eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wykonywanie konserwacji i przeglądów systemu alarmu pożarowego SAP -Ultrak Algorinet, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO - Ultrak Sinaps, systemu oddymiania i drzwi przeciwpożarowych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2010-09-24

Otwock: Wykonywanie konserwacji i przeglądów systemu alarmu pożarowego SAP -Ultrak Algorinet, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO - Ultrak Sinaps, systemu oddymiania i drzwi przeciwpożarowych
Numer ogłoszenia: 263541 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy , ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7794031 w. 477, faks 022 7794031 w. 477.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spskgruca.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie konserwacji i przeglądów systemu alarmu pożarowego SAP -Ultrak Algorinet, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO - Ultrak Sinaps, systemu oddymiania i drzwi przeciwpożarowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie częściowe nr: Opis: Zadanie nr 1 Konserwacja systemów SAP, DSO, systemu oddymiania Opis: Ogólny zakres prac konserwacyjnych: Prowadzenie bieżącej konserwacji zainstalowanych instalacji SAP, DSO i systemu oddymiania. Wprowadzanie zmian konfiguracji systemu SAP i DSO wynikających z zakresu konserwacji Przeprowadzanie kontroli i miesięcznych ( do 30 dnia miesiąca) przeglądów konserwacyjnych - miesięcznych rozliczanych według zaoferowanych miesięcznych stawek ryczałtowych zgodnie z zakresem prac opisanym poniżej Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych i kontroli miesięcznych. W ramach prowadzania stałej konserwacji i kontroli miesięcznych zobowiązuje się do: 1) Konserwacji instalacji polegającej na przeprowadzaniu i rejestracji kontroli comiesięcznych, tj: Przegląd i wydruk historii zdarzeń systemu sygnalizacji pożarowej Przegląd i wydruk historii zdarzeń systemu DSO Przegląd i wydruk historii zdarzeń zasilacza systemu DSO Przegląd i wydruk stanu elementów systemu SAP, wraz ze wskazaniem elementów wymagających czyszczenia, wymiany lub sprawdzenia Dokonywanie i sprawdzanie wpisów w książce eksploatacji Sprawdzenie i regulacja czasu systemowego urządzeń i daty Przeprowadzenie testów wskaźników i wyświetlaczy central. Sprawdzenie działania monitoringu uszkodzeń systemów. Sprawdzenie zadziałania, co najmniej jednego elementu w dowolnej strefie dozorowej w celu stwierdzenia poprawnego działania sterowań i sygnalizacji alarmu pożarowego. Sprawdzenie transmisji alarmu pożarowego do centrum monitoringu. 2) Całodobowego dyżurowania pod telefonem alarmowym 3) Wsparcie techniczne pod całodobowym numerem telefonu 4) W przypadku napraw specjalistycznych i wymagających odesłania sprzętu do serwisu i dostawy sprzętu zamiennego gwarantowany czas wykonania naprawy w ciągu trzech dni roboczych. 5) Potwierdzeniem przeprowadzenia konserwacji, kontroli systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu oddymiającego jest protokół oraz wpis w książce eksploatacji systemu zawierający następujące informacje: - nazwę firmy - nazwisko i podpis konserwatora - rodzaj i zakres przeprowadzonej konserwacji, naprawy, kontroli - wynik przeprowadzonej konserwacji, naprawy, kontroli ze szczególnym uwzględnieniem koniecznych do przeprowadzenia napraw wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia. - wykaz zainstalowanych części zamiennych - datę wykonania pracy - dodatkowo protokół powinien zawierać wydruki z systemu. oraz podpis przedstawiciela Zamawiającego. 6).Naprawy systemów wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji będą wykonywane na podstawie odrębnych zamówień. Zadanie 2 Przegląd roczny systemu i instalacji SAP,DSO systemu oddymiania Opis: Ogólny zakres prac w zakresie przeglądu rocznego: Przegląd roczny instalacji SAP i DSO obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności kontrolnych: Sprawdzenie funkcjonowania instalacji SAP i sterowania instalacją DSO. Sprawdzenie funkcjonowania instalacji DSO. Sprawdzenie funkcjonowania sterowania drzwiami ppoż., wentylacją oddymiającą ppoż., wentylacją mechaniczną, windami. Sprawdzenie funkcjonowania zdalnej transmisji alarmów do centrum monitoringu i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Sporządzenie stosownego protokołu (w miesiącu kończącym rok) z przeprowadzonych czynności kontrolnych, zawierającego zestawienie sprawności poszczególnych elementów systemów oraz całych systemów instalacji oraz wykrytych wadach instalacji Przeprowadzenie rocznego przeglądu systemu, instalacji SAP, DSO, linii dozorowych i sygnałowych, czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych) - 1 raz w roku (tak, aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok objąć przeglądem cały system) Szczegółowy zakres prac związanych z przeprowadzeniem przeglądu rocznego. W ramach przeglądu rocznego systemów SAP i DSO i współpracujących z nimi elementami należy; Sprawdzić i wyregulować czas systemowy urządzeń i datę Przeprowadzić testy wskaźników i wyświetlaczy central. Sprawdzić i wykonać test drukarki Sprawdzić każdą czujkę i ręczny ostrzegacz pożarowy na poprawność działania zgodnie z zaleceniami w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze. Należy również dokonać czyszczenie komór pomiarowych czujek. Sprawdzić zdolność CSP do uaktywniania wszystkich wyjść funkcji pomocniczych. Sprawdzić czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo Sprawdzić zdatność CSP do uaktywniania wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi, uruchomienia wentylacji oddymiającej, sterowania wentylacją mechaniczną i windami Sprawdzić całość instalacji oddymiającej (urządzenia zasilające, linie sterujące, siłowniki, klapy) wraz z przeprowadzeniem próby działania Sprawdzić wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Dokonać oględzin w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzić także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne Dokonać wydruku stanu elementów systemu SAP, oraz z przeprowadzonych prób wszystkich czujek i ROP-ów. Sprawdzić działanie urządzeń DSO Sprawdzić zadziałanie wszystkich głośników Sprawdzić zadziałanie wszystkich sygnalizatorów świetlnych Sprawdzić zadziałanie zdalnej transmisji alarmów Sprawdzić czytelność i głośność podawanych komunikatów słownych Sprawdzić stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych Dokonać wydruku historii zdarzeń systemu DSO z przeprowadzonych prób Dokonać wydruku historii zdarzeń zasilacza systemu DSO z przeprowadzonych prób Dokonywanie i sprawdzanie wpisów w książce eksploatacji Sprawdzenie działania monitoringu uszkodzeń systemów. Sprawdzenie transmisji alarmu pożarowego do centrum monitoringu. Sprawdzenie organizacji alarmowania Dokonanie wpisu w książce eksploatacji o przeprowadzonym przeglądzie rocznym Sporządzenie stosownego protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych, zawierającego wydruki sprawności poszczególnych elementów systemów oraz całych systemów instalacji oraz wykrytych wadach instalacji UWAGA; Należy zastosować takie metody, które zapobiegną niepożądanym sytuacjom, jak wyłączenie wszystkich wind, wyłączenie wentylacji mechanicznej, przybycie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Przegląd okresowy nie może powodować niepożądanego uruchomienia przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających. Jeżeli przewidziane jest łącze do innych urządzeń zabezpieczenia przeciwpożarowego, to przed przystąpieniem do prób łącze to powinno zostać zablokowane, albo też inne urządzenia powinny zostać wyłączone, chyba, że próba ma na celu również sprawdzenie tych urządzeń. Jeżeli instalacja sygnalizacji pożarowej automatycznie uruchamia drzwi pożarowe, sygnalizatory dźwiękowe, DSO, należy zadbać o to, aby ludzie znajdujący się w obiekcie zostali poinformowani (np. za pomocą DSO) o możliwych skutkach prób. Ilościowe zestawienie elementów systemów SAP i DSO objętych konserwacją i rocznymi przeglądami: Rodzaj elementu Ilość Czujka dymu 961 Czujka temperatury 16 Czujka kanałowa 4 ROP - ręczny ostrzegacz pożarowy 113 MKS - moduł sterujący 35 Sygnalizator akustyczny 61 Wskaźnik zadziałania 313 Głośniki DSO 155 Zasilacze 6 Sygnalizatory Ostrzegawcze DSO 187 Centrala SAP 7 Centrala DSO 1 System oddymiania - nadciśnieniowy (wentylatory i klapy upustowe) 3 Sposób rozliczania prac: 1. Obsługa bieżąca rozliczana będzie comiesięcznymi fakturami uwzględniającymi koszt przeglądu miesięcznego. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i zatwierdzony protokół odbioru sporządzany na podstawie przedstawionych protokołów przeglądowych. 2. Przegląd roczny systemu i instalacji SAP, DSO, systemu oddymiania rozliczany będzie na podstawie faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i zatwierdzony protokół odbioru sporządzony (w miesiącu kończącym rok) na podstawie przedstawionego protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych wszystkich elementów, zawierającego zestawienie sprawności poszczególnych elementów systemów oraz całych systemów instalacji oraz wykrytych wadach instalacji. Dopuszcza się podzielenie sprawdzania wszystkich elementów systemów na etapy w ciągu roku i wystawiania faktur częściowych za wykonane czynności przeglądowe na podstawie otrzymanych protokołów. Niemniej jednak całościowe rozliczenie (ostatnia faktura) zostanie zapłacona po otrzymaniu protokołu z całego rocznego przeglądu systemu w miesiącu kończącym rok i sporządzeniu stosownego protokołu odbioru. 2. Interwencje serwisowe, naprawy specjalistyczne, zakup części zamiennych i koszty transportu rozliczne będą na podstawie odrębnych faktur. Prace realizowane będą na podstawie odrębnych zleceń. Podstawą do wystawienia faktury będzie sporządzony i zatwierdzony protokół odbioru.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.71.00.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spskgruca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z OTWOCKA

więcej: przetargi w Otwocku »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.