Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-09-28

Pawłowice: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach :

Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach
Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach


Numer ogłoszenia: 266115 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pawłowice , ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4756320, faks 032 4756301. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach :

Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach
Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach :
Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach
Zad.I.1) - Pniówek i Krzyżowice,
Zad.I.2) - Warszowice,
Zad.I.3) - Pielgrzymowice,
Zad.I.4) - Golasowice,
Zad.I.5) - Jarząbkowice,
Zad.I.6) - Pawłowice Osiedle,
Zad.I.7) - Pawłowice.
Zakres
a) odśnieżanie wszystkich dróg i ulic gminnych oraz dróg:
- do szkół, przedszkoli, Urzędu Gminy i Poczty,
- do dworców i przystanków autobusowych,
- ośrodków zdrowia,
- sklepów i pawilonów handlowych,
- ścieżki, chodniki i przejścia,
b) posypywania dróg gminnych a także na:
- podjazdach, zakrętach, zjazdach i skrzyżowaniach,
- przystankach i pętlach autobusowych,
- dojazdach do parkingów,
- chodnikach,

Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach
Zad.II.1) - Pniówek, Krzyżowice,
Zad.II.2) - Warszowice,
Zad.II.3) - Pielgrzymowice,
Zad.II.4) - Golasowice,
Zad.II.5) - Jarząbkowice,
Zad.II.6) - Pawłowice
Zakres:
a) odśnieżanie jezdni, chodników, zatok i przystanków autobusowych
b) posypywanie dróg, skrzyżowań, podjazdów i zjazdów, zakrętów i łuków
c) zwalczanie gołoledzi i usuwanie zasp śnieżnych na polecenie zleceniodawcy i policji.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające polegajace na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokosci 40% wartosci zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: brak


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 na podstawie art. 44 ustawy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Nalezy wykazać minimum 1 pracę z zakresu zimowego utrzymania dróg przez cały sezon zimowy o wartości minimum 30 tys zł brutto - wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • DROGI GMINNE
   ZADANIE I.1 - sołectwa Pniówek i Krzyżowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt.

   ZADANIE I.2 - sołectwo Warszowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt.

   ZADANIE I.3 - sołectwo Pielgrzymowice,
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt.

   ZADANIE I.4 - sołectwo Golasowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE I.5 - sołectwo Jarząbkowie
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE I.6 - sołectwo Pawłowice Osiedle
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE I.7 - sołectwo Pawłowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt) - 1 szt.
   - koparko - ładowarka - 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały- 2 szt.

   DROGI POWIATOWE
   ZADANIE II.1 - sołectwa Pniówek i Krzyżowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - samochód ciężarowy + pług - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt.

   ZADANIE II.2 - sołectwo Warszowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - samochód ciężarowy + pług - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE II.3 - sołectwo Pielgrzymowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - samochód ciężarowy + pług - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE II.4 - sołectwo Golasowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - samochód ciężarowy + pług - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE II.5 - sołectwo Jarząbkowie
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - samochód ciężarowy + pług - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

   ZADANIE II.6 - sołectwo Pawłowice
   - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt.
   - samochód ciężarowy + pług - 1 szt.
   - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt.
   - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 na podstawie art. 44 ustawy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 na podstawie art. 44 ustawy.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


formularz oferty


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pawlowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawłowice pok nr 19 w cenie 6,60 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Pawłowice punkt obsługi klienta.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.1) - Pniówek i Krzyżowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pniówek i Krzyżowice.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.2) - Warszowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Warszowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.3) - Pielgrzymowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pielgrzymowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.4) - Golasowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Golasowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.5) - Jarząbkowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jarząbkowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.6) - Pawłowice Osiedle,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pawłowice Osiedle.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach:
Zad.I.7) - Pawłowice..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pawłowice.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach:
Zad.II.1) - Pniówek, Krzyżowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwach Pniówek, Krzyżowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach:
Zad.II.2) - Warszowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Warszowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach:
Zad.II.3) - Pielgrzymowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Pielgrzymowice.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach:
Zad.II.4) - Golasowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Golasowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach:
Zad.II.5) - Jarząbkowice,.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Jarząbkowice,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach:
Zad.II.6) - Pawłowice..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Pawłowice..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI PAWŁOWICE PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi PAWŁOWICE » więcej : Usługi odśnieżania »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU