Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2013-06-28

Barczewo: Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo

Numer ogłoszenia: 252046 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji Gminy , ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 514 82 81, faks 89 514 82 81.  • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazu w budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie ul. Słowackiego 5 (11-010) Barczewo
- wykonanie przyłącza gazu (wraz z uruchomieniem i uzgodnieniami z Pomorską Spółką Gazowniczą sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie) - 1kpl.
- wykonanie robót rozbiórkowych w pom. gospodarczych - 1kpl
- wykonanie kotłowni gazowej w pomieszczeniu gospodarczym - 1kpl
- wykonanie ścianki działowej, ułożenie płytek gresowych , wymiana okien- roboty remontowe - 1kpl.
- wykonanie zamontowania grzejników c.o. (wraz z robotami towarzyszącymi) - 1kpl
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kotłowni i gospodarczych - 1kpl.
- nadzory budowlane (geodezyjny, zatrudnienie kierownika budowy, kierowników robót z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności - 1kpl
- odbiory geodezyjne, kominiarski, elektryczne, pomiary szczelności gazu, itp.- 1kpl..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00 - Roboty budowlane
45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45.33.30.00 - Roboty instalacyjne gazowe
45.31.70.00 - Inne instalacje elektryczne
.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 3 000 zł (trzy tysiące zł)


III.2) ZALICZKIIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1.Cenę ofertową (z należnym podatek VAT) - 1 kpl.

W formularzu ofertowo-cenowym należy podać wynagrodzenie ryczałtowe wyrażone w PLN, za wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku - [załącznik Nr 1. do siwz]. Cena wskazana w formularzu ofertowo - cenowym powinna zawierać wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia m.in. takie jak: koszt robocizny, materiałów, pracy sprzętu, koszty pośrednie a także zysk. Wobec przyjęcia tego rodzaju wynagrodzenia, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia
2.Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisy do rejestru) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert.

3.Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczeniu opłat i składek lub dokument potwierdzający że uzyskał zgodę na odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (oświadczenie załącznik nr 5)

4.Oświadczenie Wykonawcy, iż dokonał wizji lokalnej w terenie i uzyskał wszelkie informacje niezbędne do podpisania umowy, zapoznał się z SIWZ i je akceptuje.
(druk (oferta) załącznik nr 1)

5.Umowa(wzór) (załącznik nr 3) parafowana przez WYKONAWCĘ
6.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckipg.barczewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5 (11-010 Barczewo), pok. nr 9 w godzinach pracy między 8:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5 (11-010 Barczewo), pok. nr 9.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI BARCZEWO PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi BARCZEWO » więcej : Roboty budowlane »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU