eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Barczewo › Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w Centrum Kultury i Promocji Gminy BarczewoOgłoszenie z dnia 2013-06-28

Barczewo: Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo
Numer ogłoszenia: 252046 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji Gminy , ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 514 82 81, faks 89 514 82 81.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckipg.barczewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie ul. Słowackiego 5 (11-010) Barczewo - wykonanie przyłącza gazu (wraz z uruchomieniem i uzgodnieniami z Pomorską Spółką Gazowniczą sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie) - 1kpl. - wykonanie robót rozbiórkowych w pom. gospodarczych - 1kpl - wykonanie kotłowni gazowej w pomieszczeniu gospodarczym - 1kpl - wykonanie ścianki działowej, ułożenie płytek gresowych , wymiana okien- roboty remontowe - 1kpl. - wykonanie zamontowania grzejników c.o. (wraz z robotami towarzyszącymi) - 1kpl - remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni i gospodarczych - 1kpl. - nadzory budowlane (geodezyjny, zatrudnienie kierownika budowy, kierowników robót z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności - 1kpl - odbiory geodezyjne, kominiarski, elektryczne, pomiary szczelności gazu, itp.- 1kpl..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe 45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000 zł (trzy tysiące zł)

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Cenę ofertową (z należnym podatek VAT) - 1 kpl. W formularzu ofertowo-cenowym należy podać wynagrodzenie ryczałtowe wyrażone w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku - [załącznik Nr 1. do siwz]. Cena wskazana w formularzu ofertowo - cenowym powinna zawierać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia m.in. takie jak: koszt robocizny, materiałów, pracy sprzętu, koszty pośrednie a także zysk. Wobec przyjęcia tego rodzaju wynagrodzenia, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisy do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert. 3.Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczeniu opłat i składek lub dokument potwierdzający że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (oświadczenie załącznik nr 5) 4.Oświadczenie Wykonawcy, iż dokonał wizji lokalnej w terenie i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do podpisania umowy, zapoznał się z SIWZ i je akceptuje. (druk (oferta) załącznik nr 1) 5.Umowa(wzór) (załącznik nr 3) parafowana przez WYKONAWCĘ 6.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckipg.barczewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5 (11-010 Barczewo), pok. nr 9 w godzinach pracy między 8:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5 (11-010 Barczewo), pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.