Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-09

Warszawa: dostawa: Ręczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradła papierowe, podkłady ochronne

Numer ogłoszenia: 258855 - 2008; data zamieszczenia: 09.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5462312, 5462872, fax. 022 5462253, 5462872.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka badawczo rozwojowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa: Ręczników papierowych, papieru toaletowego, prześcieradła papierowe, podkłady ochronne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.76.30.00 - Ręczniki papierowe do rąk
33.76.10.00 - Papier toaletowy
33.77.20.00 - Jednorazowe wyroby papierowe
33.77.00.00 - Artykuły higieniczne z papieru
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie wymagamy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o spełnianiu wymogów zawartych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: • 1 - Cena - 60

 • 2 - Jakość - 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, Sekcja Zamówień Publicznych pok. 101.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2008 godzina 10:00, miejsce: jak wyżej.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ręczniki papierowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.30.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  • 1. Cena - 60

  • 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Papier toaletowy.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  • 1. Cena - 60

  • 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Prześcieradła papierowe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.20.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  • 1. Cena - 60

  • 2. Jakość - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Podkłady ochronne.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poniżej 206 tys. euro.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  • 1. Cena - 60

  • 2. Jakość - 40
 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WARSZAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Warszawie » więcej : Ręczniki papierowe do rąk »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU