Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-27

Toruń: Świadczenie usług edukacyjnych na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów

Numer ogłoszenia: 254655 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Toruńskiego , ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 662 88 88, faks 0-56 662 88 89. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych na zajęcia pozaszkolne w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych polegające na przeprowadzeniu zajęć pozaszkolnych w zakresie kierowca wózków jezdniowych oraz operator koparko-ładowarki, w ramach projektu SZkOlna kuźnia Profesjonalistów. Projekt jest koordynowany przez Powiat Toruński. Jednym z celów projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające na wykonywanie nowego zawodu.
Zajęcia realizowane będą dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, odpowiednio dla grupy 15 osób (w zakresie operator koparko-ładowarki) i 8 osób (w zakresie kierowca wózków jezdniowych), w terminie od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2014 roku.
Harmonogram zajęć ustalany będzie z koordynatorem szkolnym w ZS CKU w Gronowie i dostosowany do odbywających się normalnych zajęć lekcyjnych (w dni robocze, po godzinie 15.00-16.00 oraz w soboty, niedziele i ferie). Na potrzeby zajęć teoretycznych udostępnione zostaną sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem w ZS CKU w Gronowie, park maszynowy oraz plac manewrowy (nie dalej niż 20 km od Gronowa) zapewnia Wykonawca.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia podzielonych został na 2 części: Część 1 Zajęcia pozaszkolne w zakresie kierowca wózków jezdniowych Część 2 Zajęcia pozaszkolne w zakresie operator koparko-ładowarki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do siwz..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • - posiadanie statusu placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz status instytucji szkoleniowej (wpis do rejestru instytucji szkoleniowych)
   Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • - posiadanie stosownych certyfikatów lub akredytacji na prowadzenie szkoleń i wydawanie zaświadczeń w zakresie zamówienia
   - wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 kursy o tematyce i zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia,
   Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ i wykazu usług zgodnie z treścią załącznika Nr 6, oraz dowodów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia osobami o wykształceniu kierunkowym związanym z tematyką zajęć, posiadających przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie.
   Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • wykonawca musi wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym (plac manewrowy i sprzęt do zajęć praktycznych)
   Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do SIWZIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


- wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji);
- oświadczenie o spełnianiu warunków złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 3 do SIWZ);
- program zajęć;SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


1. W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, które spowodują konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy Strony mogą dokonać zmiany umowy w tym zakresie.
2. Zmiana terminu umowy nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający a przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany wprowadzonych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawcą stroną, w szczególności Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl/redir:przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację można otrzymywać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, pok. nr 107, nieodpłatnie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego, ul. Towarowa 4-6, pok. 100.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt SZkOlna kuźnia Profesjonalistów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia pozaszkolne w zakresie kierowca wózków jezdniowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia pozaszkolne w zakresie operator koparko-ładowarki.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części, wyszczególnieniem wymaganych kwalifikacji oraz zakresu obowiązków stanowi załącznik nr 1 do siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z TORUNIA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Toruniu » więcej : Usługi edukacyjne i szkoleniowe »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU