eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-12-16

Jasło: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 273735 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle , ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, tel. 13 446 24 26, faks 13 446 24 26.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: poen.superhost.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie serii szkoleń oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli spójnego z potrzebami 57 szkół i 3 przedszkoli w Powiecie Jasielskim w okresie od 01.09.2013 r. do 31.08.2015 r. 2. Informacje ogólne: 1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów, konsultacji grupowych dla około 790 nauczycieli i dyrektorów szkół - zrekrutowanych przez Zamawiającego, we wskazanym przez niego miejscu, tj. w szkołach na terenie Powiatu Jasielskiego. 2) Przedmiotem zamówienia objętych będzie 60 placówek ( w tym 19 szkół podstawowych z Powiatu Jasielskiego, 26 gimnazjów z terenu Powiatu Jasielskiego, 6 Liceów Ogólnokształcących z terenu Powiatu Jasielskiego, 6 Techników z terenu Powiatu Jasielskiego oraz 3 przedszkola z terenu Powiatu Jasielskiego. 3. Liczba godzin do przeprowadzenia wszelkich form szkoleń w roku szkolnym 2013/2014 wynosi ogółem 360 godzin warsztatów prowadzonych przez Eksperta w ramach RPW, 360 godzin konsultacji grupowych prowadzonych przez Eksperta w ramach RPW, 12 godzin warsztatów w ramach 4 sieci Współpracy i samokształcenia. 1) Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w: następujących ofertach doskonalenia, których założenia zostały wypracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół a) Oferta doskonalenia nr 1: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?; b) Oferta doskonalenia nr 2: Ocenianie kształtujące; c) Oferta doskonalenia nr 3: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki; d) Oferta doskonalenia nr 4: Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się; e) Oferta doskonalenia nr 5: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły; f) Oferta doskonalenia nr 7: Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła; g) Oferta doskonalenia nr 8: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?; h) Oferta doskonalenia nr 12: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; i) Oferta doskonalenia nr 13: Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet; j) Oferta doskonalenia nr 15: Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym; k) Oferta doskonalenia nr 16: Rodzice są partnerami szkoły; l) Oferta doskonalenia nr 17: Nauczyciel 45+; m) Oferta doskonalenia nr 18: Szkoła promuje wartość edukacji; n) Oferta doskonalenia nr 19: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole; o) Oferta doskonalenia nr 21: Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych; p) Oferta doskonalenia nr 23: Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?. 3) Realizacja form doskonalenia odbędzie się w ramach 4 sieci Współpracy i samokształcenia: - sieć współpracy i samokształcenia Promocja i budowanie wizerunku szkoły - warsztaty 3h; - sieć współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? - warsztaty 3 h; - sieć współpracy i samokształcenia Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania - warsztaty 3 h; - sieć współpracy i samokształcenia Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły - warsztaty 3h. 4. Grupa warsztatowa może liczyć średnio 20-30 osób. Liczebność grupy uzależniona jest od liczby zatrudnionych nauczycieli w szkole/placówce. 5. W celu dostosowania się do warunków każdej szkoły/placówki termin i godziny spotkań Wykonawca uzgodni z Zamawiający oraz dyrektorem i Szkolnym Organizatorem Rozwoju Edukacji. 6. Po podpisaniu umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy harmonogram szkoleń. Zamawiający wymaga, by szkolenia odbywały się zgodnie z opisem tematów i programów szkoleń dostarczonym przez Zamawiającego. 7. Szkolenia odbywać się będą głównie w godzinach popołudniowych w dniach od poniedziałki do piątku, natomiast w soboty albo dni wolne od pracy tj. ferie w godzinach dopołudniowych. 8. Zamawiający wymaga, by Wykonawca nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem każdego ze szkoleń opracował i przedstawił Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy scenariusz szkoleń wraz z załącznikami np. materiałami szkoleniowymi wykorzystywanymi na potrzeby przeprowadzenia form doskonalenia nauczycieli. 9. Koszty przejazdów i noclegów osób prowadzących wszelkie formy doskonalenia stanowiące przedmiot zamówienia pokrywa Wykonawca. 10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu dokumentów związanych z wykonaniem umowy: - harmonogramów szkoleń, - programu szkoleń i scenariuszy poszczególnych modułów, - list obecności, - ankiet ewaluacyjnych, - materiałów z przeprowadzonych wszystkich form szkolenia, - dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej formy doskonalenia. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miała dostęp w związku z realizacją zamówienia. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obserwacji lub oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Obserwacji będą dokonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wyznaczone przez Zamawiającego. 13. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie spełnia wymagań organizacyjnych lub jakościowych związanych z realizacją szkoleń - Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowej zmiany osoby prowadzącej zajęcia na osobę z równoważnymi kwalifikacjami i zaakceptowaną przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • uprawnienia do wykonywania działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz. 1537, ze zm.). Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli musi posiadać akt założycielski, o którym mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli musi posiadać wpis do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia zgodnie z § 24 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 100 form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady, konsultacje grupowe i indywidualne) z czego 50 form doskonalenia winno być powyżej 10 godzin dydaktycznych każde, potwierdzonych dowodami, że zostały wykonane należycie. Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie wykazu zrealizowanych usług - zał. nr 4 do SIWZ, (wraz z dowodami określającymi, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty), oświadczenia - załącznik nr 3, oraz zobowiązania innych podmiotów - zał. nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3, oraz zobowiązania innych podmiotów - zał. nr 6 do siwz (jeżeli dotyczy),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W zakresie oferty doskonalenia nr 1 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 3 ekspertami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia (pedagog, psycholog); - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli ( warsztaty, konsultacje grupowe) z zakresu diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych ucznia oraz gotowości szkolnej, dostosowania metod i form pracy edukacyjnej do potrzeb indywidualnych ucznia, udzielania uczniom i rodzicom informacji o potrzebach i trudnościach w nauce. Umiejętność konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego i analizy wyników pomiaru dydaktycznego i analizy wyników pomiaru dydaktycznego (z wykorzystaniem tablicy interaktywnej). 2. W zakresie oferty doskonalenia nr 2 Ocenianie kształtujące. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie nauczania kształtującego czy komunikacji interpersonalnej; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) w zakresie projektowania i realizacji ewaluacji wewnętrznej, opracowywaniu narzędzi badawczych, analizie wyników przeprowadzonych badań, sporządzaniu raportu i ustalaniu wniosków z ewaluacji, wykorzystywaniu wniosków z ewaluacji w procesie doskonalenia pracy. 3. W zakresie oferty doskonalenia nr 3 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 3 ekspertami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) z wykorzystaniem dramy, technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania. 4. W zakresie oferty doskonalenia nr 4 Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie organizacji procesów edukacyjnych, specjalista w dziedzinie organizacji przestrzeni sprzyjającej uczeniu się; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) z zakresu nowoczesnych metod pracy z uczniem zwiększających jego kreatywność w procesie edukacji, technik efektywnego uczenia się, motywowania ucznia do nauki. 5. W zakresie oferty doskonalenia nr 5 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu analizy i interpretacji EWD, wykorzystania Kalkulatora EWD, sposobów prezentowania wyników w nauce osiąganych przez uczniów, tworzenia procedur i narzędzi do planowania rozwoju szkoły; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) w obszarze o zbliżonym zakresie tematycznym. 6. W zakresie oferty doskonalenia nr 7 Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. 2 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży (psycholog, pedagog); - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, realizacji działań wychowawczych ( agresja rówieśnicza, agresja rodziców wobec dzieci, nadpobudliwość ruchowa, niedostosowanie społeczne), planowania i organizacji pracy zespołowej, zarządzania emocjami. 7. W zakresie oferty doskonalenia nr 8 Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, psycholog, pedagog; - ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć dotyczących wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w prowadzeniu szkoleń dot. działań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu pożądanych postaw uczniowskich, metod indywidualnego podejścia do ucznia, jego problemów nie tylko szkolnych, profilaktyki uzależnień, motywowania uczniów do zaangażowania w sprawy społeczne. 8. W zakresie oferty doskonalenia nr 12 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do pracy eksperta lub specjalisty o kwalifikacjach odpowiednich do potrzeb ucznia/uczniów, psycholog, pedagog specjalny; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) dotyczących zasad pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zespołowego planowania pracy, zakresu i sposobów dostosowania wymagań i metod pracy do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywania IPET-u; - przeprowadził co najmniej 5 szkoleń dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) dotyczących sposobów i metod eliminowania agresji wśród uczniów oraz diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. 9. W zakresie oferty doskonalenia nr 13 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) z zakresu wykorzystania środków i narzędzi TIK w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykorzystania zasobów Internetu z uwzględnieniem praw autorskich, elementów komunikacji interpersonalnej w obrębie mediów elektronicznych, programów edukatorskich oraz materiałów multimedialnych w procesie edukacyjnym; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli (warsztaty, konsultacje grupowe) w obszarze obsługi tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem, wykorzystanie narzędzia e-dziennik, wykorzystania Internetu i tablicy interaktywnej w pracy szkoły dotyczące przedmiotów zawodowych. 