Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2011-09-28

Opoczno: Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 256127 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno , ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7361500, faks 044 7361500. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przeprowadzenie kursów zawodowych, dla uczestników projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Część I
1. Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami do wymiany butli z gazem.
W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki.
Szkolenie Kierowca wózków jezdniowych (9 h/ tygodniowo - razem 69h * 6 grup= 116 uczestników) w ramach którego zostaną przeprowadzone:
- zajęcia teoretyczne 54 godziny (tematyka: - typy stosowania i budowy wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków jezdniowych, czynności przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózka jezdniowego, ładunkoznawstwo, Bhp, Ppoż, itd.; - zasady budowy, działania butli i instalacji gazowych, wymiana butli z gazem w wózku jezdniowym);
- zajęcia praktyczne 15 godzin - praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym z instruktorem.

Część II
2. Kurs spawacza - spawanie metodą MIGMAG, gazowe i elektryczne.
W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki.
Szkolenie Spawanie (9 h/ tygodniowo - razem 125h * 7 grup= 101 uczestników).
Jedną metodą:
- spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111/elektryczne
- spawanie acetylenowo- tlenowe - 311/ gazowe
- spawanie metodą MAG - 135 - grupa materiałowa 1 i 8
- zajęcia teoretyczne 35 godzin - (tematyka: procesy spajania, rysunek techniczny, materiały podstawowe i dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia, sprzęt i techniki spawania, Bhp, Ppoż, itd.)
- zajęcia praktyczne 90 godzin.
2. Wymagania szczególne:
- program szkolenia powinien być zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl;
- program szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych musi być zgodny z ramowym programem nauczania zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr nadzorowany przez ministra właściwego ds. gospodarki, z rozszerzeniem o szkolenie na wymianę butli gazowych;
- zaleca się, aby kursy były przeprowadzone na terenie miejscowości, w której Zamawiający ma swą siedzibę. Dopuszcza się jednak możliwość przeprowadzania kursów w innych miejscowościach, lecz oddalonych nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego;
- po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wydane zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 03.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31 z 2006, poz.216);
- po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wystawione przez Urząd dozoru technicznego bądź przez firmę szkoleniową uprawnioną do wydawania takich zaświadczeń (dotyczy cz. I zamówienia);
- po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma ologowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, miejsce i datę wydania, liczbę godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu
   o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu
   o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu
   o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu
   o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu
   o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie


  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
- zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).
- zmiany miejsca szkolenia przy zachowaniu odległości 10 km od siedziby Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opocznopowiat.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 12:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno - biuro podawcze lub za pośrednictwem poczty..


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami do wymiany butli z gazem..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki.
  Szkolenie Kierowca wózków jezdniowych (9 h/ tygodniowo - razem 69h * 6 grup= 116 uczestników) w ramach którego zostaną przeprowadzone:
  - zajęcia teoretyczne 54 godziny (tematyka: - typy stosowania i budowy wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków jezdniowych, czynności przed podjęciem pracy, w czasie i po pracy wózka jezdniowego, ładunkoznawstwo, Bhp, Ppoż, itd.; - zasady budowy, działania butli i instalacji gazowych, wymiana butli z gazem w wózku jezdniowym);
  - zajęcia praktyczne 15 godzin - praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym z instruktorem..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs spawacza - spawanie metodą MIGMAG, gazowe i elektryczne..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W skład szkolenia wchodzi: badanie lekarskie, wynagrodzenie wykładowcy i instruktora praktycznej nauki zawodu, materiały dydaktyczne, opłata za egzamin państwowy, zapewnienie sali wykładowej oraz sprzętu i miejsca do praktycznej nauki.
  Szkolenie Spawanie (9 h/ tygodniowo - razem 125h * 7 grup= 101 uczestników).
  Jedną metodą:
  - spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111/elektryczne
  - spawanie acetylenowo- tlenowe - 311/ gazowe
  - spawanie metodą MAG - 135 - grupa materiałowa 1 i 8
  - zajęcia teoretyczne 35 godzin - (tematyka: procesy spajania, rysunek techniczny, materiały podstawowe i dodatkowe, podstawy elektrotechniki, urządzenia, sprzęt i techniki spawania, Bhp, Ppoż, itd.)
  - zajęcia praktyczne 90 godzin..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OPOCZNA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Opocznie » więcej : Usługi szkolenia zawodowego »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU