Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-02-07

Dukla: Usługi leśne 2014

Numer ogłoszenia: 25267 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla , ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie, tel. 013 4329135, faks 013 4331011. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi leśne 2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi leśne 2014 - przewidywany zakres prac do wykonania w zasobach leśnych Gminy Dukla w poszczególnych sołectwach.

I. Usługi przy pozyskaniu drewna.
Zakres prac do wykonania termin jedn.
miary Barwi
nek Cergo
wa Jasionka Równe Trzciana Tylawa Wietrz
no Zawad
ka Rym. Zyndra
nowa
a) pozyskanie drewna WO (tartaczne) Jd, So, Św II.2014 -
31.XII.2014 1m3 70 10 10 40 70 70 10 90 50
b) zrywka drewna WO (tartaczne) Jd, So, Św II.2014 -
31.XII.2014 1m3 70 - - 40 70 70 - 90 50
c) pozyskanie drewna WO (tartaczne) Bk, Tp, Brz II.2014 -
31.XII.14 1m3 - - - - - - - - -
d) zrywka drewna WO (tartaczne) Bk, Tp, Brz II.2014 -
31.XII.2014 1m3 - - - - - - - - -
e) pozyskanie drewna S4 (stosowe) II.2014 -
31.XII.2014 1mp - - - - - - 210 - -


II. Usługi przy zagospodarowaniu lasu.
Zakres prac do wykonania termin jedn.
miary Barwi
nek Cergowa Jasionka Olcho
wiec Równe Teodo rówka Trzciana Tylawa Wietrz no Zawadka Rym. Zyndra
nowa
a) pielęgnacja upraw leśnych VI-VII 1tys.szt. - - - - - 3 6 6 - - -
b) zabezpieczenie chem. upraw leśnych + odn. nat. IX-X 1tys.szt. 12 4 1 20 17 3 18 30 2 20 12
c) CW IV-VI 1 ha - 1 - 3 2 - - 2 - 1 -
d) odnowienie drzewostanu IV 1tys.szt. - - - - - - 3 3 - - -.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

77.20.00.00 - Usługi leśnictwa
77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna
77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej
77.21.16.00 - Sadzenie drzew
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia wg załącznika Nr 2 do SIWZIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


  III.6) INNE DOKUMENTY


  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


  a) oferta przetargowa wg Załącznika Nr 1 do SIWZ,
  b) oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pzp wg Załącznika Nr 2 do SIWZ - Zał. Nr 1 do oferty.
  c) oświadczenie o podwykonawcach, w przypadku braku podwykonawców w realizacji zadania również oświadczenie o braku podwykonawców (art.36 ust5 pzp ) wg Załącznika Nr 3 do SIWZ - Zał. Nr 2 do oferty.
  d) oświadczenie o grupach kapitałowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty.
  e) zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 5do SIWZ - Zał. Nr 4 do oferty.  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
  c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu ;
  d) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy ;
  e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dukla.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 206.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Dukli, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 111.


  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   

  Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

  Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

  INNE PRZETARGI DUKLA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
  więcej : przetargi DUKLA » więcej : Sadzenie drzew »
  Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
  Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
  Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
  wszystkie »
  słowo kluczowe:
   
  branża:
   
  słowa kluczowe:
   
  lokalizacja:
   
  O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

  Copyright © Kasat Sp. z o.o.

   
  MENU