Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Ogłoszenie z dnia 2009-07-21

Zielona Góra: Koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1, ABM 2

Numer ogłoszenia: 246608 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Aleja Zjednoczenia 110, 65-005 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. (068) 322-91-86, faks (068) 322-91-84. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1, ABM 2.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje koszenia trawników i przycinania żywopłotów na obszarze administrowanym przez ABM nr 1, ABM nr 2.
Zamówienie obejmuje koszenia trawników i przycinania żywopłotów na obszarze administrowanym przez ABM nr 1, ABM nr 2.
Zadanie 1 : obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 162942 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 15949 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-1 w Zielonej Górze.
Zadanie 2: obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 182350 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 19087 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-2 w Zielonej Górze.

Koszenie trawników : polega na skoszeniu trawy, zgrabieniu w pryzmy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie do Działu zagospodarowania odpadów przy ul Wrocławskiej.
Przycinanie żywopłotów : polega na przycinaniu żywopłotu wraz z układaniem przyciętych gałązek w stosy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie na składowisko odpadów.
Do obowiązków WYKONAWCY należy:
- Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa
- Wykonywanie zadań w terminach narzuconych przez Zamawiającego
- Ścisła współpraca z inspektorem Zamawiającego
- Posiadanie polisy wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia.
- Współpraca z przedstawicielem ABM, na którego obszarze wykonywana jest usługa.
- Wywożenie odpadów (skoszonej trawy, obciętych gałęzi ) na składowisko odpadów.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników
77.34.20.00 - Przycinanie żywopłotów
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp, a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp;
  2) wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o wypełniony formularz cenowy/formularze cenowe;
  3) w przypadku składania oferty na zadanie 1 wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 usługi, w zakresie koszenia trawników, oraz przycinania żywopłotów o wartości łącznej w ramach jednego kontraktu min 25 tyś. zł, w przypadku składania oferty na zadanie 2 wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 usługi, w zakresie koszenia trawników, oraz przycinania żywopłotów o wartości łącznej w ramach jednego kontraktu min 30 tyś. zł.
  4) należy podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami, lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści;
  5) wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane w siwz;
  6) wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zamówieniem;
  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp i nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się o zamówienia wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie);
  2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się o zamówienia wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie);
  3) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
  4) cenę oferty wyliczoną dla przedmiotu zamówienia, w oparciu o wypełniony załączony formularz cenowy;
  5) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią);
  6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie;.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Al. Zjednoczenia 110 a, pokój 101.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 08:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej
Górze, al. Zjednoczenia 110a, nr pokoju 101..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 : obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 162942 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 15949 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-1 w Zielonej Górze.
  Koszenie trawników : polega na skoszeniu trawy, zgrabieniu w pryzmy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie do Działu zagospodarowania odpadów przy ul Wrocławskiej.
  Przycinanie żywopłotów : polega na przycinaniu żywopłotu wraz z układaniem przyciętych gałązek w stosy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie na składowisko odpadów.
  Do obowiązków WYKONAWCY należy:
  - Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa
  - Wykonywanie zadań w terminach narzuconych przez Zamawiającego
  - Ścisła współpraca z inspektorem Zamawiającego
  - Posiadanie polisy wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia.
  - Współpraca z przedstawicielem ABM, na którego obszarze wykonywana jest usługa.
  - Wywożenie odpadów (skoszonej trawy, obciętych gałęzi ) na składowisko odpadów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2: obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 182350 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 19087 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-2 w Zielonej Górze.

  Koszenie trawników : polega na skoszeniu trawy, zgrabieniu w pryzmy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie do Działu zagospodarowania odpadów przy ul Wrocławskiej.
  Przycinanie żywopłotów : polega na przycinaniu żywopłotu wraz z układaniem przyciętych gałązek w stosy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie na składowisko odpadów.
  Do obowiązków WYKONAWCY należy:
  - Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa
  - Wykonywanie zadań w terminach narzuconych przez Zamawiającego
  - Ścisła współpraca z inspektorem Zamawiającego
  - Posiadanie polisy wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia.
  - Współpraca z przedstawicielem ABM, na którego obszarze wykonywana jest usługa.
  - Wywożenie odpadów (skoszonej trawy, obciętych gałęzi ) na składowisko odpadów.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z ZIELONEJ GÓRY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Zielonej Górze » więcej : Usługi w zakresie trawników »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU