eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Opracowanie materiałów i prowadzenie kursów e-learningowych realizowanych w ramach projektu Szansa sukcesu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-09-02

Przemyśl: Opracowanie materiałów i prowadzenie kursów e-learningowych realizowanych w ramach projektu Szansa sukcesu
Numer ogłoszenia: 271226 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych , ul. Bakończycka 11, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6788486, faks 0-16 6788486.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsu-hig.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie materiałów i prowadzenie kursów e-learningowych realizowanych w ramach projektu Szansa sukcesu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z opracowaniem materiałów i prowadzeniem kursów e-learningowych przygotowujących do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, realizowanych w ramach projektu Szansa sukcesu w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu 16.POKL9.2.2010. Realizacja kursów rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego prowadzone będą do 28 kwietnia 2012r., a kursy przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe do 9 czerwca 2012r. W ramach umowy Wykonawca winien zorganizować 8 rodzajów kursów prowadzonych dla grup ok. 5 osobowych: 1. kurs e-learningowy przygotowujący do matury z matematyki, 2. kurs e-learningowy przygotowujący do matury z j. polskiego, 3. kurs e-learningowy przygotowujący do matury z j. niemieckiego, 4. kurs e-learningowy przygotowujący do matury z j. angielskiego, 5. kurs e-learningowy przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Hotelarstwa 6. kurs e-learningowy przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich, 7. kurs e-learningowy przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, 8. kurs e-learningowy przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Wykonawca w ramach umowy oprócz prowadzenia kursów zobowiązany jest opracować materiały na każdy rodzaj kursu, uwzględniające dla kursów e-learningowych przygotowujących do matury standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 10 sierpnia 2001r.(Dz.U. z 2001r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.), a dla kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe standardy wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zawarte w rozporządzeniu MEN z dnia 10 marca 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 103 poz. 652 z późn. zm). Wykonawca winien opublikować materiały na szkolnej platformie edukacyjnej Librus. Materiały należy opracować w oparciu o program przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji pod kątem ich zgodności ze standardami wymagań zawartymi w wyżej wymienionych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej. Kursy odbywać się będą w trybie korespondencyjnym z wykorzystaniem metody e-learning oraz interaktywnego systemu konsultacji i doradztwa. Uczestnicy kursu otrzymywać będą materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające sukcesywnie umieszczane na platformie edukacyjnej -przynajmniej 25 pakietów w okresie realizacji dla każdego rodzaju kursu (pakiet -opracowany tematycznie w formie elektronicznej zakres materiału wraz z elementami sprawdzającymi wiedzę uczniów). Wykonawca zobowiązany jest również udzielać wskazówek metodyczno-organizacyjnych uczestnikom kursu, monitorować działania uczestników kursu na platformie (motywowanie, śledzenie i raportować na bieżąco działania uczestników kursu), organizować spotkania stacjonarne (co najmniej 2 w każdym półroczu), prowadzić dokumentację związaną z kursami, tj. prowadzenie dziennika dla każdego rodzaju kursu, opracować plan i program kursu, testy sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i koniec każdego rodzaju kursu) oraz sprawozdań z przeprowadzonych testów. Wskazana powyżej liczebność grup po przeprowadzeniu rekrutacji może ulec zwiększeniu (max do 10 osób), nie wpłynie to jednak na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej Librus udostępnionej przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00 - Usługi szkolnictwa średniego 80.42.00.00 - Usługi e-learning .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wskaże do wykonania niniejszego zamówienia osoby spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego: a. do prowadzenia kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów maturalnych - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów kursów), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, ukończone szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Librus (znajomość zasad publikowania materiałów na platformie edukacyjnej Librus oraz administrowania nimi). b. do prowadzenia kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach Technik Usług Fryzjerskich, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego - posiadające kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów kursów), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, ukończone szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Librus (znajomość zasad publikowania materiałów na platformie edukacyjnej Librus oraz administrowania nimi). W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego, uprawnień i ukończonych szkoleń.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wskaże do wykonania niniejszego zamówienia osoby w ilości wymaganej przez Zamawiającego oraz spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego: a. do prowadzenia kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów maturalnych - co najmniej 1 osoba do prowadzenia każdego rodzaju kursu posiadająca kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów kursów), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, ukończone szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Librus (znajomość zasad publikowania materiałów na platformie edukacyjnej Librus oraz administrowania nimi). b. do prowadzenia kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach Technik Usług Fryzjerskich, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego - co najmniej 1 osoba do prowadzenia każdego rodzaju kursu posiadająca kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów kursów), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, ukończone szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Librus (znajomość zasad publikowania materiałów na platformie edukacyjnej Librus oraz administrowania nimi). W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego, uprawnień i ukończonych szkoleń.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy który oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wskaże do wykonania niniejszego zamówienia osoby w ilości wymaganej przez Zamawiającego oraz spełniające kryteria ustalone przez Zamawiającego: a. do prowadzenia kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów maturalnych - co najmniej 1 osoba do prowadzenia każdego rodzaju kursu posiadająca kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów kursów), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, ukończone szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Librus (znajomość zasad publikowania materiałów na platformie edukacyjnej Librus oraz administrowania nimi). b. do prowadzenia kursów e-learningowych przygotowujących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach Technik Usług Fryzjerskich, Technik Hotelarstwa, Technik Organizacji Usług Gastronomicznych, Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego - co najmniej 1 osoba do prowadzenia każdego rodzaju kursu posiadająca kwalifikacje: wykształcenie wyższe, pedagogiczne, kierunkowe (stosowne do wymienionych rodzajów kursów), minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy jako nauczyciel w szkole ponadgimnazjalnej, ukończone szkolenie z zakresu obsługi platformy edukacyjnej Librus (znajomość zasad publikowania materiałów na platformie edukacyjnej Librus oraz administrowania nimi). W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć imienny wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający co najmniej: imię i nazwisko, informację na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego, uprawnień i odbytych szkoleń.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsu-hig.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 11 - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 14:00, miejsce: Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Bakończycka 11 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Szansa sukcesurealizowany w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu 16/POKL/9.2/2010.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.