eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Przetarg nieograniczony

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-12-16

Wołomin: Przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 273455 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie , ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 0-22 787 54 64/65, faks 0-22 787 54 64/65.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.wolomin.pl; www.bip.pup.wolomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych z zakresu informatyki dla 100 osób bezrobotnych z terenu powiatu wołomińskiego, w ramach projektu Nadeszła Twoja Szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1. Wymagania szczególne: 1. Przeprowadzenie i organizacja kursu Szkolenie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych z zakresu informatyki dla 100 osób bezrobotnych, w tym: Zadanie częściowe nr 1 - 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie (5 grup po 10 osób każda), Zadanie częściowe nr 2 - 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie (3 grupy po 10 osób każda), Zadanie częściowe nr 3 - 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie (2 grupy po 10 osób każda). 2. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Zadanie częściowe nr 1: teren miasta Wołomin, Zadanie częściowe nr 2: teren miasta Radzymin, Zadanie częściowe nr 3: teren miasta Tłuszcz. 3. Wymagana ilość godzin szkolenia: 60 godzin na każdą grupę. 4. Realizacja kursu w terminie: I.2014 - V.2014r. 5. Wykonawca ubezpieczy od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników kursu w drodze na kurs i z powrotem oraz w trakcie jego trwania: - uprawnionych do zasiłku - od dnia rozpoczęcia kursu, przez okres przysługiwania zasiłku, - uprawnionych do stypendium - w przypadku zaistnienia sytuacji podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, o ile uczestnik kontynuować będzie kurs - od dnia uzyskania informacji o zaistnieniu jednej z ww. okoliczności do zakończenia kursu, - w przypadku nabycia przez uczestnika kursu uprawnień do pobierania zasiłku w trakcie jego odbywania - od dnia nabycia prawa do zasiłku przez okres przysługiwania zasiłku. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji Zamawiający przekaże, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem kursu lub w chwili wystąpienia ww. sytuacji, niezbędne dane do ubezpieczenia od NNW. Koszt dzienny ubezpieczenia 1 osoby od NNW Wykonawca poda w kalkulacji kosztów. W przypadku wystąpienia ww. sytuacji zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy uwzględniający koszt ubezpieczenia NNW osób nim objętych. 6. Kurs powinien być realizowany według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 7. Za godzinę zegarową kursu należy przyjąć 60 minut, co obejmuje zajęcia lekcyjne 45 minut oraz przerwę 15 minut, ilość i długość przerw może być ustalana wg uznania Wykonawcy. 8. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w przedziale godzinowym od 800 do 1800. 9. Wykonawca zapewnia miejsce do przeprowadzenia zajęć wyposażone w sprzęt, oprogramowanie i materiały niezbędne do prawidłowego zrealizowania programu szkolenia. 10. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi na własność: podręczniki, książki (oryginalne wydawnictwa) z zakresu tematyki zajęć, notatnik (format A4, twarda oprawa), długopis. Nie dopuszcza się sporządzania kserokopii podręczników. 11. Miejsce zajęć powinno być przystosowane pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp. 12. W trakcie zajęć wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia serwis kawowy, tj.: na 1 uczestnika dziennie min. 20 dkg ciasteczek (w tym min. 10 dkg ciastek w polewie czekoladowej), min. 250 ml wody gazowanej butelkowanej, min. 250 ml wody niegazowanej butelkowanej, min. 250 ml herbaty, min. 250 ml kawy oraz cukier, słodzik, mleczko do kawy i naczynia do napojów. Produkty muszą być na bieżąco uzupełniane w miarę ich spożycia, bądź wymieniane z powodu upływu terminu ich ważności. 13. Wykonawca przeprowadzi anonimową ankietę wśród uczestników kursu w ostatnim dniu kursu, a także sporządzi raport z wyniku ankietowania. 14. Kurs zakończy się egzaminem końcowym przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną oraz wydaniem: a) - zaświadczenia o ukończeniu kursu - przygotowanego wg wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) wraz z uzupełnieniem w postaci suplementu zawierającego okres trwania szkolenia, tematy i wymiary godzin zajęć edukacyjnych oraz numer z rejestru zaświadczenia, wraz z podpisem osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie UWAGA! Powyższe zaświadczenie nie jest obligatoryjne i może je wystawić tylko Wykonawca, który ma do tego uprawnienia, lub - zaświadczenia certyfikatu innego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu, zawierającego: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia (a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość), nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy - Dz. U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193), b) certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu opatrzonego w: - loga UE, POKL (powinny być umieszczone w jednej linii, najlepiej u szczytu strony i powinny być tych samych rozmiarów), - loga Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatu Wołomińskiego (powinny być umieszczone w jednej linii, najlepiej u dołu strony i powinny być tych samych rozmiarów), - nazwę projektu Nadeszła Twoja Szansa i informacji: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - zapis Kurs zrealizowany na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie. 15. Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować się w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl i aktualizowania w tej bazie informacji o przeprowadzeniu ww. szkolenia nie rzadziej niż raz w miesiącu. 16. Kurs realizowany będzie w ramach projektu Nadeszła Twoja Szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00 - Usługi szkolenia komputerowego .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu (art. 22 PZP): 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności: a) uzyskali wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej - art. 20 ustawy z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późn. zm.), 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, 3. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000 zł, 4. przedstawią rodzaj i wzór dokumentów potwierdzających ukończenie kursu, 5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, co oznacza, że: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca zrealizował z należytą starannością przynajmniej 2 szkolenia grupowe minimum 10-osobowe, o liczbie godzin min. 25 - z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz 2 szkolenia grupowe minimum 10-osobowe, o liczbie godzin min. 30 - z zakresu nabywania kompetencji kluczowych z zakresu informatyki. b) dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną salą dydaktyczną o powierzchni co najmniej 40 m2 dla każdego z zadań częściowych, c) dysponują lub będą dysponować co najmniej 10 stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia, d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 3 osobami (w tym 1 doradcą zawodowym i 1 psychologiem) posiadającymi minimum roczny staż pracy dydaktycznej związanej z przedmiotem zamówienia, 6. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047). W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający wezwie wykonawców, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach i oświadczeniach. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, co oznacza, że: a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonawca zrealizował z należytą starannością przynajmniej 2 szkolenia grupowe minimum 10-osobowe, o liczbie godzin min. 25 - z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz 2 szkolenia grupowe minimum 10-osobowe, o liczbie godzin min. 30 - z zakresu nabywania kompetencji kluczowych z zakresu informatyk

