eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-07-05

Warszawa: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8
Numer ogłoszenia: 262132 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kancelaria Sejmu RP , ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6942098, faks 022 6942098.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejm.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kancelaria Sejmu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.00-7, 03.12.12.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości : a) dla części A: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), b) dla części B: 1400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien udokumentować należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień polegających na dekoracji wnętrz kompozycjami kwiatowymi o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto dla jednego kontrahenta. W przypadku zamówienia obecnie wykonywanego wartość zrealizowanej części zamówienia powinna wynosić minimum 20 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać każdy Wykonawca. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć: 1) pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z rejestru, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sejm.gov.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro ds. Inwestycji i Zamówień Kancelarii Sejmu, ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Wydział Podawczy Kancelarii Sejmu, Al. Na Skarpie 16, 00-488 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8. Wartość umowy w tej części nie przekroczy 250 000,00 zł netto + VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.00-7, 03.12.12.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie i dostawa kompozycji kwiatowych oraz pielęgnacja roślin doniczkowych w wybranych pomieszczeniach Kancelarii Sejmu w Warszawie ul. Wiejska 4/6/8. Wartość umowy nie przekroczy w tej części 140 000,00 zł + VAT.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.12.12.00-7, 03.12.12.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2017.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.