eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Wiśnicz › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego, 5 ZadańZadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-30

Nowy Wiśnicz: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego, 5 Zadań: Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów
Numer ogłoszenia: 269012 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208494 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6128206, faks 014 6108481.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego, 5 Zadań: Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: III. Przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w okresie od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2010 roku, związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 5 zadań tj.: 3.1.1 likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, 3.1.2 prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury, 3.1.3 utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 3.1.4 posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli, 3.1.5 pełnienie dyżurów. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8. Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na: - odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%). - wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby 3.3 Utrzymanie zimowe dróg. Zasady realizacji zamówienia:. 3.3.1 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym: - odśnieżanie całej szerokości drogi, zatok autobusowych i utrzymanie stałej przejezdności - usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i środków powodujących szorstkość nawierzchni, - odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, - posypanie piaskiem lub innym właściwym środkiem powodującym szorstkość, nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu (na wniosek Zamawiającego drogi mogą być posypywane żużlem), - posypanie i likwidowanie śliskości na odcinkach dróg ze zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi - ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i środkami powodującymi szorstkość (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek). 3.3.2 Inne obowiązki Wykonawcy w ramach zimowego utrzymania dróg: - dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (pługopiaskarki itp.) w tym, w przypadku wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołowa uzupełnienie dodatkowego sprzętu o: pługi odśnieżne, ładowarki, sprzęt holowniczy, itp., -zakup żużla i soli drogowej w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem, -zapewnienie całodobowej stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym dla przyjmowania zgłoszeń od wytypowanego pracownika Zamawiającego i przekazywania informacji o sytuacji na drogach, - prowadzenie rejestru dobowego przebiegu usługi w raportach dziennych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SIWZ oraz przekazywanie raportu do Zamawiającego faksem na nr 014 610 84 81 do godz. 9.00. Raport będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego, - przyjmowanie zgłoszeń od: Zamawiającego, pogotowia ratunkowego, Policji i innych uprawnionych służb publicznych, - organizowanie wewnętrznej gotowości pracy w taki sposób, aby w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia od wytypowanego przedstawiciela PZD lub w czasie zgodnym z wytycznymi Standardu zimowego utrzymania, przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, - przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym i na głównych skrzyżowaniach Miasta, - odśnieżanie jezdni ulic należy prowadzić na całej szerokości z zachowaniem odległości nie większej niż 30 cm od strefy przykrawężnikowej. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowania ulic i dróg w odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych, - przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań, - podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego:.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania 90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42638,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39328,00

 • Oferta z najniższą ceną: 39328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40108,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • R-BUD Firma Usługowa - Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski, Zawada 86, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85592,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 101356,50

 • Oferta z najniższą ceną: 101356,50 / Oferta z najwyższą ceną: 101356,50

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - sp. jawna, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46313,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52206,00

 • Oferta z najniższą ceną: 52206,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52206,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - sp. jawna, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54903,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 61848,00

 • Oferta z najniższą ceną: 61848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61848,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy Łapanów Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64 A, 32-740 Łapanów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33703,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44695,23

 • Oferta z najniższą ceną: 44695,23 / Oferta z najwyższą ceną: 44695,23

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.