eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paprotnia › Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łęczycki, gm. Paprotnia

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-10-14

Paprotnia: Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łęczycki, gm. Paprotnia
Numer ogłoszenia: 272980 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235434 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Paprotni, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia, woj. mazowieckie, tel. 025 6312110, faks 025 6312110.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łęczycki, gm. Paprotnia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zbiornika wodnego w miejscowości Łęczycki, gm. Paprotnia 2. Zakres planowanej inwestycji obejmować będzie roboty budowlane polegające na: 1) robotach przygotowawczych; 2) budowa ziemnego zbiornika wodnego; 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załącznikach do SIWZ obejmujących: a) projekt budowlany, b) przedmiar robót, mający charakter pomocniczy; nie wyznacza zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia; zawarte w przedmiarze robot zestawienia stanowią jedynie pomoc wykonawcom w oszacowaniu kosztów robót budowlanych; cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45.11.12.40 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.11.22.10 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45.24.72.70 - Budowa zbiorników .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192895,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98174,91

  • Oferta z najniższą ceną: 98174,91 / Oferta z najwyższą ceną: 174006,32

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.