eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › wykonywanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomościach będących własnością Spółki.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-02-16

Ogłoszenie nr 26988 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.

Zabrze: wykonywanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomościach będących własnością Spółki.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 353857-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 357965-2016


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27209169300000, ul. Pl. Warszawski  10, 41800   Zabrze, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 373 39 10 ; 373 39 57, faks 32 271 15 53, e-mail przetargi@zbm-tbs.zabrze.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zbm-tbs.zabrze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonywanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego w nieruchomościach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz nieruchomościach będących własnością Spółki.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

4/PN/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem, który określają załączniki do niniejszej SIWZ: a) formularz ofertowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ w tym: formularz ofertowy zawierający wykaz nieruchomości oraz ich powierzchni podanych w m2, (wykazy nieruchomości aktualne są na dzień ogłoszenia przetargu. Wykazy mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy Zamawiający przejmie/wybuduje nowe obiekty, przekaże zarząd innemu zarządcy, wyburzy obiekty- załącznik: 1.1. b) szczegółowy zakres zamówienia określa w szczególności formularz ofertowy z opisem przedmiotu zamówienia, oraz pozostałe załączniki, m.in. wzór umowy. c) realizacja usług objętych niniejszym zamówieniem następować będzie w całości przy użyciu własnych sił kadrowych Wykonawcy. Do realizacji zamówienia należy zastosować sprzęt, materiały i wyroby dopuszczone do stosowania w Polsce, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną oraz w I gatunku. e) Wykonawca usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ w zakresie czynności zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i odpowiada za nie przestrzeganie tych przepisów. f) zatrudnione osoby winne posiadać aktualne, wymagane prawem polskim zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac objętych niniejszym zamówieniem. g) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania dyskrecji i tajemnicy odnośnie powierzonych i w toku wykonywania usługi pozyskanych informacji dotyczących ZBM - TBS Sp. z o.o. w Zabrzu. 3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości oraz całodobowego pogotowia technicznego w nieruchomościach wraz z robotami towarzyszącymi na zasobach 061 (w tym zasoby 010, 020, 030, 040, 050), 062 i 063 stanowiących odrębne części zamówienia (13 części). I. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NA ZASOBACH W TYM: 1. Roboty dekarskie, a w szczególności : 1.1.1. Łatanie i naprawa drobnych uszkodzeń pokrycia dachowego, łącznie z wymianą. 1.1.2. Naprawa, przez lutowanie, drobnych uszkodzeń, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich, łącznie z wymianą. 1.1.3. Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych wg potrzeb. 1.1.4. Naprawa drobnych uszkodzeń kominów, wywietrzników i wentylatorów dachowych, łącznie z wymianą i uzupełnieniem pojedynczych elementów wraz z montażem nasad. 1.1.5. Naprawa drobnych uszkodzeń elementów więźby dachowej. 1.2 Roboty budowlane, a w szczególności : 1.2.1. Naprawa drobnych uszkodzeń ścian polegająca na wymianie lub uzupełnieniu fragmentów ścian. 1.2.2. Naprawa drobnych uszkodzeń, łącznie z wymianą pojedynczych elementów nadproży okiennych i drzwiowych. 1.2.3. Naprawa i uzupełnienie drobnych uszkodzeń konstrukcji betonowych i żelbetowych, łącznie z naprawą zbrojenia. 1.2.4. Naprawa ogrodzeń i bram przez uzupełnienie pojedynczych elementów wraz z uzupełnieniem powłok malarskich. 1.2.5. Naprawa poprzez wyrównanie lub uzupełnienie powierzchni dróg, placów i chodników. 1.2.6. Konserwacja elementów małej architektury poprzez malowanie, drobne uzupełnienie elementów w sprzęcie, uzupełnianie piasku w piaskownicy, usuwanie elementów zniszczonych. 1.2.7. Naprawa opasek wokół budynków poprzez wykonanie przełożeń, uzupełnienie elementów lub uzupełnienie poprzez betonowanie. 1.2.8. Naprawa podestów wejściowych i schodów zewnętrznych do budynków poprzez wykonanie napraw i uzupełnień. Naprawa, uzupełnienie prętów w wycieraczkach stalowych przy wejściach do budynków. 1.2.9. Naprawa zewnętrznych śmietników i koszy na śmieci, łącznie z wykonaniem prac malarskich wg potrzeb. 