eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Naprawy i przeglądy pozagwarancyjne samochodów służbowych Izby Celnej w Olsztynie (w rejonie elbląskim )

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-12-11

Olsztyn: Naprawy i przeglądy pozagwarancyjne samochodów służbowych Izby Celnej w Olsztynie (w rejonie elbląskim )
Numer ogłoszenia: 261723 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227023 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna w Olsztynie, ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5397015, faks 089 5397016.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawy i przeglądy pozagwarancyjne samochodów służbowych Izby Celnej w Olsztynie (w rejonie elbląskim ).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw oraz przeglądów pozagwarancyjnych samochodów służbowych należących do Izby Celnej w Olsztynie w zakresie i na zasadach oraz warunkach przedstawionych poniżej: 1.Naprawy obejmują czynności polegające na wykonywaniu napraw eksploatacyjnych, remontów kapitalnych, drobnych usług blacharsko - lakierniczych, a także usuwaniu awarii, zgodnie z wyszczególnionymi zasadami: 1)wykonanie napraw odbywa się wyłącznie na zlecenie zamawiającego, 2)wykonawca usługi jest zobowiązany przedstawić kosztorys określający zakres rzeczowy i cenowy usług, po przyjęciu pojazdu do naprawy, 3)dopuszcza się możliwość montażu materiałów eksploatacyjnych po regeneracji lub używanych - jedynie po uzgodnieniu z osobą wyznaczoną do kontaktu z wykonawcą, 4)wykonawca, po dokonaniu naprawy, zobowiązany jest do okazania lub przekazania osobie odbierającej pojazd każdej wymienionej części pojazdu zamawiającego, 5)wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia kopii odpowiednich dokumentów zakupu części i materiałów eksploatacyjnych (faktura, paragon lub rachunek), które zostały zamontowane lub wymienione w pojazdach zamawiającego, 6)maksymalny czas naprawy pojazdu liczony w roboczogodzinach (gdy jest on technicznie i ekonomicznie uzasadniony) nie może przekroczyć czasu napraw ustalonych na podstawie kalkulacji sporządzonej wg norm producenta w systemach /Audatex/, /Eurotax/. Ceny części nie mogą być wyższe niż sugerowane przez głównych dostawców danej marki pojazdów. 2. Przeglądy techniczne obejmują: 1)wymianę materiałów eksploatacyjnych, 2)wymianę oleju w zależności od wskazań producenta pojazdu, nie rzadziej jednak niż raz w roku ( zamawiający może dostarczyć własny olej z przeznaczeniem do wymiany ), 3)wymianę filtrów, 4)sprawdzenie układu hamulcowego i kierowniczego, 5)sprawdzenie działania elementów zawieszenia, 6)regulację zaworów w zakresie przewidzianym w instrukcji samochodu, 7)sprawdzenie ogólnego stanu technicznego pojazdu, 8)określenie czy pojazd może być dopuszczony do ruchu drogowego, 9)wskazanie zakresu niezbędnych napraw w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów 71.63.12.00 - Usługi kontroli technicznej samochodów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35927,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 44190,64

  • Oferta z najniższą ceną: 44190,64 / Oferta z najwyższą ceną: 44190,64

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.