eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opoczno › Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-09-28

Opoczno: Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 256127 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno , ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361500, faks 044 7361500.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opocznopowiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część I 1. Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami do wymiany butli z gazem. W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki. Szkolenie Kierowca wózków jezdniowych (9 h/ tygodniowo - razem 69h * 6 grup= 116 uczestników) w ramach którego zostaną przeprowadzone: - zajęcia teoretyczne 54 godziny (tematyka: - typy stosowania i budowy wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków jezdniowych, czynności przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózka jezdniowego, ładunkoznawstwo, Bhp, Ppoż, itd.; - zasady budowy, działania butli i instalacji gazowych, wymiana butli z gazem w wózku jezdniowym); - zajęcia praktyczne 15 godzin - praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym z instruktorem. Część II 2. Kurs spawacza - spawanie metodą MIGMAG, gazowe i elektryczne. W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki. Szkolenie Spawanie (9 h/ tygodniowo - razem 125h * 7 grup= 101 uczestników). Jedną metodą: - spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111/elektryczne - spawanie acetylenowo- tlenowe - 311/ gazowe - spawanie metodą MAG - 135 - grupa materiałowa 1 i 8 - zajęcia teoretyczne 35 godzin - (tematyka: procesy spajania, rysunek techniczny, materiały podstawowe i dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia, sprzęt i techniki spawania, Bhp, Ppoż, itd.) - zajęcia praktyczne 90 godzin. 2. Wymagania szczególne: - program szkolenia powinien być zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl; - program szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych musi być zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki, z rozszerzeniem o szkolenie na wymianę butli gazowych; - zaleca się, aby kursy były przeprowadzone na terenie miejscowości, w której Zamawiający ma swą siedzibę. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzania kursów w innych miejscowościach, lecz oddalonych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego; - po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 z 2006, poz.216); - po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wystawione przez Urząd dozoru technicznego bądź przez firmę szkoleniową uprawnioną do wydawania takich zaświadczeń (dotyczy cz. I zamówienia); - po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma ologowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, miejsce i datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: - zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). - zmiany miejsca szkolenia przy zachowaniu odległości 10 km od siedziby Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opocznopowiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno - biuro podawcze lub za pośrednictwem poczty..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami do wymiany butli z gazem..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki. Szkolenie Kierowca wózków jezdniowych (9 h/ tygodniowo - razem 69h * 6 grup= 116 uczestników) w ramach którego zostaną przeprowadzone: - zajęcia teoretyczne 54 godziny (tematyka: - typy stosowania i budowy wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków jezdniowych, czynności przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózka jezdniowego, ładunkoznawstwo, Bhp, Ppoż, itd.; - zasady budowy, działania butli i instalacji gazowych, wymiana butli z gazem w wózku jezdniowym); - zajęcia praktyczne 15 godzin - praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym z instruktorem..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs spawacza - spawanie metodą MIGMAG, gazowe i elektryczne..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki. Szkolenie Spawanie (9 h/ tygodniowo - razem 125h * 7 grup= 101 uczestników). Jedną metodą: - spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111/elektryczne - spawanie acetylenowo- tlenowe - 311/ gazowe - spawanie metodą MAG - 135 - grupa materiałowa 1 i 8 - zajęcia teoretyczne 35 godzin - (tematyka: procesy spajania, rysunek techniczny, materiały podstawowe i dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia, sprzęt i techniki spawania, Bhp, Ppoż, itd.) - zajęcia praktyczne 90 godzin..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia zawodowego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.