eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Rzeszowie - Etap I wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w granicach pasa drogowego realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa ul. H. Pobożnego. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-05

Rzeszów: Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Rzeszowie - Etap I wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w granicach pasa drogowego realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. H. Pobożnego. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych.
Numer ogłoszenia: 263268 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie , ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 748 37 00, faks 17 852 62 23.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Rzeszowie - Etap I wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w granicach pasa drogowego realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. H. Pobożnego. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ul. Henryka Pobożnego w Rzeszowie - Etap I wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem kolidującej infrastruktury w granicach pasa drogowego realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa ul. H. Pobożnego. Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych. Zadanie realizowane będzie na podstawie decyzji nr 429/11 z dnia 26.05.2011 r., znak AR.6740.61.28.2011.JB61, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, która stała się ostateczna z dniem 14.06.2011 r. oraz zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, do którego nie wniesiono sprzeciwu. Zakres robót obejmuje: 1. Budowę odcinka ulicy o łącznej długości 246 m, klasy D, szerokości jezdni 4,5 i 5,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m (chodnik należy wykonać w 60% z kostki kolorowej a w 40 % z kostki szarej, natomiast wzór należy uzgodnić z Zarządem Zieleni Miejskiej w Rzeszowie). 2. Branża sanitarna: 1) przebudowa i zabezpieczenie gazociągów średniego ciśnienia, 2) budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200, 315 i 400 mm, wraz ze studzienkami wpustowymi fi 500 mm i studniami przelotowymi DN 1000, 3. Branża elektryczna: 1) przebudowa sieci energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego, kablem YAKY 4x35 mm wraz z zasilaniem szafy oraz układem sterowania oświetleniem, 2)przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja techniczna i przedmiar robót. UWAGA ! W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZASTOSOWANO OPRAWY NA WYŁADOWCZE LAMPY SODOWE (HID). W ICH MIEJSCE NALEŻY ZASTOSOWAĆ LAMPY LEDOWE JAK W SPECYFIKACJI ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg 45.10.00.00 - Przygotowanie terenu pod budowę 45.23.30.00 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45.23.22.00 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych 45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45.23.23.10 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 45.23.21.30 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45.23.12.20 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 24 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na przebudowie lub budowie drogi (ulicy) klasy D lub wyższej i długości co najmniej 100 m każda - poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierały, co najmniej: 1) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą, 2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 3) wskazanie zakresu robót, 4) wskazanie wartości robót, 5) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 6) wskazanie miejsca wykonania, 7) opinię podmiotu wskazanego powyżej w pkt 2) stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 1) Kierownik budowy - wymagania: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) w związku z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b) w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy minimum dwoma zadaniami dotyczącymi przebudowy lub budowy drogi (ulicy) klasy D lub wyższej i długości co najmniej 100 m każde zadanie. 2) Kierownik robót drogowych - wymagania: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) w związku z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b) w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się doświadczeniem w realizacji jako kierownik budowy lub kierownik robót minimum dwoma zadaniami dotyczącymi przebudowy lub budowy drogi (ulicy) klasy D lub wyższej. 3) Kierownik robót branży sanitarnej - wymagania: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) w związku z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), b) w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się kierowaniem co najmniej dwoma zadaniami w zakresie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 4) Kierownik branży elektrycznej - wymagania a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.)., b) w opisie doświadczenia zawodowego wykazać się kierowaniem co najmniej dwoma zadaniami w branży elektrycznej (w zakresie sieci) [Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 500 000,00 zł Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 1.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 1.3. Powyższe oświadczenia powinny zostać złożone w oryginale. 2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty oraz niżej wymienione dokumenty: 2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami punktu 7 SIWZ, 2.2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. 2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. 2.4. Kopia gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, winien dołączyć do oferty kopię polecenia przelewu na rachunek Zamawiającego, której zgodność z oryginałem poświadczono. W przypadku wniesienia wadium w innej formie, oryginał należy złożyć w biurze Zamawiającego, a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczył upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 2.5. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego projektu i przedmiaru robót wraz z Tabelą Elementów Scalonych według dołączonych do SIWZ wzorów. Dla skuteczności złożenia oferty Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego w jednej z dwóch podanych niżej form (do wyboru przez Wykonawcę): 1. papierowej wersji kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiarów robót na formularzu wg wzoru dołączonego przez Zamawiającego, lub 2. kosztorysu ofertowego w postaci pliku na płycie CD sporządzonego zgodnie z Elektronicznym kosztorysem ofertowym (dostępnym na stronie internetowej bip.erzeszow.pl) wraz z wydrukiem Elektronicznego kosztorysu ofertowego z numerem kontrolnym (do obsługi Elektronicznego kosztorysu ofertowego służy zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bip.erzeszow.pl w wersji PDF Instrukcja obsługi programu OFERENT). Preferowaną przez Zamawiającego formą złożenia kosztorysu ofertowego jest złożenie go w sposób podany wyżej w punkcie 2. Kosztorys ofertowy złożony w sposób wskazany wyżej w punkcie 2 umożliwi Zamawiającemu wykorzystanie go do celów sprawozdawczych i rozliczeniowych, jednakże niedołączenie wersji elektronicznej (pliku na płycie CD sporządzonego zgodnie z Elektronicznym kosztorysem ofertowym), a złożenie samego wydruku z numerem kontrolnym nie spowoduje odrzucenia oferty. 2.6. Wykonawca dołączy do oferty kartę katalogową oprawy z certyfikatami, która zostanie użyta przy realizacji przedmiotu zamówienia. Niedołączenie karty katalogowej oprawy z certyfikatami stanowiło będzie podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ, 2.7. W przypadku zastosowania oprawy zamiennej Wykonawca dołączy do oferty obliczenia na poparcie spełnienia przez tę oprawę parametrów oświetlenia oraz kartę katalogową oprawy z certyfikatami. Niedołączenie obliczeń lub przedłożenie błędnych obliczeń lub karty katalogowej oprawy z certyfikatami, które nie będą potwierdzać spełnienia odpowiednich parametrów oświetlenia stanowiło będzie podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach: 2. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie koniecznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy : 1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie. 2) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź ( czas niezbędny na osuszenie zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót. 3) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania.( jak m. in. Decyzja pozwolenia na budowę / zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowanych wykryciem np: przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich, zabytków, pozostałości budowli podziemnych 5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie 6) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej 7) protesty użytkowników sąsiednich nieruchomości co do wykonania robót, 8) inne niezależne od wykonawcy zdarzenia, które zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu. 3. Zamawiający dopuszcza za zgodą Wykonawcy zmianę wartości i zakresu wykonanych robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia środków finansowych w pierwszym roku bądź w kolejnych latach realizacji umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości i zakresu robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 18.2 ppkt 2) - 8). 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu rzeczowego zamówienia poprzez zaniechanie niektórych robót, wraz ze zmianą wysokości wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. W razie całkowitego zaniechania robót danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwotę przewidzianą w kosztorysie ofertowym za te roboty. W razie częściowego zaniechania robót danego rodzaju rozliczenie następuje na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robót danego elementu, który to obmiar potwierdzony będzie przez Wykonawcę robót, inspektora nadzoru i Zamawiającego. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany nazwy zadania pod potrzeby programów dotyczących dofinansowania, jeżeli w trakcie obowiązywania umowy pojawi się możliwość skorzystania z programu w stosunku do którego niniejsze zadanie będzie spełniało wymogi. 7. Dopuszcza się skrócenie terminu płatności faktury końcowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych polegających na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych materiałów, urządzeń i robót przedstawionych w ofercie. Zamawiający wyrazi zgodę na ich wykonanie po spełnieniu następujących warunków: a) powyższa zmiana sposobu wykonania poszczególnych robót oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań zostanie zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta b) zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji, a może wpłynąć na skrócenie terminu zakończenia robót. Rozliczenie za roboty zamienne nastąpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego, opracowanego w następujący sposób: jeżeli roboty zamienne odpowiadają pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w tym kosztorysie używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia; jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają żadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen i czynników cenotwórczych nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w ostatnim dostępnym w chwili sporządzania kosztorysu numerze wydawnictwa SEKOCENBUD oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót niefigurujących w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub cen własnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen jednostkowych potrzebnych do ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawić te wyliczenia Zamawiającemu do akceptacji. Akceptacja Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do rozpoczęcia wykonywania robót zamiennych. 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. 10.Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: a) o charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 3 pokój 320.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1 pokój 601.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest planowane do współfinansowania z innych środków zewnętrznych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.