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną salą dydaktyczną o powierzchni co najmniej 40 m2 dla każdego z zadań częściowych, -dysponują lub będą dysponować co najmniej 10 stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia szkolenia,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -dysponują lub będą dysponować co najmniej 3 osobami (w tym 1 doradcą zawodowym i 1 psychologiem) posiadającymi minimum roczny staż pracy dydaktycznej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone przez Wykonawcę: 1. wypełniony druk FORMULARZ OFERTY - załącznik Nr 1a, b ,c do SIWZ, 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1047).- załącznik Nr 1 do Oferty, 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 5. zaświadczenie z ZUS o bieżącym opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 6. oświadczenie dotyczące akceptacji warunków postępowania, projektu umowy i zapoznania się z treścią SIWZ - załącznik Nr 2 do Oferty, 7. wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - załącznik Nr 3 do Oferty, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 8. wykaz niezbędnej do wykonania zamówienia bazy lokalowej i sprzętowej, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - załącznik Nr 4 do Oferty, 9. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnej do wykonania zamówienia bazy lokalowej i sprzętowej, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 8 wykonawca wskazał bazy, którymi będzie dysponował, 10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, z wyszczególnieniem wykonywanych przez nie czynności - załącznik Nr 5 do Oferty, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia. Inne dokumenty, które powinna zawierać oferta przetargowa : 11. oświadczenie, że wpis do rejestru instytucji szkoleniowych właściwego wojewódzkiego urzędu pracy został zaktualizowany na 2013r. - załącznik Nr 3 do SIWZ, 12. program szkolenia - załącznik Nr 6 do Oferty, 13. kosztorys ofertowy - załącznik Nr 7 do Oferty, 14. oświadczenie o powiązaniu kapitałowym - załącznik Nr 8 do Oferty, 15. upoważnienie do pozyskania danych gospodarczych - załącznik Nr 9 do Oferty, 16. wzór dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia do akceptacji przez Zamawiającego zgodny z pkt III ppkt 14 SIWZ, 17. pełnomocnictwo, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 18. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z zakresu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 19. wzór ankiety dla uczestników szkolenia służącej do oceny szkolenia, 20. oświadczenie o realizacji programu szkolenia nie krócej niż 25 godzin tygodniowo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie aktywnego poszukiwania pracy - 10
 • 3 - Doświadczenie instytucji szkoleniowej w zakresie nabywania kompetencji kluczowych z zakresu informatyki - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.wolomin.pl; www.bip.pup.wolomin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Warszawska 5a pok 10 - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 05-200 Wołomin ul. Warszawska 5a pok 10 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach projektu Nadeszła Twoja Szansa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia komputerowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.