eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Budowa kanalizacji sanitarnej

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2010-01-28

Elbląg: Budowa kanalizacji sanitarnej
Numer ogłoszenia: 25212 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Sp. z o.o. , ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 230 72 14; 230 71 05, faks 055 2307103.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.epwik.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (ISBN: 83 - 86774-30-4) wydane przez SIDIR , dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 427-429 IVp., bud. KIG tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail : biuro@sidir.pl Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 1) Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Gdyńskiej. Nowa kanalizacja O 250mm L=248,5m ma być wykonana z rur PCV i ułożona po trasie kanalizacji istniejącej. Przyłącza na odcinku od kanału głównego do istniejących lub projektowanych studzienek znajdujących się na posesji (L~180m), należy wymienić na nowe z rur PVC O 250mm.2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej obejmująca: wykonanie kanalizacji grawitacyjnej O 160mm L=143m i O 200mm L=43m z rur PVC, wykonanie prefabrykowanej przepompowni ścieków (o wydajności Q = 7l/s) oraz kanalizacji tłocznej O 110mm L=345m z rur ciśnieniowych PVC i likwidację istniejących szamb (3 szt.). W ramach zadania należy wykonać zasilanie elektroenergetyczne przepompowni, oświetlenie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wraz z wjazdem do obiektu. 3) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w zlewni Górna Sadyba i Europark obejmująca: wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC O 160mm, O 200mm i O 250mm wraz z przyłączami (L~ 2102m), wykonanie prefabrykowanych przepompowni ścieków - szt.2 ( o wydajnościach wynoszących odpowiednio: QPI=12l/s i QPII=4l/s) oraz kanalizacji tłocznej z rur PVC O 90mm, O160mm i PE O160mm (L~ 1553m). W ramach zadania należy wykonać zasilanie elektroenergetyczne, oświetlenie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z drogą dojazdową (L~ 189m) do obiektu PII, która jest niezbędna do jego obsługi i konserwacji..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45.23.24.23 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 80.000zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2) nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 u.p.z.p. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności muszą spełniać następujące warunki: a) wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 3.000.000 PLN netto, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompownią ścieków b) posiadać przeciętne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości 9 pracowników c) posiadać przeciętną liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w wysokości 3 osób d) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami: - przedstawiciel wykonawcy - niniejsza osoba ma posiadać wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 10 lat doświadczenia ogólnego, w tym 8 lat w samodzielnym prowadzeniu lub nadzorowaniu projektów inwestycyjnych, przy czym co najmniej 1 inwestycji wodno-kanalizacyjnej, prowadzonej wg warunków FIDIC lub równoważnych; - kierownik robot (kierownik zadania) - ma posiadać wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 8 lat doświadczenia w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia; - kierownik robot drogowych - ma posiadać wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac objętych przedmiotem zamówienia e) dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami: - ładowarka kołowa 1,5 m3 (min. 1 szt.) - ładowarka kołowa 3 m3 (min. 1 szt.) - koparka podsiębierna 0,6 m3 (min. 2 szt.) - koparka chwytakowa 0,6 m3 (min. 2 szt.) - dźwig (min. 1 szt.) - samochody samowyładowcze 10-15 t (min. 2 szt.) - spychacz (min. 2 szt.) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs z dnia ogłoszenia przetargu..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców albo na poleganiu na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób 4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) rachunek zysków i strat, w którym wyodrębniono pozycję /przychód netto ze sprzedaży/, a w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego dokument, z którego wynika spełnienie warunku osiągnięcia przychodu netto ze sprzedaży, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, potwierdzający, że Wykonawca osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie min. 7.000.000 PLN, w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, czyli 2006, 2007, 2008. 6) informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2.000.000 PLN 7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości co najmniej 3.000.000 PLN 8) wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zawierającymi co najmniej: - wskazanie Wykonawcy roboty, - wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, - wskazanie zakresu robót, - wskazanie wartości robót, - wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), - wskazanie miejsca wykonania, - opinię podmiotu wskazanego powyżej w myślniku drugim stwierdzającą, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 9) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 10) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: - kierownik robot (kierownik zadania) - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; - kierownik robot drogowych - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie robot drogowych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 11) wykaz narzędzi i urządzeń dostępnych Wykonawcy robót, w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami oraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: - ppkt. 1), 2) i 4), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - ppkt 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zgodnie z art.26 ust.2b u.p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ponadto zgodnie z art.26 ust.2c jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ppkt. 6), dotyczącej tych podmiotów. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono powyżej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs z dnia ogłoszenia przetargu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.epwik.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, Elbląg, Biuro Obsługi Klienta.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Rawska 2-4, Elbląg, Biuro Obsługi Klienta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu nr 2002/PL/16/P/PE/031 pn. Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.