eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z zasileniem bazy danych eDIOM będącej w posiadaniu Zamawiającego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-06-28

Rzeszów: Wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z zasileniem bazy danych eDIOM będącej w posiadaniu Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 249742 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie , ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 748 37 00, faks 17 852 62 23.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.erzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z zasileniem bazy danych eDIOM będącej w posiadaniu Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletniego przeglądu dróg publicznych krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) wraz z zasileniem bazy danych eDIOM będącej w posiadaniu Zamawiającego. I. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Drogi publiczne krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne ok. 292 km zgodnie z załącznikiem nr 7. 2. Wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego dróg publicznych o wszystkich typach nawierzchni oraz urządzeń infrastruktury drogowej wraz z rejestracją uszkodzeń: ich charakterystyką, częstotliwością, lokalizacją oraz geometrią (spękania pojedyncze, spękania siatkowe, odkształcenia typu: łaty i wyboje, sfalowania, ubytki ziaren i lepiszcza, koleiny, itp.). W zakres opracowania wchodzi cała szerokość pasa drogowego i wszystkie urządzenia się w nim znajdujące: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza, krawężniki, stan wyposażenia technicznego ulicy i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy odwodnienia drogi, zatoki postojowe, autobusowe, miejsca postojowe, zieleń, skrzyżowania z innymi drogami, przejazdy kolejowe, zjazdy, inne urządzenia lub budowle obce itp. 3. Ocenę stanu nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zatok postojowych, miejsc postojowych itp., należy wykonać metodą IGPiK (Instrukcja oceny stanu nawierzchni dróg publicznych w miastach, opracowana w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddział w Krakowie) lub równoważną, odnotowując uszkodzenia zgodnie z klasyfikacją ocenianych elementów i podziałem na typy uszkodzeń zawarte w niniejszej instrukcji. 4. Całość pozyskanych danych należy wprowadzić do komputerowej bazy danych dróg eDIOM. 5. Opracowanie powinno zawierać: a) protokół z przeglądu w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej (format pdf.) zgodnie z załącznikiem nr 8, b) formularze z oceny stanu technicznego elementów drogi, c) dokumentacje fotograficzną uszkodzeń na danej drodze, d) zalecenia remontowe, e) wizualizację wyników oceny w postaci map tematycznych z wprowadzeniem do systemu eDIOM oraz wydruki w 3 egz. w skali 1: 20 000 lub 1:15 000 oraz wersja elektroniczna (format pdf i dwg). 6. Dane należy zestawić dla każdej z dróg osobno w formie formatu A4 trwale spięte ze sobą wszystkie części ocenianych elementów drogi. 7. Wykonanie wideo rejestracji ocenianych dróg oraz zasilenie do bazy eDIOM. II. Charakterystyka systemu komputerowego: 1. Informatyczny system ewidencji dróg posiadany przez Zamawiającego składa się z następujących programów: a) eDiom 2012 - program do ewidencji dróg i obiektów mostowych, b) MapViewDesktop2 Enterprise 2012 - program do przedstawiania graficznego elementów znajdujących się w pasach drogowych, c) eDiom OR nakładka na MapViewDesktop2 Enterprise 2012 - program do zarządzania oznakowaniem na drogach, d) Oracle Database 10g Express Edition, e) AutoCad 2012 LT - bez nakładki Geodeska lub podobnej. Uwaga: Wykonawca może zapoznać się z oprogramowaniem w biurze Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. nr 206 w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. 17 748 37 16. Realizacja zamówienia może być wykonywana przy użyciu oprogramowania eDiom, Oracle, Map View Desktop lub innych programów równorzędnych, pod warunkiem że uzyskane rezultaty będą działać z pełną funkcjonalnością przy użyciu oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wykorzystania oprogramowania i sprzętu komputerowego Zamawiającego w celu realizacji zamówienia, z wyjątkiem zasilenia bazy danych o efekty uzyskane w ramach wykonywania zamówienia oraz ewentualnych poprawek. Udostępnienie serwera z bazą danych jest możliwe tylko w godzinach pracy Zarządu pod nadzorem pracownika Zamawiającego w pokoju nr 306 po wcześniejszym uzgodnieniu godzin i terminów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być możliwość pozostania pracownika po godzinach pracy Zarządu. W szczególności wykluczone jest udostępnienie Wykonawcy na stałe sprzętu i oprogramowania Zamawiającego, na czas realizacji zamówienia. III. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582), 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583), 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, które stanowić będą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.80 - Usługi kontroli dróg 72.31.21.00 - Usługi przygotowywania danych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu przeglądu stanu technicznego dróg i zasileniu do systemu eDIOM uszkodzeń dla sieci dróg publicznych o długości minimum 100 km każda - wraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez wykonawców usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zawierały co najmniej: 1) wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą, 2) wskazanie podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane, 3) wskazanie wartości i przedmiotu usługi 4) wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia) 5) opinię podmiotu, o którym mowa wyżej w punkcie 2) stwierdzającą, że usługi zostały wykonanie lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: 1) Kierownik zespołu - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) w związku z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 2) Co najmniej jedna osoba do obsługi oprogramowania eDIOM - posiadająca przeszkolenie na przedmiotowym programie, 3) Co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe informatyczne. Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 30 000,00 zł. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. Ocena spełniania wszystkich powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 1.1. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 1.2. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. 1.3. pisemne zobowiązania, o których mowa wyżej w punktach 1.1 - 1.2 winny być złożone w oryginale. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia: 2.1. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia. 3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne (np. opady śniegu, deszczu, gradu itp.) albo niedostępność dróg (np. z powodu remontów) spowodują opóźnienie w prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych. 2. Poza przypadkami określonymi wyżej, zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 2.1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 2.2. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej: 1) o charakterze niezależnym od stron, 2) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 3) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 4) której nie można przypisać drugiej stronie Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 2.3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na oświadczenia stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.erzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, VI piętro, pokój nr 601 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.