Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-11

Warszawa: DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU NR 61

Numer ogłoszenia: 270836 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna , ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6837865, faks 022 6837977. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU NR 61.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest docieplenie elewacji budynku nr 61. Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty demontażowo- rozbiórkowe
- roboty docieplania
- stolarka drzwiowa
Szczegółowy zakres robót został określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz w przedmiarze robót - zał. Nr 6 do SIWZ z tym, że przedmiar robót załączony do SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym w związku z tym, iż wynagrodzenie w tym postępowaniu jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 15.07.2013r., godz. 13:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców przy biurze przepustek Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Warszawa.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.40.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.44.30.00 - Roboty elewacyjne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.07.2013r., do godz. 09:00.
Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.
W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:
a)w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego: PEKAO S.A. Warszawa,
ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU NR 61;
b)w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych - dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w wyznaczonym czasie i formie, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna jako spełniony warunek wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu robót budowlanych (zał. nr 4 do SIWZ), z którego wynikać będzie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty obejmujące zakresem roboty termomodernizacyjne na kwotę minimum 190 000,00 zł (brutto) każda oraz na podstawie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna jako spełniony warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób (zał. 3 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z którego wynikać będzie, ze Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej:
   a)1 osobą pełniącą funkcje kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach, oraz
   b)1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach, oraz
   c)1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych, oraz złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i ewentualnie na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów, jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Zamawiający uzna jako spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej
   i finansowej na podstawie opłaconej polisy OC (tj. wraz z dowodem opłaty jeżeli nie wynika bezpośrednio z dokumentu, ze jest opłacona), a w przypadku jej braku na podstawie innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o minimalnej wartości 190 000,00 zł.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;


 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Należy wykazać co najmniej dwie roboty obejmujące zakresem roboty termomodernizacyjne na kwotę minimum 190 000,00 zł (brutto) każda;


 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1)oświadczenia i dokumenty, wymienione w SIWZ,
2)pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ.
3)formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,
4)opis przedmiotu równoważnego, jeżeli taki wykonawca proponuje, umożliwiający jego porównanie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ i załącznikach.
5)pisemne zobowiązanie innych podmiotów - jeżeli dotyczy
6)oryginał gwarancji stanowiącej dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego należy załączyć kopię przelewu. Brak wniesienia wadium w terminie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które zostały przedstawione poniżej:
Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:
a)z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy
np. warunki atmosferyczne;
b)z powodu zmian będących następstwem okoliczności po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego,
c)stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji lub robót budowlanych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2. ust. 3.1 projektu umowy, nie zgłosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego uzasadnienia przedłużenia terminu wykonania umowy, sporządzony zostanie aneks zmieniający termin wykonania Umowy.
W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 2 ust. 3.2 projektu umowy. realizacja Umowy zostaje każdorazowo zawieszona na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Może wówczas ulec przesunięciu termin wykonania Umowy o ilość dni kalendarzowych, wynikających z sumy przerw zapisanych w Rejestrze przerw w realizacji Umowy, które wystąpiły w okresie jej realizacji.
Inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia,
b)konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści w dokumencie o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnym do sprawnej realizacji umowy w szczególności: zmiana osób uprawnionych do kontaktów, zmiana osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia, zmiana kierowników budowy ze strony Wykonawcy oraz koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych i inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego wraz z numerami telefonów, faksu, poczty elektronicznej etc., w sytuacji nieprzewidzianej takiej jak np.: zgon, wyjazd za granicę, choroba, urlop, rozwiązanie stosunku pracy, zmiana miejsca zamieszkania itp.
c)zaistnieją okoliczności powodujące konieczność zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach których wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
d)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wat.edu.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcji Zamówień Publicznych, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek 22, pokój nr 5, (wejście przez biuro przepustek) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, z terminem doręczenia do 29.07.2013r. do godz. 9:00..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU