eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1, ABM 2Ogłoszenie z dnia 2009-07-21

Zielona Góra: Koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1, ABM 2
Numer ogłoszenia: 246608 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , Aleja Zjednoczenia 110, 65-005 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. (068) 322-91-86, faks (068) 322-91-84.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1, ABM 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje koszenia trawników i przycinania żywopłotów na obszarze administrowanym przez ABM nr 1, ABM nr 2. Zamówienie obejmuje koszenia trawników i przycinania żywopłotów na obszarze administrowanym przez ABM nr 1, ABM nr 2. Zadanie 1 : obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 162942 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 15949 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-1 w Zielonej Górze. Zadanie 2: obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 182350 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 19087 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-2 w Zielonej Górze. Koszenie trawników : polega na skoszeniu trawy, zgrabieniu w pryzmy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie do Działu zagospodarowania odpadów przy ul Wrocławskiej. Przycinanie żywopłotów : polega na przycinaniu żywopłotu wraz z układaniem przyciętych gałązek w stosy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie na składowisko odpadów. Do obowiązków WYKONAWCY należy: - Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa - Wykonywanie zadań w terminach narzuconych przez Zamawiającego - Ścisła współpraca z inspektorem Zamawiającego - Posiadanie polisy wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia. - Współpraca z przedstawicielem ABM, na którego obszarze wykonywana jest usługa. - Wywożenie odpadów (skoszonej trawy, obciętych gałęzi ) na składowisko odpadów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00 - Usługi w zakresie trawników 77.34.20.00 - Przycinanie żywopłotów .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej siwz oraz w art. 22 ustawy Pzp, a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp; 2) wykonawca musi przedstawić cenę oferty w oparciu o wypełniony formularz cenowy/formularze cenowe; 3) w przypadku składania oferty na zadanie 1 wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 usługi, w zakresie koszenia trawników, oraz przycinania żywopłotów o wartości łącznej w ramach jednego kontraktu min 25 tyś. zł, w przypadku składania oferty na zadanie 2 wykonawca musi wykazać się realizacją wykonania min. 1 usługi, w zakresie koszenia trawników, oraz przycinania żywopłotów o wartości łącznej w ramach jednego kontraktu min 30 tyś. zł. 4) należy podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami, lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści; 5) wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie oświadczenia oraz załączniki wymagane w siwz; 6) wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszym zamówieniem; Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp i nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Pzp, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się o zamówienia wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się o zamówienia wspólnie ww. dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie); 3) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 4) cenę oferty wyliczoną dla przedmiotu zamówienia, w oparciu o wypełniony załączony formularz cenowy; 5) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią); 6) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkim.zgora.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Al. Zjednoczenia 110 a, pokój 101.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 08:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 110a, nr pokoju 101..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 : obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 162942 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 15949 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-1 w Zielonej Górze. Koszenie trawników : polega na skoszeniu trawy, zgrabieniu w pryzmy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie do Działu zagospodarowania odpadów przy ul Wrocławskiej. Przycinanie żywopłotów : polega na przycinaniu żywopłotu wraz z układaniem przyciętych gałązek w stosy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie na składowisko odpadów. Do obowiązków WYKONAWCY należy: - Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa - Wykonywanie zadań w terminach narzuconych przez Zamawiającego - Ścisła współpraca z inspektorem Zamawiającego - Posiadanie polisy wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia. - Współpraca z przedstawicielem ABM, na którego obszarze wykonywana jest usługa. - Wywożenie odpadów (skoszonej trawy, obciętych gałęzi ) na składowisko odpadów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: koszenie trawników, przycinanie żywopłotów - ABM 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2: obejmuje jednokrotne skoszenie trawników o powierzchni 182350 m2 oraz jednokrotne przycięcie żywopłotów o łącznej powierzchni 19087 m2 na obszarze administrowanym przez ABM-2 w Zielonej Górze. Koszenie trawników : polega na skoszeniu trawy, zgrabieniu w pryzmy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie do Działu zagospodarowania odpadów przy ul Wrocławskiej. Przycinanie żywopłotów : polega na przycinaniu żywopłotu wraz z układaniem przyciętych gałązek w stosy, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie na składowisko odpadów. Do obowiązków WYKONAWCY należy: - Wykonywanie prac objętych usługą z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa - Wykonywanie zadań w terminach narzuconych przez Zamawiającego - Ścisła współpraca z inspektorem Zamawiającego - Posiadanie polisy wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia. - Współpraca z przedstawicielem ABM, na którego obszarze wykonywana jest usługa. - Wywożenie odpadów (skoszonej trawy, obciętych gałęzi ) na składowisko odpadów.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.11.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z ZIELONEJ GÓRY

więcej: przetargi w Zielonej Górze »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.