eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowice › Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-09-28

Pawłowice: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach : Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach
Numer ogłoszenia: 266115 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pawłowice , ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4756320, faks 032 4756301.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawlowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach : Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Pawłowice na zadaniach : Zadanie I - Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach Zad.I.1) - Pniówek i Krzyżowice, Zad.I.2) - Warszowice, Zad.I.3) - Pielgrzymowice, Zad.I.4) - Golasowice, Zad.I.5) - Jarząbkowice, Zad.I.6) - Pawłowice Osiedle, Zad.I.7) - Pawłowice. Zakres a) odśnieżanie wszystkich dróg i ulic gminnych oraz dróg: - do szkół, przedszkoli, Urzędu Gminy i Poczty, - do dworców i przystanków autobusowych, - ośrodków zdrowia, - sklepów i pawilonów handlowych, - ścieżki, chodniki i przejścia, b) posypywania dróg gminnych a także na: - podjazdach, zakrętach, zjazdach i skrzyżowaniach, - przystankach i pętlach autobusowych, - dojazdach do parkingów, - chodnikach, Zadanie II - Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach Zad.II.1) - Pniówek, Krzyżowice, Zad.II.2) - Warszowice, Zad.II.3) - Pielgrzymowice, Zad.II.4) - Golasowice, Zad.II.5) - Jarząbkowice, Zad.II.6) - Pawłowice Zakres: a) odśnieżanie jezdni, chodników, zatok i przystanków autobusowych b) posypywanie dróg, skrzyżowań, podjazdów i zjazdów, zakrętów i łuków c) zwalczanie gołoledzi i usuwanie zasp śnieżnych na polecenie zleceniodawcy i policji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające polegajace na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia do wysokosci 40% wartosci zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: brak

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 na podstawie art. 44 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nalezy wykazać minimum 1 pracę z zakresu zimowego utrzymania dróg przez cały sezon zimowy o wartości minimum 30 tys zł brutto - wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • DROGI GMINNE ZADANIE I.1 - sołectwa Pniówek i Krzyżowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt. ZADANIE I.2 - sołectwo Warszowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt. ZADANIE I.3 - sołectwo Pielgrzymowice, - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt. ZADANIE I.4 - sołectwo Golasowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE I.5 - sołectwo Jarząbkowie - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE I.6 - sołectwo Pawłowice Osiedle - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE I.7 - sołectwo Pawłowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 2 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt) - 1 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały- 2 szt. DROGI POWIATOWE ZADANIE II.1 - sołectwa Pniówek i Krzyżowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - samochód ciężarowy + pług - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 2 szt. ZADANIE II.2 - sołectwo Warszowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - samochód ciężarowy + pług - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE II.3 - sołectwo Pielgrzymowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - samochód ciężarowy + pług - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE II.4 - sołectwo Golasowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - samochód ciężarowy + pług - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE II.5 - sołectwo Jarząbkowie - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - samochód ciężarowy + pług - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt. ZADANIE II.6 - sołectwo Pawłowice - pługi odśnieżne (lemieszowe) + nośnik - 1 szt. - samochód ciężarowy + pług - 1 szt. - odśnieżarki mechaniczne do chodników (lekki sprzęt)- 1 szt. - rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały - 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 na podstawie art. 44 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust 1 na podstawie art. 44 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pawlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pawłowice pok nr 19 w cenie 6,60 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Pawłowice punkt obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.1) - Pniówek i Krzyżowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pniówek i Krzyżowice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.2) - Warszowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Warszowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.3) - Pielgrzymowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pielgrzymowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.4) - Golasowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Golasowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.5) - Jarząbkowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Jarząbkowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.6) - Pawłowice Osiedle,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pawłowice Osiedle.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach: Zad.I.7) - Pawłowice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pawłowice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach: Zad.II.1) - Pniówek, Krzyżowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwach Pniówek, Krzyżowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach: Zad.II.2) - Warszowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Warszowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach: Zad.II.3) - Pielgrzymowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Pielgrzymowice.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach: Zad.II.4) - Golasowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Golasowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach: Zad.II.5) - Jarząbkowice,.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Jarząbkowice,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Utrzymanie dróg powiatowych w poszczególnych sołectwach: Zad.II.6) - Pawłowice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sołectwie Pawłowice..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2011.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.