1.2.10. Naprawa balustrad drewnianych i stalowych na klatkach schodowych, przy wejściach do budynków, łącznie z uzupełnieniem powłok malarskich wg potrzeb. 1.2.11. Naprawa drobnych uszkodzeń tynków, łącznie z uzupełnieniem. Naprawa drobnych uszkodzeń posadzek, schodów w pomieszczeniach wspólnego użytku. Wymiana elementów stopni schodowych. 1.2.12. Naprawa lub ponowne osadzenie elementów stolarki okiennej lub drzwiowej, lub innych pojedynczych, drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych. 1.2.13. Uzupełnianie wybitych szyb lub okitowanie w drzwiach i oknach wspólnego użytku oraz naprawa tej stolarki poprzez pasowanie lub flekowanie, naprawa i wymiana okuć stolarskich. 1.2.14. Naprawa ślusarki okiennej i drzwiowej z uzupełnieniem wybitych szyb w pomieszczeniach wspólnego użytku. Naprawa i wymiana uszkodzonych samozamykaczy drzwiowych, regulacja samozamykaczy, poziomowanie skrzydeł drzwiowych łącznie z pasowaniem do ościeżnic, wymiana zamków, skobla, klamki itp. Wymiana i montaż wkładu szybowego i paneli drzwiowych. 1.3 Roboty malarskie, a w szczególności: 1.3.1. Naprawa i uzupełnienie istniejących powłok malarskich elementów stolarki budowlanej, ślusarki i powłok ściennych w pomieszczeniach wspólnego użytku. 1.3.2. Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach wspólnego użytku wg potrzeb tj. pralnie, suszarnie, piwnice, pomieszczenia techniczne, klatki schodowe (za zgodą Zamawiającego i na jego odrębne zlecenie). 1.3.3 Naprawa i uzupełnienie powłok malarskich instalacji sanitarnych, grzewczych, łącznie z grzejnikami w pomieszczeniach wspólnego użytku, głównie w przypadku odcinków instalacji, czy grzejników wg potrzeb. II. ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE NA ZASOBACH a w szczególności: 1.4.1. Naprawa i utrzymanie sprawności technicznej instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji na gałązkach, pionach i poziomach do wodomierzy lub urządzeń odbiorczych, polegająca na usuwaniu przecieków, wymianie niesprawnych odcinków instalacji i jej elementów, wymianie uszkodzonych zaworów czerpalnych lub przelotowych, zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem. 1.4.2. Naprawa i utrzymanie sprawności technicznej instalacji centralnego ogrzewania na gałązkach, pionach i poziomach łącznie z grzejnikami, polegająca na usuwaniu przecieków, wymianie uszkodzonych zaworów, wymianie uszkodzonych termometrów i manometrów zainstalowanych na rozdzielaczach wewnętrznej instalacji, wymianie pojedynczych grzejników, zabezpieczeniu instalacji przed zamarzaniem, uzupełnianiu instalacji cieplnej przewodów pionowych i poziomych w pomieszczeniach nie ogrzewanych, płukaniu grzejników i instalacji z utrzymaniem jej drożności oraz napełnianiu zładów. 1.4.3. Naprawa i utrzymanie sprawności instalacji kanalizacji sanitarnych i deszczowych na odcinkach wewnętrznych do syfonów nadstropowych i łączenie z syfonami zagłębionymi w konstrukcji stropów, oraz na odcinkach zewnętrznych do granicy kanalizacji miejskiej, łącznie z utrzymaniem sprawności przepływowych zbiorników, odstojników, polegająca na uszczelnianiu złącz, oczyszczaniu studzienek rewizyjnych, udrażnianiu podejść odpływowych w pomieszczeniach ogólnego użytku, wymianie odcinków instalacji i jej elementów. 1.4.4. Naprawa i utrzymanie w sprawności technicznej węzłów cieplnych polegającej na usuwaniu przecieków miejscowych na rurociągach i osprzęcie z wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów, usuwanie niedogrzewań na skutek niedrożności przez doraźne płukanie wodą wymienników i rurociągów oraz regulację hydrauliczną i regulację urządzeń automatyczną węzła cieplnego. Wykonywanie czynności konserwacyjnych w węzłach cieplnych polegających na dokonywaniu korekt nastaw regulatora różnicy ciśnień, czyszczeniu siatek i filtrów odmulaczy, okresowej kontroli pomp obiegowych c.o. i c.w.u., kontroli działań zaworów bezpieczeństwa i sprawdzanie ich nastaw, korekcie nastaw automatycznej regulacji (pogodowej i c.w.u.) do rzeczywistych potrzeb budynku. Konserwacja i przeglądy węzła zgodnie z DTR. Organizacja i nadzór nad okresowymi badaniami i przeglądami dotyczącymi urządzeń dozorowych, pomiarów elektrycznych, itp. węzłów cieplnych, zgodnie z wymaganych przepisami. Koszty przeglądów i badań ponosi Zleceniodawca. 1.4.5. Naprawa studzienki kanalizacyjnej z wymianą lub uzupełnieniem pokrywy. III. ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE NA ZASOBACH a w szczególności: 1.5.1. Konserwacja tablic rozdzielczych zewnętrznych linii zasilających oraz instalacji i osprzętu w pomieszczeniach ogólnego użytku polegająca na czyszczeniu wtyków, sprawdzaniu prawidłowości podłączeń, wymianie lub uzupełnieniu osprzętu elektrycznego. 1.5.2. Usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych zgłaszanych przez przedstawicieli Administracji lub mieszkańców, łącznie ze sprawdzeniem prawidłowości działania instalacji po wykonanych pracach. 1.5.3. Usuwanie uszkodzeń instalacji odgromowej i wykonanie połączeń instalacji z uchwytami na dachu lub z uziomem. Konserwacja złączy kontrolnych. 1.5.4. Konserwacja instalacji AZART bez konieczności wymiany przewodów, osprzętu i urządzeń. 1.5.5. Konserwacja oświetlenia osiedlowego (ulicznego, chodnikowego) wraz z wymianą drobnych elementów opraw oświetleniowych, żarówek, uzupełnianiem powłok malarskich itd. Konserwacja i drobne naprawy domofonów. IV. ROBOTY INSTALACYJNE - GAZOWE NA ZASOBACH a w szczególności: 1.6.1. Naprawa i utrzymanie sprawności instalacji gazowych w okresach między przeglądami na odcinkach od głównych kurków gazowych do urządzeń odbiorczych, polegająca na pomiarach szczelności zgłoszonych przez lokatorów lub gazownię do sprawdzenia, oraz na uszczelnieniu instalacji w pojedynczych mieszkaniach nie wymagające uszczelnień na całym pionie, zabezpieczenie pomieszczeń kurków gazowych i szafek na głównych kurkach gazowych. 1.6.2. Obsługa pieców gazowych oraz kotłów gazowych dwufunkcyjnych polegające na: uzupełnieniu wody w kotle, okresowej (w sezonie grzewczym 2 razy na miesiąc, poza sezonem 1 raz na miesiąc) kontroli prawidłowości działań urządzeń kotła. w przypadkach konieczności wykonania naprawy urządzeń w kotle dwufunkcyjnym Wykonawca wykona naprawę na odrębne zlecenie - po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu kosztów z Zamawiającym. V. ROBOTY ZDUŃSKIE NA ZASOBACH a w szczególności: 1.7.1. Przebudowa pieców kaflowych (za zgodą Zamawiającego i na jego odrębne zlecenie). 1.7.2. Stawianie nowych pieców kaflowych (za zgodą Zamawiającego i na jego odrębne zlecenie). 1.7.3. Zakup i montaż pieców transportowych (za zgodą Zamawiającego i na jego odrębne zlecenie). 1.7.4. Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej dopuszczającej piec do użytkowania. VI. ROBOTY DOT. STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ a w szczególności: 1.8.1. Wymiana stolarki okiennej plastikowej lub drewnianej wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nawiewników automatycznych lub ręcznych (za zgoda Zamawiającego i na jego odrębne zlecenie). 1.8.2 Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą (za zgodą Zamawiającego i na jego odrębne zlecenie). VII. USUWANIE AWARII I DOKONYWANIE DORAŹNYCH NAPRAW WE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZBM-TBS SP. Z O.O. ORAZ NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI TJ. ŁĄCZNIE NA ZASOBACH 061, 062, 063, w szczególności : 1.9.1. Usługa świadczona w dni powszednie od godziny 15.00 do 7.00, oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 1.9.2. usuwanie awarii i wykonanie doraźnych napraw w budynkach dotyczy branż: a) ogólnobudowlanej, b) instalacyjnej - instalacje sanitarne, c) instalacyjnej - instalacje elektryczne, d) instalacyjnej - instalacje gazowe. 3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.7. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206). 3.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 3.9. Informacje dodatkowe w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych założeń: a) prace konserwacyjne i serwisowe będą prowadzone w oparciu o obowiązujące normy techniczne, dokumentację DTR konkretnych urządzeń, zgodnie z zaleceniami producenta i/lub dostawcy systemów, wyrobów, urządzeń i wyposażenia, b) prace konserwacyjne i serwisowe będą wykonywane przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia wymagane polskimi przepisami do prac będących przedmiotem niniejszego postępowania, c) nadzór nad pracami konserwacyjnymi i serwisowymi realizowanymi przez Wykonawcę sprawować będzie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki niewłaściwego wykonywania czynności wynikających z umowy, oraz za szkody powstałe w związku z ich wykonywaniem, f) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości realizacji prac wynikających z umowy, g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków pracy BHP swoim pracownikom w miejscach wykonywania prac oraz do stosowania odpowiednich konstrukcji i rozwiązań zabezpieczających czynne ciągi komunikacyjne i pomieszczenia Zamawiającego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami przy świadczeniu usług, h) Wykonawca zapewni wyposażenie, narzędzia i przyrządy niezbędne do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia, i) Wykonawca prowadzić będzie dokumentację prac konserwacyjnych zanikowych wykonywania przedmiotu umowy. 3.10. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody i energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada ostatecznej wiedzy o wolnych pomieszczeniach, które mogły by zostać udostępnione Wykonawcom na okres realizacji umowy. Ewentualna dzierżawa będzie stanowiła przedmiot oddzielnych negocjacji po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 3.11. Wykonawca musi przewidzieć do realizacji zamówienia taką ilość osób, aby wywiązać się z nałożonych obowiązków. Ilości prac w poszczególnych branżach, jakie zostały wykonane określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 50700000-2
