eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa cementu

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-07-21

Łódź: Dostawa cementu
Numer ogłoszenia: 247196 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Zakład Usług Komunalnych , ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź, woj. łódzkie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zaklad@lzuk.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa cementu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa cementu zgodnie z rodzajem i poniższymi ilościami:: CZĘŚĆ 1) Cement luzem: CEMENT PORTLANDZKI - CEM.I 42,5 N-NA - do ilości 700 ton; CZĘŚĆ 2) Cement w workach: CEMENT PORTLANDZKI - CEM. II 32,5 N - do ilości 60 ton; CEMENT PORTLANDZKI - CEM. I 42,5 R - do ilości 5 ton ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.12.00 - Cement .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli ustawa nakłada na nich obowiązek posiadania takich uprawnień tj. : a) posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub są zarejestrowani w odpowiednich rejestrach; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami w zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. : należycie wykonali dostawy o podobnym charakterze tj. dostawy cementu ( luzem lub w workach ) na kwotę min. 150 tys. zł brutto dla części 1 , min. 50 tys. zł brutto dla części 2 w skali jednego roku w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p, Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, wg formuły: spełnia - nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków zawartych w pkt 7 SIWZ. Dotyczy pkt 7.1) a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich ), Dotyczy pkt 7.2) a) wykaz dostaw o podobnym charakterze tj. dostaw cementu ( luzem lub w workach ) o wartości min. 150 tys. zł brutto dla części 1 , min. 50 tys. zł brutto dla części 2 w skali jednego roku w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz ten musi być udokumentowany informacjami o należytym wykonaniu przedmiotowych dostaw - referencje zapłacone faktury, itp. Dotyczy pkt 7.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w art. 22 u. Pzp. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań zawartych w art. 24 u. Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pozostałe dokumenty adekwatnie do pozostałych. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem potwierdzonym przez Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lzuk.lodz.pl/lzuk/media/24.pdf.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Łódzki Zakład Usług Komunalnych ul. Nowe Sady 19 94-102 Łódź Dział Zamówień Publicznych - pok. 215.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 11:00, miejsce: Łódzki Zakład Usług Komunalnych ul. Nowe Sady 19 94-102 Łódź sekretariat - pok. 210.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Cement luzem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa cementu luzem: CEMENT PORTLANDZKI - CEM. I 42,5 N-NA - do ilości 700 ton . Cement dostarczany luzem z dowozem i rozładunkiem na terenie ŁZUK. Jednorazowa dostawa 24 do 24,5 tony.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.12.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cement w workach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa cementu w workach: CEMENT PORTLANDZKI - CEM. II 32,5 N - do ilości 60 ton; CEMENT PORTLANDZKI - CEM. I 42,5 R - do ilości 5 ton . Cement dostarczany w workach na ofoliowanych paletach na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Łodzi. Dowóz i rozładunek po stronie Wykonawcy. Jednorazowa dostawa minimum 3 palety - około 4,2 tony..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.12.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.