Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2010-08-30

Nowy Wiśnicz: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego,
5 Zadań:

Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia
Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa
Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana
Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina
Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów


Numer ogłoszenia: 269012 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208494 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie, tel. 014 6128206, faks 014 6108481.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
leżących na terenie Powiatu Bocheńskiego,
5 Zadań:

Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia
Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa
Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana
Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina
Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: III. Przedmiot zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w okresie od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2010 roku, związanych z zimowym utrzymaniem dróg - 5 zadań tj.:
3.1.1 likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi,
3.1.2 prowadzenie akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury,
3.1.3 utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy,
3.1.4 posiadanie dostępu do materiałów uszorstniających i soli,
3.1.5 pełnienie dyżurów.
3.2. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia 01 października do dnia 31 grudnia 2010 roku, polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych leżących na terenie powiatu bocheńskiego wg podziału na rejony opisane w załączniku nr 7 i 8.
Wykonywanie usługi zimowego utrzymania polega w szczególności na:
- odśnieżaniu dróg - posypywaniu dróg mieszanką (materiał uszorstniającą 75% + sól 25%).
- wywozie śniegu z ulic leżących w ciągach dróg powiatowych w razie potrzeby
3.3 Utrzymanie zimowe dróg. Zasady realizacji zamówienia:.
3.3.1 Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego obejmuje wykonywanie prac porządkowych i usuwanie skutków zimy, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w tym:
- odśnieżanie całej szerokości drogi, zatok autobusowych i utrzymanie stałej przejezdności
- usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i środków powodujących szorstkość nawierzchni,
- odśnieżanie jezdni w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów,
- posypanie piaskiem lub innym właściwym środkiem powodującym szorstkość, nawierzchni po odgarnięciu śniegu i lodu (na wniosek Zamawiającego drogi mogą być posypywane żużlem),
- posypanie i likwidowanie śliskości na odcinkach dróg ze zbyt dużym spadkiem podłużnym drogi - ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, przez ręczne posypywanie środkami chemicznymi i środkami powodującymi szorstkość (w przypadku utrudnionego podjazdu posypywarek).
3.3.2 Inne obowiązki Wykonawcy w ramach zimowego utrzymania dróg:
- dysponowanie dostateczną do bieżącego wykonywania zabiegów liczbą sprzętu specjalistycznego (pługopiaskarki itp.) w tym, w przypadku wystąpienia wzmożonych warunków zimowych lub warunków uznanych za klęskę żywiołowa uzupełnienie dodatkowego sprzętu o: pługi odśnieżne, ładowarki, sprzęt holowniczy, itp.,
-zakup żużla i soli drogowej w ilościach niezbędnych do prowadzenia akcji zimowej oraz przygotowanie pojazdów i sprzętu (konserwacja, remonty) przed jej rozpoczęciem,
-zapewnienie całodobowej stałej łączności telefonicznej z Zamawiającym dla przyjmowania zgłoszeń od wytypowanego pracownika Zamawiającego i przekazywania informacji o sytuacji na drogach,
- prowadzenie rejestru dobowego przebiegu usługi w raportach dziennych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 SIWZ oraz przekazywanie raportu do Zamawiającego faksem na nr 014 610 84 81 do godz. 9.00. Raport będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
- przyjmowanie zgłoszeń od: Zamawiającego, pogotowia ratunkowego, Policji i innych uprawnionych służb publicznych,
- organizowanie wewnętrznej gotowości pracy w taki sposób, aby w ciągu jednej godziny po otrzymaniu zgłoszenia od wytypowanego przedstawiciela PZD lub w czasie zgodnym z wytycznymi Standardu zimowego utrzymania, przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
- przy intensywnych, długotrwałych opadach śniegu, silnych wiatrach powodujących powstawanie zawiei i zamieci śnieżnych, należy koncentrować działalność na zapewnieniu przejezdności dróg o największym znaczeniu komunikacyjnym i na głównych skrzyżowaniach Miasta,
- odśnieżanie jezdni ulic należy prowadzić na całej szerokości z zachowaniem odległości nie większej niż 30 cm od strefy przykrawężnikowej. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowania ulic i dróg w odległości 10 m od przejścia dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych,
- przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań,
- podejmowanie następujących działań w sytuacji wynikających np. z intensywnych opadów śniegu lub zalegającego błota pośniegowego:.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
90.63.00.00 - Usługi usuwania oblodzeń
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1. Rejon I - Gmina Drwinia


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42638,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 39328,00


 • Oferta z najniższą ceną: 39328,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40108,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2. Rejon II - Gminy Bochnia, Rzezawa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • R-BUD Firma Usługowa - Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski, Zawada 86, 32-700 Bochnia, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85592,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 101356,50


 • Oferta z najniższą ceną: 101356,50 / Oferta z najwyższą ceną: 101356,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3. Rejon III - Gminy Nowy Wiśnicz, Lipnica Murowana


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - sp. jawna, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46313,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 52206,00


 • Oferta z najniższą ceną: 52206,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52206,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie 4. Rejon IV - Gminy Trzciana, Żegocina


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz - sp. jawna, Drużków Pusty 13, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54903,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 61848,00


 • Oferta z najniższą ceną: 61848,00 / Oferta z najwyższą ceną: 61848,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie 5. Rejon V - Gmina Łapanów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy Łapanów Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64 A, 32-740 Łapanów, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33703,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 44695,23


 • Oferta z najniższą ceną: 44695,23 / Oferta z najwyższą ceną: 44695,23


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI NOWY WIŚNICZ PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi NOWY WIŚNICZ » więcej : Usługi odśnieżania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU