eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › Wykonanie projektu oraz wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2011-08-17

Choroszcz: Wykonanie projektu oraz wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz
Numer ogłoszenia: 246802 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196000 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, woj. podlaskie, tel. 085 7132200, faks 085 7191839.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu oraz wykonawstwo oświetlenia ulicznego w Gminie Choroszcz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Kościuki, Oliszki, Choroszcz (ul. Piaskowa, ul. Powstania Styczniowego). b) Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo oświetlenia ulicznego w miejscowości Sienkiewicze. c) Wykonawstwo oświetlenia ulicznego (bez projektu) w miejscowościach: Dzikie, Konowały, Klepacze (ul. Gliniana, ul. Grzybowskiego, ul. Spokojna), Krupniki, Ogrodniki, Kolonia Zaczerlany, Kolonia Żółtki, Pańki, Jeroniki (przestawienie jednej oprawy), Żółtki, Choroszcz (ul. Sarosieka, ul. Sienkiewicza, ul. Branickiego i ul. Rybacka ), Kolonia Gaj. d) Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Jeroniki. 2. Zamówienie obejmuje zakres robót wyszczególniony w wykazie robót stanowiącym Załącznik Nr 3 do w/w specyfikacji; 3. Oferenci zobowiązani są do dokonania na własny koszt oględzin miejsca robót oraz jego okolicy i zebrania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do skalkulowania ceny, przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót. 4. Koszty oględzin miejsca robót ponosi Oferent..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.10 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych 45.31.61.10 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 79.42.12.00 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194020,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 199506,00

  • Oferta z najniższą ceną: 199506,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199506,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.