eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu LwóweckiegoOgłoszenie z dnia 2017-02-16

Ogłoszenie nr 26976 - 2017 z dnia 2017-02-16 r.

Lwówek Śląski: Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 371256


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lwówecki, krajowy numer identyfikacyjny 230821606, ul. Szpitalna  4, 59-600  Lwówek Śląski, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. +48757823650, faks +48757823654, e-mail or@powiatlwowecki.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.powiatlwowecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR.272.147.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I CZĘŚĆ: Dostawa w ilości szacunkowej 150 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48, a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 20 000 litrów do 25 000 litrów. Jednostka posiada 1 zbiornik o pojemności 55 000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. II CZĘŚĆ Dostawa w ilości szacunkowej 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Mirsk ul. Zielona 12: a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie od 3 000 litrów do 6000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. III CZĘŚĆ Dostawa w ilości szacunkowej 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17 i jego rozładunek w tym miejscu (spust do zbiorników w piwnicy) a) Jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa ) ilość oleju opalowego wynosić będzie min. 8 000 litrów a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 2000 litrów. Jednostka posiada 8 zbiorników o łącznej pojemności 16000 litrów. b) Parametry zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7 ustawy pzp. W przypadku bardzo mroźnej zimy przewiduje się możliwość zwiększenia dostaw oleju opałowego. 2) W przypadku wystąpienia konieczności dodatkowych dostaw zostanie zawarta nowa umowa. a) Warunki umowy na zakup dodatkowej dostawy oleju muszą być nie gorsze niż warunki umowy podstawowej. 3). Ilość oleju opałowego określona w ust 2 jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu, w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego, uzależniona od warunków atmosferycznych w okresie zimowym a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń. 4) Dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy (autocysterną dostosowaną do transportu oleju opałowego z pompą do rozładunku oraz przepływomierzem do pomiaru ilości dostarczonego oleju opałowego ), na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie do 24 godzin od daty otrzymania zamówienia. 5) Cena transportu będzie wliczona w cenę oleju opałowego. 6) Przy każdej dostawie oleju opałowego Wykonawca obowiązany jest: a) Dostarczyć zamawiającemu pisemną informację o obowiązującej w dniu dostawy oleju opałowego cenie netto 1000 litrów oleju opałowego u producenta, b) Załączyć świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego, c) Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego oleju opałowego każdorazowo po dostawie. Wartość dostawy obliczona będzie jako iloczyn ilość oleju wg. licznika dystrybucyjnego oraz ceny za 1000 litrów oleju. Cena jednostkowa 1000 litrów obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn ceny hurtowej netto producenta w dniu dostawy pomnożonej przez współczynnik narzutu. 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego paliwa. 8) Pozostałe warunki realizacji dostaw oraz obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego określa umowa. (zał nr 4 do siwz).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak


II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Dostawa w ilości szacunkowej 150 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Rakowice Wielkie 48
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT366750.00
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GAZ PETROL Sp.z o.o.,  g.wos@petrol.pl,  ul. 1 Maja 90,  55-080 ,  Kąty Wrocławskie ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 428220.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 428220.81
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 443004.80
Waluta: pl


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Dostawa w ilości szacunkowej 40 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Mirsku, Mirsk ul. Zielona 12
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT97800.00
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GAZ PETROL Sp.z o.o.,  g.wos@petrol.pl,  ul. 1 Maja 90,  55-080 ,  Kąty Wrocławskie ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 114192.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114192.22
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118134.61
Waluta: pl


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Dostawa w ilości szacunkowej 60 000 litrów oleju opałowego lekkiego dla Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT146700.00
Walutapl


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GAZ PETROL Sp.z o.o.,  g.wos@petrol.pl,  ul. 1 Maja 90,  55-080 ,  Kąty Wrocławskie ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 171288.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 171288.32
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177201.92
Waluta: pl


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.