eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dukla › Usługi leśne 2014

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-07

Dukla: Usługi leśne 2014
Numer ogłoszenia: 25267 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dukla.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi leśne 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi leśne 2014 - przewidywany zakres prac do wykonania w zasobach leśnych Gminy Dukla w poszczególnych sołectwach. I. Usługi przy pozyskaniu drewna. Zakres prac do wykonania termin jedn. miary Barwi nek Cergo wa Jasionka Równe Trzciana Tylawa Wietrz no Zawad ka Rym. Zyndra nowa a) pozyskanie drewna WO (tartaczne) Jd, So, Św II.2014 - 31.XII.2014 1m3 70 10 10 40 70 70 10 90 50 b) zrywka drewna WO (tartaczne) Jd, So, Św II.2014 - 31.XII.2014 1m3 70 - - 40 70 70 - 90 50 c) pozyskanie drewna WO (tartaczne) Bk, Tp, Brz II.2014 - 31.XII.14 1m3 - - - - - - - - - d) zrywka drewna WO (tartaczne) Bk, Tp, Brz II.2014 - 31.XII.2014 1m3 - - - - - - - - - e) pozyskanie drewna S4 (stosowe) II.2014 - 31.XII.2014 1mp - - - - - - 210 - - II. Usługi przy zagospodarowaniu lasu. Zakres prac do wykonania termin jedn. miary Barwi nek Cergowa Jasionka Olcho wiec Równe Teodo rówka Trzciana Tylawa Wietrz no Zawadka Rym. Zyndra nowa a) pielęgnacja upraw leśnych VI-VII 1tys.szt. - - - - - 3 6 6 - - - b) zabezpieczenie chem. upraw leśnych + odn. nat. IX-X 1tys.szt. 12 4 1 20 17 3 18 30 2 20 12 c) CW IV-VI 1 ha - 1 - 3 2 - - 2 - 1 - d) odnowienie drzewostanu IV 1tys.szt. - - - - - - 3 3 - - -.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej 77.21.16.00 - Sadzenie drzew .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty. c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty. d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty. e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT; c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu ; d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy ; e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dukla.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 111.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Podziel się

  Poleć ten przetarg znajomemu poleć

  Wydrukuj przetarg drukuj

  Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
  Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


  Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

  chcę zamieszczać ogłoszenia

  Dodaj swoje pytanie

  Najnowsze orzeczenia

  REKLAMA

  Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.