eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego, wielokrotnego użytku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-12-28

Nowy Dwór Mazowiecki: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego, wielokrotnego użytku
Numer ogłoszenia: 259802 - 2007; data zamieszczenia: 28.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Miodowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 022 7752466, fax 022 7752512.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-ndm.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego, wielokrotnego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego, wielokrotnego użytku spełniających wymagania ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004 r Nr 93, poz. 896, z póżn. zm.). 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia, wymagania oraz ilości określono w załączniku nr 2 - w formularzu asortymentowo-cenowym. 3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 44 pakiety. 4. Podane ilości w załączniku nr 2 do SIWZ są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku z potrzebami Zamawiającego. 5. Wykonawca pokrywa koszty transportu, odpowiada za prawidłowe warunki przewozu oraz ponosi koszty ubezpieczenia podczas transportu do zamawiającego, zapewnia rozładunek do magazynu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.10.00 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne Oryginalny kod CPV: 33.14.20.00 - Wyroby wielokrotnego użytku Kod CPV wg słownika 2008: 33.14.00.00 - Materiały medyczne .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 44.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności określonych, w niniejszej specyfikacji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 1. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z oferta dokumentów lub oświadczeń będzie badał czy dokumenty lub oświadczenia potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. 2. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach lub Oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. 3. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: A. W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU: A.1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych: 1).Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnego z art. 22 ust. 1Pkt 1-4, oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. ( wg załącznika nr 3 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę oddzielnie. 2). Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skradania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo skradania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę oddzielnie. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierającego nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę oddzielnie. A.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawce niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia - zamawiający wymaga minimum trzy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie (wg załącznika nr 4 do SIWZ). A.3. W celu opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 1. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. B. INNE NIEZBEDNE DO PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA. 1).Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ). 2). Formularz asortymentowo-cenowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ) 3)Jeśli Wykonawca będzie posługiwał się podwykonawcami dołącza wykaz podwykonawców, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia (nazwa i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonej do wykonania części zamówienia lub oświadczenie, że zamówienie będzie realizowane bez udziału podwykonawców - wg zał. Nr 5do SIWZ- oświadczenie nr 2). 4). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie NR 3 O DOPUSZCZENIU OFEROWANYCH WYROBÓW DO OBROTU NA TERENIE RP - wg zał. Nr 6 do SIWZ). 5)W przypadku asortymentu , który nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca dołącza oświadczenie, że dany asortyment nie podlega ustawie o wyrobach medycznych. 6).Zaakceptowany projekt umowy (wg załącznika nr 7do SIWZ) 7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli nie wynika ono z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty (zamawiający dopuszcza jedynie oryginał lub kopie potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 8).Dokumenty dopuszczenia do obrotu i do używania przedmiotu zamówienia: deklaracja zgodności CE producenta , certyfikat jednostki notyfikującej ,wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania itp.- (dokumenty powinny być tak dołączone do oferty, by Zamawiający wiedział, których pakietów i pozycji dotyczą) 9). Dokumenty - materiały firmowe (Opis danych technicznych, katalogi, mat. informacyjne, prospekty ) w języku polskim . 10).Dokument - wykaz przekazanych próbek. 11). Próbki bezpłatne oferowanych wyrobów w ilościach określonych w załączniku 2- asortymentowo-cenowego Próbki należy zapakować i oznaczyć zgodnie z numeracją pakietów i pozycji formularza asortymentowo-cenowego - zał. Nr 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpital-ndm.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZOZ ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2008 godzina 11:00, miejsce: SEKRETARIAT SZPZOZ-u ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór mazowiecki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rękawice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową zalecane dla osób ze skłonnością do alergii: w parach - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 2. Rękawice chirurgiczne lekko pudrowane lateksowe jałowe, pakowane pojedynczo/w parach/ - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 -8,5 3. Rękawice diagnostyczne niesterylne latex z mankietem lekko pudrowane, antyalergiczne /A100/ w opakowaniach - S - M - L - XS 4. Rękawice foliowe M A100 szt w opakowaniach 5. Rękawice łokciowe w parach 7 7,5 8.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zaciskacz.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zaciskacz do pępowiny dla noworodków.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Fartuch foliowy przedniak.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fartuch foliowy przedniak.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Worki do zbiórki moczu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Worek na mocz wyposażony w poprzeczny kranik spustowy, który zapewnia higieniczne opróżnienie worka i nie naraża personelu na ryzyko kontaktu z potencjalnie zakaźnym moczem pacjenta. Worki mają posiadać dren dł. min 100 cm ze sztywnym łącznikiem do cewnika.Worek z miarą. 2. Worki do pobierania moczu dla niemowląt jednorazowego użytku: - dziewcząt - chłopców 3 Wieszaki do worków na mocz plastikowe, możliwość przyczepu do łóżka i możliwość mocowania worka i drenu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.11-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Jednorazowe dreny do drenażu opłucnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kateter do drenażu klatki piersiowej thorax : długość 50 cm, widoczny w promieniach RTG, zaopatrzony w connector 32 F 36 F 2. Kateter do drenażu klatki piersiowej Thorax z troakarem, widoczny w promieniach RTG, zakończony łącznikiem. 28 F długość ± 40 cm 32 F długość ± 40 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Strzykawki jednorazowego użytki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Strzykawka z igłą do insuliny gumowy tłok o podwójnym uszczelnieniu, końcówka luer wtykowa, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna skala, niezmazywalna, oznaczona na czerwono zabezpieczenie przed wysunięciem sie tłoka, dołączona igła 0,45x12 mm ostra z nierdzewnej stali 2. Strzykawka do tuberkuliny 3. Strzykawka: luer, tłok dopasowany zabezpieczający wysuwanie tłoka, przezroczyste, czytelna i trwała skala, minimalna objętość zalecająca, zabezpieczenie przed wysuwaniem sie tłoka 1 ml 2 ml 5 ml 10 ml 20 ml 4. Strzykawka z heparyną 2 ml do gazometrii, luer, tłok zabezpieczający wysuwanie sie tłoka, przepłukana heparyną, skala czytelna, niezmazywalna. 5. Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 -60 ml , zakończenie luer, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna, niezmazywalna skala, minimalna objętość zalegająca. Biała Czarna.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Venflony.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Venflony : końcówka luer, miękkie skrzydełka, port z zastawką do podawania leków, samozamykający się zawór portu membrana ostra z korkiem luer, kolorowe oznakowanie grubości wenflonu: Venflon 0,6 26G Venflon 0,7 24 G Venflon 0,8;0,9 22 G Venflon 1,0;1,1 20 G Venflon 1,2; 1,3 18 G Venflon 1,4 Venflon 1,6 Venflon 1,9;2,0;2,1;2,2 14 G.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Igły jednorazowego uzytku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Igły wykonane z nierdzewnej stali chromowanej z b. Gładką powierzchnią, ostre, zakończenie luer, końcówka dołączenia ze strzykawką plasikową, kolorowa w zależności od grubości igły. Igła 0,4 /a. 100 szt./ Igła 0,5 x 25 /a. 100 szt./25 G Igła 0,6 x 30 lub 0,6x25/a. 100 szt./23 G Igła 0,7 x 30 /a. 100 szt./22 G Igła 0,8 x 40 /a. 100 szt./21 G Igła 0,9 x 40 /a. 100 szt./20 G Igła 1,1 x 40 /a. 100 szt./19 G Igła 1,2 x 40 /a. 100 szt./18 G 2. Igła do sczepień noworodków 0,45 x 13 26 Gx1/2 /a.100szt./.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Szpatułka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szpatułka drewniana /a. 100szt/.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 20.00.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Opaski identyfikacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opaski identyfikacyjne dla niemowląt 2. Opaski identyfikacyjne dla dzieci.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pomocniczy osprzęt do wkłuć.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedłużacze do pomp infuzyjnych zakończenie luer, możliwość jednej strony wkręcenia, sterylne, długość 50 cm. Białe (przezroczysty) Czarne 2. Kraniki trójdrożne do wkłuć ,końcówka luer z możliwością wkręcenia do wenflonu optyczny zawór pozycji ON/OFF, obrót o 360 stopni, sterylne 3. Koreczki do wenflonów , końcówka luer, białe, sterylne, pakowane pojedynczo. 4. Aparaty do przetoczeń wyposażone w igłę zintegrowaną z odpowietrznikiem zaopatrzony w filtr bakteryjnym, igła pozwalająca na szczelne połączenie butelki(lub worka z krwią0, komora kroplowa elastyczna z filtrem (do płynów krwi). Dren elastyczny, długości 150 cm, regulator przepływu, oznaczony na czerwono do krwi, zakończone wejściem luer, zapewniające szczelne połączenie z kaniula dożylną. Aparat do przetaczania płynów Aparat do przetaczania krwi 5 MINI SPIKE PLUS , zintegrowany filtr p/bakteryjny z odpowiednikiem możliwości wielokrotnego pobierania, zatyczka zamykająca, wąski kolec ułatwiający wkłucie w korek butelki, sterylne pakowane po 1 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Przyrząd do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyrząd do pomiaru ośr. ciśnienia żylnego system zamknięty, igła biorcza dwukanałowa, przeciwbakteryjny filtr powietrza, skala pomiarowa O.C. Ż 0-30 cm H2O, rolkowy regulator przepływu, łącznik luer, kranik trójdrożny umożliwiający zmienne podłączenie płynów, dren ze skalą dł. 80 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.25.23.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Strzykawka Janetta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Strzykawka Janeta z końcówką do przepłukiwania cewnika, czytelna, niezmazywalna skala, płynne przesuwanie się tłoka: 100 ml 50 ml.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.10-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Jednorazowe cewniki dopęcherzowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cewnik Foley - dwudrożny, silikonowany, sterylny z możliwością uszczelniania balona 12 z balonem 5-30 ml 14 z balonem 5-30 ml 16 z balonem 5-30 ml 18 z balonem 5-30 ml 20 z balonem 5-30 ml 22 z balonem 5-30 ml 24 z balonem 5-30 ml 26 z balonem 5-30 ml 2. Cewnik Foley - dwudrożny pediatryczny, silikonowany z balonem 3 ml- 5ml 6 3. Cewnik Foley - trójdrożny, silikonowany z balonem 30 ml 18 z balonem 5-15 ml 20 z balonem 5-15 ml 22 z balonem 5-15 ml 24 z balonem 5-15 ml 4. Zewnętrzny cewnik do moczu dla dorosłych o średnicy ± 28 mm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Sondy i cewniki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kanki doodbytnicze 28/30 x 300 mm: sterylne, dwa otwory boczne, otwór centralny, końcówka atraumatyczna 2. Kanki doodbytnicze pediatryczne 16/5,3 x 200 mm 3. Cewnik PCV do karmienia niemowląt: 5/400/470/500mm 6/400/470/500mm 8/400/470/500mm 10/400/470/500mm 4. Cewnik Nelaton z PCV: 12 14 16 18 20 5. Sonda żołądkowa dł. 80 -125 cm, jałowe, otwory boczne, przezroczyste, zakończenie zamknięte z możliwością dołączenia strzykawki, drenu, łączników, końcówka atraumatyczna: 14 16 18 20 6 Sonda żołądkowa pediatryczna 10 12 7 Sonda dwunastnicza dł. 120-122 -125cm: 14 16 8. Cewnik do odsysania dróg oddechowych, jałowy, z dwoma otworami bocznymi, otwór centralny prosty, miękki o gładkich ścianach końcówka atraumatyczna, końcówka lejkowata, oznaczona kolorami z możliwością dołaczenia do ssaka. 8 dł 60 cm 10 dł 60 cm 14 dł. 60cm 16 dł. 60cm 18 dł. 60 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Sondy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Sonda Abota Mullera 2. Sonda Sengstakena: 18 21.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Jednorazowe dreny operacyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dren Kehra o długości ramion 13 cm : 12 14 16 2. Dren Pezzera: 18 20 30 32.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Jednorazowe cewniki Tiemanna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cewnik Tiemanna 10 12 14 16 18 20 22.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Wyroby do tlenoterapii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cewnik do tlenu, do podaży przez nos, jałowy, długość 150 cm, możliwość regulacji do głowy chorego, atraumatyczna końcówka donosowa, uniwersalna końcówka do podłaczenia ze źródłem tlenu 2 Cewnik do tlenu z maską, jałowy, dł 150cm, uniwersalna końcówka do podłączenia ze źródłem tlenu Dla dorosłych Dla dzieci dla noworodków 3 Przewód tlenowy np. do maski, do worka Ambu.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.57.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zatyczki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zatyczki do cewników urologicznych średnie 2. Zatyczki do zgłębników żołądkowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.40-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zestaw do kaniulacji naczyń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy dla dorosłych wraz z palstikowym rozszerzadłem, skalpelem, strzykawką, serwetą operacyjną, sprężysto metalową prowadnicą, miękki cewnik zakończony otworami który można uwidocznić w rtg, zawory odcinające wypływ krwi, miękkie skrzydełka z mozliwością przyszycia, atraumatyczny koniec cewnika, klips mocujący: 7F lub 7,5 F/20 cm 2. Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy dla dorosłych: 7F lub7,5F/20 cm 3. Zestaw do kaniulacji naczyń, jednokanałowy, pediatryczny: 3F/8 cm lub 10 cm lub 12 cm, 4. Zestaw do kaniulacji naczyń, dwukanałowy, pediatryczny: 3F-4F/8 cm lub 10 cm lub 12 cm,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Katetery Fogartego (sterylne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kateter Fogartego, jednokanałowy: - 5F/80 cm - 8F / 40 cm 2. Kateter Fogartego, dwukanałowy: - 7F/80 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Katetery do odsysania pola i ran operacyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kateter do odsysania pola operacyjnego z końcówka zakrzywioną , 24F-27F dł. 2000-3000 mm 2 Katater (dren) do odsysania ran typu Redon, dł. 70 cm rozmiar: - 8 F - 14 F - 16 F - 18 F - 20 F 3 Butelka sterylna do długotrwałego odsysania ran, poj. 200 lub 250 ml 4 Dren brzuszny silikonowany, bez otworów, widoczny w promieniach RTG: 28F/30/40cm 30F/30/40cm 32F/30/40cm 34F/30/40cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zestaw do nakłucia (sterylne).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do nakłucia nadłonowego: cewnik prosty, igła rozrywalna, strzykawka, skalpel, fiksator do cewnika; - 14F - 16F.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Miski nerkowate plastikowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Miska nerkowata duża,biała 2. Miska nerkowata mała, biała.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.22.12.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Stazy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Staza gumowa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.16.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Słój do moczu z pokrywką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Plastikowy 2,5 L.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.22.12.30-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Kaczki i baseny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Kaczki plastikowe sanitarne 2 Baseny plastikowe sanitarne z przykrywką (nie owalne).
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.22.12.30-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Skalpele.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Skalpele ostre, wygrawerowany numer i producent 18 20 22.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.14-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Koperty do RTG.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Koperty do RTG 37x45 cm 25x31 cm 37x37 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.86.13.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Artykuły do poradni K.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Wzierniki Cusco jednorazowe S M L 2. Szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych: czysta, sterylna szczoteczka z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku do wymazów cytologicznych, wymazów kanałowo-tarczowych..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.24.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Zestawy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Bezpieczny zestaw do nakłuć jamy opłucnowej; - G-12 - G-14 - G-16 2. Zestaw do nakłuć otrzewnej 3. Zestaw do jeunostomii jedn. Użytku, do pooperacyjnego żywienia jelitowego: cewnik jejunowalny z linią Rtg, system umocowania do skóry, 2 mandryny wprowadzające. Rozmiar 8 4. Zestaw do gastrostomii jedn. Użytku, sonda gastrostomijna, silikonowa do przedskórnego żywienia jelitowego 20 18.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Maty przeciwpyłowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Maty przeciwpyłowe zbierające kurz i zanieczyszczenia z obuwia 40 warstwowe 60 cm x 115 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 17.23.20.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Osprzęt jednorazowy do diatermii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Czyściki sterylne do czynnych elektrod 2. Płytka dwudzielna jedn. Użytku do generatora elektrochirurgicznego typu FORCEtypu POLYHESIVE.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.10.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Asortyment różny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wkłady workowe do ssaków operacyjnych 1500-2000 ml.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.22.20.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Fartuchy, czepki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Sterylny Fartuch zabiegowy z włókniny polipropylenowej wiązany na troki, rękaw ściągany gumką lub z bawełnianym mankietem i z przedłużonymi połami do zakładania na plecach 2 Sterylny, ochronny zestaw chirurgiczny /kpl/: a)Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny najwyższej jakości, dobrze przepuszczalny dla pary wodnej, nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i w rękawach. b) maska chirurgiczna z nierosiejącą osłoną na oczy c) czepek wysokochłonny d) mocne pokrowce na buty 3 Maska chirurgiczna trójwarstwowa ,Pełnobarierowa z trokami, wysoka efektywność filtracji, łatwość oddychania, hypoalergiczna, wodoodporna, odporna na przesiąkliwość 4 Czepek okrągły, pielęgniarski wykonany z przewiewnej włókniny ściągany bardzo lekką gumką 5 Czepek chirurgiczny męski z wstawką chłonącą pot 6 Obłożenie pola operacyjnego jednorazowe, sterylne do laparotomii (włóknina nieprzemakalna) - 2 duże prześcieradła (serwety), 2 mniejsze prześcieradła, serwetki do rąk, obłożenie na stolik MAYO, obłożenie na stolik instr. 7 Serwety chirurgiczne z włókniny laminowanej, chłonne , nieprzemakalne, dwuwarstwowe z dziurą rozmiar 80x50.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.11.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Pokrycia, pokrowce, podkłady prześcieradła.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Pokrycie na kozetkę szer 0,40-0,50 lub 0,51 w rolkach/nieprzemakalne 2 Podkłady jednorazowe 0,60-0,80 x 1,00 - 2,10 m nieprzemakalne 3 Pokrowce higieniczne na obuwie, foliowe, antypoślizgowe 4 Prześcieradła jednorazowe 1.00-1.30 x 1.90-2.10 nieprzemakalne lub 150x200 cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 17.21.82.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Kieszenie , ściereczki sterylne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Sterylne kieszenie przylepne na narzędzia - długie z taśmą mocującą trzy przedziały w torebce rozmiar 24x46cm lub sterylne dwukomorowe kieszenie przylepne na ssak i koagulację, o wymiarach 2x15x40cm, wykonaną z mocnej półprzezroczystej folii, wyposażoną w sztywnik 2 Ściereczki sterylne do osuszania rąk po myciu chirurgicznym wykonana z wielowarstwowej bibuły celulozowej pakowane pojedynczo.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.22.20.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 39 NAZWA: Samoprzylepna folia chirurgiczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 28 x15 cm lub 15 x 27cm lub 15cm x 27cm 20x15 cm 15x21 cm 15x20cm 2 28 x30 cm lub 30 x 27cm lub 30 x 27cm 20x30cm 30x21cm 30x20cm 3 28 x45 cm lub 45 x 27cm lub 45cm x 27cm 20x45cm 45x21cm 45x20cm 4 55 x45 cm lub 45 x 55cm 47x45cm 45x49cm lub 48x45cm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25.24.24.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 40 NAZWA: Papiery medyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Papier EKG do aparatu firmy Farum Multicard E 300 110 mm x 40 2 Papier EKG do aparatu firmy ASPEL AsCARD III z nadrukiem 104x40 3 Papier EKG do aparatu firmy ASPEL AsCARD MR BLUE 112mm 4 Papier do EKG Aparat ASCARD 112mmx25mm 5 Papier do EKG aparatu firmy BIONET CARDIO CARE 2000 QUICK GUIDE 210 mmx30 6 Papier do KTG WALMED112mmx100-150 7 Papier do KTG BAO corometriks 152mmx90mmx150 8 Papier do USG Printera Mitsubish P93 K61B lub K65HM 110mmx21 9 Papier do Printera SONY UP-895 MD 110 mm x 20m 10 Papier termoczuły do analizatora pomiarów krytycznych GEM Premier 3000 57mmx30 11 Papier do EKG LIFEPAK 12,11 Monitor &RS 100 receivinp station MEDTRONIC100 mm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 21.22.22.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 41 NAZWA: Elektrody 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: System elektrod do stymulacji/defibrylacji zapisu EKG QUICK-COMBO MEDTRONIC.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 42 NAZWA: Elektrody 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Elektrody do EKG żelowane jednorazowego użytku dla dzieci LFR -310 2 Elektrody do EKG żelowane jednorazowego użytku dla dorosłych LFO-510 3 Elektrody prostokątne z nacięciem do Holtera CARDIO MEN CM 3000 42 x 56 mm.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 43 NAZWA: Żele.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Żel do USG 2 Żel do USG 3 Żel do EKG 4 Żel do USG: Ultrasound Gel for Ultrasonic Transmission (producent Meditec S.R.L, Italy, lub Kendall Meditec Transmission Gel, producent Meditec S.R.L, Italy lub Aquasonic 100 Ultrasound Transmission Gel, producent Parker Laboratories INC USA*.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 44 NAZWA: Igła do nabierania leku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igła do nabierania leku z ampułki z filtrem, tępa.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.