eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › dostawaRęczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradła papierowe, podkłady ochronne

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-09

Warszawa: dostawa: Ręczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradła papierowe, podkłady ochronne
Numer ogłoszenia: 258855 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5462312, 5462872, fax. 022 5462253, 5462872.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo rozwojowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa: Ręczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradła papierowe, podkłady ochronne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.30.00 - Ręczniki papierowe do rąk 33.76.10.00 - Papier toaletowy 33.77.20.00 - Jednorazowe wyroby papierowe 33.77.00.00 - Artykuły higieniczne z papieru .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagamy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Jakość - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.coi.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, Sekcja Zamówień Publicznych pok. 101.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2008 godzina 10:00, miejsce: jak wyżej.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ręczniki papierowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.30.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Papier toaletowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.10.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prześcieradła papierowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Podkłady ochronne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Jakość - 40

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.