eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Świadczenie usług edukacyjnych na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-27

Toruń: Świadczenie usług edukacyjnych na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów
Numer ogłoszenia: 254655 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 662 88 88, faks 0-56 662 88 89.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiattorunski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegające na przeprowadzeniu zajęć pozaszkolnych w zakresie kierowca wózków jezdniowych oraz operator koparko-ładowarki, w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów. Projekt jest koordynowany przez Powiat Toruński. Jednym z celów projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające na wykonywanie nowego zawodu. Zajęcia realizowane będą dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, odpowiednio dla grupy 15 osób (w zakresie operator koparko-ładowarki) i 8 osób (w zakresie kierowca wózków jezdniowych), w terminie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 roku. Harmonogram zajęć ustalany będzie z koordynatorem szkolnym w ZS CKU w Gronowie i dostosowany do odbywających się normalnych zajęć lekcyjnych (w dni robocze, po godzinie 15.00-16.00 oraz w soboty, niedziele i ferie). Na potrzeby zajęć teoretycznych udostępnione zostaną sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem w ZS CKU w Gronowie, park maszynowy oraz plac manewrowy (nie dalej niż 20 km od Gronowa) zapewnia Wykonawca. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielonych został na 2 części: Część 1 Zajęcia pozaszkolne w zakresie kierowca wózków jezdniowych Część 2 Zajęcia pozaszkolne w zakresie operator koparko-ładowarki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do siwz..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadanie statusu placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz status instytucji szkoleniowej (wpis do rejestru instytucji szkoleniowych) Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - posiadanie stosownych certyfikatów lub akredytacji na prowadzenie szkoleń i wydawanie zaświadczeń w zakresie zamówienia - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 kursy o tematyce i zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia, Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ i wykazu usług zgodnie z treścią załącznika Nr 6, oraz dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia osobami o wykształceniu kierunkowym związanym z tematyką zajęć, posiadających przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym (plac manewrowy i sprzęt do zajęć praktycznych) Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji); - oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ); - program zajęć;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, które spowodują konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy Strony mogą dokonać zmiany umowy w tym zakresie. 2. Zmiana terminu umowy nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Zamawiający a przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną, w szczególności Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację można otrzymywać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, pok. nr 107, nieodpłatnie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Towarowa 4-6, pok. 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt SZkOlna kuźnia Profesjonalistów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia pozaszkolne w zakresie kierowca wózków jezdniowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do siwz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia pozaszkolne w zakresie operator koparko-ładowarki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do siwz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.