Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-05

Warszawa: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
ul. Wiejska 4/6/8


Numer ogłoszenia: 262132 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Sejmu RP , ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6942098, faks 022 6942098. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kancelaria Sejmu.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
ul. Wiejska 4/6/8.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
ul. Wiejska 4/6/8.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.00-7, 03.12.12.10-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości :
a) dla części A: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
b) dla części B: 1400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca powinien udokumentować należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień polegających na dekoracji wnętrz kompozycjami kwiatowymi o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto dla jednego kontrahenta.
   W przypadku zamówienia obecnie wykonywanego wartość zrealizowanej części zamówienia powinna wynosić minimum 20 000,00 zł brutto.
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać każdy Wykonawca.
   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Do oferty należy załączyć:
1) pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z rejestru,
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejm.gov.pl/zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds. Inwestycji i Zamówień Kancelarii Sejmu, ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Wydział Podawczy Kancelarii Sejmu, Al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
ul. Wiejska 4/6/8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
  ul. Wiejska 4/6/8.
  Wartość umowy w tej części nie przekroczy 250 000,00 zł netto + VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.00-7, 03.12.12.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
ul. Wiejska 4/6/8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie
  ul. Wiejska 4/6/8.
  Wartość umowy nie przekroczy w tej części 140 000,00 zł + VAT.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.00-7, 03.12.12.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie »
więcej : Kwiaty cięte »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU