eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raczki › Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki - Słoboda, Lipówka, Rabalina - Sidory, gm. Raczki i Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-31

Raczki: Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki - Słoboda, Lipówka, Rabalina - Sidory, gm. Raczki i Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki
Numer ogłoszenia: 279326 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 142520 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raczki, pl. Kościuszki 14, 16-420 Raczki, woj. podlaskie, tel. 0-87 5685925, faks 0-87 5686410.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki - Słoboda, Lipówka, Rabalina - Sidory, gm. Raczki i Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Jaśki - Słoboda, Lipówka, Rudniki - Koniecbór, Rabalina - Sidory, gm. Raczki - etap I: sieć wodociągowa obręb Rudniki - Koniecbór 2) Zakres robót objętych zamówieniem: I. Budowa odcinków sieci wodociągowej Jaśki - Słoboda, Lipówka, Rabalina - Sidory, gm. Raczki Wodociąg we wsiach: Słoboda - Jaśki Długość sieci: PVC O 110 mm L= 703 m Miejsce włączenia się do sieci - w Jaśkach na działce nr 584 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Wodociąg we wsi: Lipówka Długość sieci: PVC O 110 mm L= 693 m Miejsce włączenia się do sieci - w Lipówce na działce nr 146/2 za pomocą trójnika T110/110/110 do istniejącej sieci wodociągowej, za wcinką wbudować zasuwę Z100 o gładkim przelocie i uszczelnieniem gumowym. Wodociąg we wsiach: Rabalina - Koniecbór Długość sieci: PVC O 110 mm L= 2 424 m PVC O 90 mm L= 243 m Przyłącza - obręb Słoboda Sumaryczna ilość przyłączy: 2 szt., długość przyłączy: PE40 L= 27 m Przyłącza - obręb Lipówka Sumaryczna ilość przyłączy: 5 szt., długość przyłączy: PE40 L= 84 m Przyłącza - obręb Sidory Sumaryczna ilość przyłączy: 1 szt., długość przyłączy: PE40 L= 7 m II. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Dowspuda i Jaśki Projektowana sieć wodociągowa o układzie rozgałęźnym obejmuje wykonanie odcinków rurociągu rozdzielczego: PE DZ 110 mm L= 877,6 m - Dowspuda PE DZ 110 mm L = 210,4 m - Jaśki Zewnętrzne przyłącza wodociągowe PE d40 mm L=110,0 m /2 szt. - Jaśki Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą: Hydrant DN 80 mm z zasuwą Dn 80 mm, - 1 kpl - Jaśki Zasuwa liniowa (odcinająca) żeliwna DN 100 mm - 2 kpl. - Dowspuda, Jaśki Opaski wodociągowe 110x40 z zasuwami 32 mm - 2 kpl - Jaśki Rury osłonowe PE 180 mm - 99,5 m (4 kpl Uwaga: przy prowadzeniu robót na działkach nr ewid. 87 oraz 93/10 należy zapewnić nadzór archeologiczny i sporządzić z niego dokumentację w 2 egz. należy (do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie stosownych zezwoleń oraz spełnienie warunków wynikających z pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach z dnia 18.04.2012 r. Nr SZN.5142.7.2012.PK na prowadzenie robót budowlanych na dz. nr 87 oraz 93/10) 3) Zamówienie zostanie w pełni zrealizowane z materiałów i urządzeń wyłącznie fabrycznie nowych, które zapewni Wykonawca. Ponadto Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt do wykonania niniejszego zamówienia. 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot zamówienia, w tym na: wykonane roboty budowlane - 36 miesięcy Okres gwarancji liczony będzie od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 5) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest w: a. dokumentacji projektowej- Załącznik Nr 9 do SIWZ b. przedmiarach robót - Załącznik Nr 9. do SIWZ 6) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej przy opisywaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający użył znaków towarowych i nazw producentów, należy je traktować wyłącznie jako przykładowe. Wymienione znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia służą wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych. Wszelkie materiały i urządzenia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w dokumentacji projektowej w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71.35.19.14 - Usługi archeologiczne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamawiający zadanie zrealizuje ze środków WFOŚiGW w Białymstoku i własnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350763,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 431438,67

  • Oferta z najniższą ceną: 431438,67 / Oferta z najwyższą ceną: 521947,58

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.