Dodatkowe kody CPV: 50711000-2, 50712000-9, 50720000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: 061 zasoby o nieuregulowanym stanie prawnym_prace ogólnobudowlane
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT135239.50
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
F.U. Budsar Janina Samociuk,  ,  ul. A. Fredry 2a ,  41-800,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19.05
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21.24
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: 062, 063 zasoby własne - prace ogólnobudowlane
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT152664.60
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
F.U. BUDSAR Janina Samociuk,  ,  ul. A. Fredry 2a ,  41-800,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19.05
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21.24
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: 061 zasoby o nieuregulowanym stanie prawnym prace instalacyjne - instalacje sanitarne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT74468.79
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21.75
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: 062, 063 zasoby własne prace instalacyjne - instalacje sanitarne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT116526.91
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  4-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21.75
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: 061 zasoby o nieuregulowanym stanie prawnym prace instalacyjne - instalacje elektryczne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT21025.40
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19.05
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: 062, 063 zasoby własne prace instalacyjne - instalacje elektryczne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT26173.40
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19.05
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   NAZWA: 061 zasoby o nieuregulowanym stanie prawnym prace instalacyjne - instalacje gazowe
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT3919.41
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24.55
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   NAZWA: 062, 063 zasoby własne prace instalacyjne - instalacje gazowe
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT6133.00
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24.55
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   NAZWA: 061 zasoby o nieuregulowanym stanie prawnym (w tym 010, 020, 030, 040, 050), 062 zasoby własne prace zduńskie
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT171357.22
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.B.U.H. IWRA Rafał i Piotr Bubalik,  ,  ul. Kawika 34a/6,  41-80,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 191491.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25990.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 282420.00
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   NAZWA: 061 zasoby o nieuregulowanym stanie prawnym (w tym 010, 020, 030, 040, 050), 062, 063 zasoby własne prace stolarskie: stolarka okienna
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT131999.98
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
BOGROM S.C. Roman Kirsz,  ,  ul. Sikorskiego 8,  41-809,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 131999.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 714.18
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11   NAZWA: Na wszystkie zasoby tj. 061, 062, 063 pogotowie awaryjne
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT20895.34
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Z.R.U.H. AS-BUD JOANNA MARKWICA,  ,  ul. Kalinowa 3d/3,  41-806,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1518.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1518.29
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3036.59
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.