 do SIWZ oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.; Wypełnione przez podmiot udzielający do dyspozycji zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zadania zobowiązanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia; Kopia dokumentu wniesienia na zasadach określonych w pkt. IX ust 1 i 5 SIWZ wadium oceniana na zasadzie spełnia/nie spełnnia.; Wypełniony przez Wykonawcę formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.; Zaakceptowane bez uwag istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kedzierzynkozle.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego: Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kędzierzynie-Koźlu ul. Piramowicza 32 pok. 310.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Kędzierzynie-Koźlu ul. Piramowicza 32 pok. 311.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.