10. W zakresie oferty doskonalenia nr 15 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczących umiejętności społecznych, diagnozowania potrzeb, zespołowego podejmowania decyzji, spójności działań podmiotów odpowiedzialnych za budowanie koncepcji pracy szkoły, metod i technik zespołowego wypracowania pomysłu na szkołę kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 11. W zakresie oferty doskonalenia nr 16 Rodzice są partnerami szkoły. 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących rozpoznawania postaw rodzica wobec szkoły, strategii postępowania wobec rodzica, negocjacji, sposobów motywowania rodziców do współpracy, przekazywania informacji zwrotnej, konstruowania narzędzi ewaluacji; - przeprowadził co najmniej 2 szkoleń dla nauczycieli dotyczących efektywności pracy wychowawczej szkoły, szkolnego systemu wartości, współodpowiedzialności szkoły i rodziców za kształtowanie pożądanych postaw uczniów, udziału uczniów, rodziców i partnerów szkoły w budowaniu i realizacji programu wychowawczego; aspektów wychowania i tworzenia dokumentów wychowawczych szkoły. 12. W zakresie oferty doskonalenia nr 17 Nauczyciel 45+ . 3 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć dotyczących zarządzania emocjami, autoprezentacji, treningu asertywności, reagowania na prowokacje, zarządzanie czasem, emisji głosu, uregulowań prawnych dot. przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego; - przygotowanie do prowadzenia zajęć w dziedzinie nauczania obsługi programów komputerowych, psycholog, specjalista z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym; - co najmniej 1 osoba posiadająca doświadczenie w zakresie prawa pracy i profilaktyki chorób zawodowych nauczycieli. 13. W zakresie oferty doskonalenia nr 18 Szkoła promuje wartość edukacji. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, który spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu efektywnej komunikacji w szkole, podstaw i zasad organizacji pracy zespołów nauczycielskich, skutecznej współpracy w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. 14. W zakresie oferty doskonalenia nr 19 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 1 ekspertem zdolnym do wykonania zamówienia, których każdy spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - zna uregulowania prawne dot. odpowiedzialności szkoły za pomoc uczniowi w wyborze kierunku dalszego kształcenia prowadzenia rozmowy z uczniem w sposób wspomagający jego potencjał zmierzający do podjęcia decyzji edukacyjno - zawodowych, znajomości mechanizmów rynku pracy, metod i narzędzi wykorzystywanych w poradnictwie zawodowym w pracy z uczniem prowadzonej indywidualnie i grupowo. 15. W zakresie oferty doskonalenia nr 21 Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj. posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć dot. rozwijania kompetencji w zakresie dobrych praktyk w komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności metodycznych w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych, zespołów nauczycielskich (tworzenia, określenia ról członków zespołu, monitorowania pracy); - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli dotyczących uwarunkowań optymalnej realizacji procesów edukacyjnych, umiejętności społecznych, motywowania, aktywizowania, kreatywności współpracy i inicjatyw uczniowskich, metod i technik pracy z uczniami, stylów uczenia się. 16. W zakresie oferty doskonalenia nr 23 Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; - przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie prowadzenia ewaluacji w oświacie; - przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli w zakresie sposobów bania pracy szkoły, opracowywania narzędzi badawczych, analizy zebranych danych, opracowania raportu, formułowania wniosków i rekomendacji, posiada wiedzę w zakresie metodologii badań oraz wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły. 17. W zakresie sieci współpracy i samokształcenia: 1 ekspertami osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każdy spełnia poniższe warunki, tj posiada: - ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe odpowiadające zakresowi tematycznemu pracy sieci ( oferta ORE) - sieć współpracy i samokształcenia Promocja i budowanie wizerunku szkoły - sieć współpracy i samokształcenia Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? - sieć współpracy i samokształcenia Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania - sieć współpracy i samokształcenia Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły - doświadczenie w moderowaniu i prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, działań realizowanych w szkołach skierowanych do nauczycieli ( np. przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartych, szkoleniowych rad pedagogicznych, nauczycielskich zespołów przedmiotowych, wykorzystaniem TIK). Ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie - zał. nr 5 do siwz (wykaz osób), oświadczenia - załącznik nr 3, oraz zobowiązania innych podmiotów - zał. nr 6 do siwz (jeżeli dotyczy)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ocena spełniania tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia - załącznik nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem), 3) Zobowiązanie innych podmiotów - załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy) - ORYGINAŁ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) Zmiana umowy może nastąpić w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, promieniowanie lub skażenia oraz będące następstwem tych zdarzeń przerwy w dostawie energii elektrycznej; b) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby prowadzącej formę doskonalenia na osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż określone w zał. nr 5 do SIWZ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://poen.superhost.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 16:00, miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.