eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa pomocy dydaktycznych dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka - w ramach projektu Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-12-02

Wieliczka: Dostawa pomocy dydaktycznych dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka - w ramach projektu Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 258649 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wieliczka , ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 263 41 00, faks 12 278 68 60.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka - w ramach projektu Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Informacje o projekcie Projekt pn: Edukacja naszą szansą jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Wieliczka. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI - dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka tj: SP w Byszycach, SP Golkowicach, SP w Gorzkowie, SP w Grabiu, SP w Grajowie, SP w Janowicach, SP w Koźmicach Wielkich, SP w Mietniowie, SP w Podstolicach, SP w Raciborsku i SP Sygneczowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załącznikach od nr 5.1 do nr 5.11 do SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pomocy dydaktycznych do poszczególnych szkół zgodnie z opisem zawartym w zał od nr 5.1 do nr 5.11 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy nowych pomocy dydaktycznych wolnych od obciążeń prawami osób trzecich, do miejsc wskazanych dla poszczególnych części zamówienia zgodnie z załącznikami od nr 5.1 do nr 5.11 do SIWZ Osobą odpowiedzialną za odbiór pomocy dydaktycznych w każdej szkole jest koordynator projektu, który zostanie wpisany do umowy. 3.3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i Załącznikach. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Zamówienie podzielone jest na jedenaście części zamówienia. Część I - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Byszycach Część II - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Golkowicach Część III - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gorzkowie Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabiu Część V - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grajowie Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Janowicach Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich Część VIII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mietniowie Część IX - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Podstolicach Część X - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Raciborsku Część XI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Sygneczowie 3.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39 16 21 00-6 pomoce dydaktyczne 48 19 00 00-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego 37 00 00 00-8 instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, materiały i akcesoria artystyczne 39 29 00 00-5 wyposażenie różne.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony Formularz oferty w zakresie części na którą(e) Wykonawca składa ofertę - sporządzony według formularza stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ. 2. Wskazanie tej części zamówienia, w obrębie każdej części zamówienia której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - sporządzone według formularza stanowiącego Zał. nr 4 do SIWZ. Niezłożenie załącznika nr 4 do oferty jest rozumiane przez Zamawiającego, że Wykonawca nie powierza żadnej części zamówienia podwykonawcy. 3. Wypełniony formularz cenowy dla każdej części na którą(e) Wykonawca składa ofertę zamówienia sporządzony/ne według zał. od nr 1.1 do nr 1.11 do SIWZ. Niezłożenie formularza cenowego dla danej części będzie podstawą do odrzucenia oferty w danej części.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): 1. zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy; 2. prośby Wykonawcy o udział lub zmianę podwykonawców 3. zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużającego się wykonawstwa z powodu zdefiniowanej siły wyższej tj zdarzenia o charakterze zewnętrznym niezawinionym i niezależnym oraz takim któremu nie można było zapobiec zarówno po stronie Wykonawcy albo Zamawiającego; 4. zmianę terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur związanych z zamówieniami publicznymi lub procedur administracyjnych; 5. wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych; 6. wszelkich zmian w projekcie zatwierdzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie dotyczących w szczególności terminu i zakresu zadań przewidzianych do realizacji i finansowania projektu; 7. zmiany terminu wykonywania zamówienia w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka ul. Sienkiewicza 2 tel. (12) 26 34 331, faks (12) 278-68-60 w godz. 08:00-16:00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 09:50, miejsce: Sekretariat Burmistrza  Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Wieliczka. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp, może być spełniony łącznie przez tych Wykonawców, natomiast w zakresie art. 24 uPzp każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na jego podstawie. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków / nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.III.4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2., oraz listę/informację o której mowa w pkt III.4.4, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty o których mowa w pkt III.4.3.1. Pozostałe dokumenty będą traktowane wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie do reprezentowania wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Byszycach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Byszycach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załącznikunr 5.1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Golkowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Golkowicach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.2 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-9, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Gorzkowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załącznikunr 5.3 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabiu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Grabiu. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.4 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grajowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Grajowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.5 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Janowicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Janowicach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.6 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Koźmicach Wielkich. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.7 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część VIII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mietniowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rzedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Mietniowie.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część IX - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Podstolicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Podstolicach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.9 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część X - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Raciborsku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Raciborsku. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.10 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część XI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Sygneczowie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Sygneczowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.11 do SIWZ.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 37.00.00.00-8, 39.29.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.