eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu pn. Rozwijamy skrzydła współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 42 w Bytomiu. - Ruch rzeźbi umysł

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-07-22

Bytom: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu pn. Rozwijamy skrzydła współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 42 w Bytomiu. - Ruch rzeźbi umysł
Numer ogłoszenia: 245642 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 42 , ul. Chorzowska 28 H, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 787 35 52, faks 0-32 282 03 91.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp42bytom@onet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach projektu pn. Rozwijamy skrzydła współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 42 w Bytomiu. - Ruch rzeźbi umysł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: świadczenie usług edukacyjnych w ramach zadania Ruch rzeźbi umysł polegających na: a)realizacji zajęć opiekuńczych nad uczniami klas I-V - uczestnikami/uczestniczkami zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych pn. Nauka i doskonalenie pływania w 2 szkołach podstawowych na terenie Miasta Bytomia: SP42, SP46 (części A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d, A.4.a, A.4.b), b)opracowaniu programu i realizacji zajęć pozalekcyjnych pn. Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla uczniów klas I-V w 3 szkołach podstawowych na terenie Miasta Bytomia: SP16, SP42, SP46 (części B.1.a, B.1.b, B.3.a, B.3.b , B.3.c, B.3.d, B.3.e, B.3.f, B.4.a, B.4.b, B.4.c), c)opracowaniu programu i realizacji zajęć pozalekcyjnych pn. Gry zespołowe dla uczniów klas III-V w 4 szkołach podstawowych na terenie Miasta Bytomia: SP16, SP37, SP42, SP46 (części C.3.a, C.3.b, C.2.a, C.2.b, C.3.a, C.4.a, C.4.b), w ramach projektu pn. Rozwijamy skrzydła współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałenie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług na warunkach określonych w postanowieniach umownych stanowiących załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na wykonaniu zamówienia o przedmiocie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, o wartości do 50 % wartości niniejszego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 24.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1.Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a)Nauka i doskonalenie pływania Warunek dla części: A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d, A.4.a, A.4.b - dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.1207) i mającą co najmniej roczne doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadającą stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego. Składając ofertę na więcej niż jedną część należy wykazać co najmniej po jednej osobie na daną część. Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wskazane w wykazie uczestniczyła/ły w realizacji zamówienia. b)Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca Warunek dla części: B.1.a, B.1.b, B.3.a, B.3.b , B.3.c, B.3.d, B.3.e, B.3.f, B.4.a, B.4.b, B.4.c - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.1207), mającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadającą stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego. Składając ofertę na więcej niż jedną część należy wykazać co najmniej po jednej osobie na daną część. Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wskazane w wykazie uczestniczyła/ły w realizacji zamówienia. c)Gry zespołowe Warunek dla części: C.3.a, C.3.b, C.2.a, C.2.b, C.3.a, C.4.a, C.4.b - o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.1207) i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadającą stopień awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego. Składając ofertę na więcej niż jedną część należy wykazać co najmniej po jednej osobie na daną część. Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wskazane w wykazie uczestniczyła/ły w realizacji zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz (jeżeli dotyczy): 3) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) dowód/dowody wskazujący/-e, że zasoby podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemne zobowiązanie podmiotu, z którego/-ych w szczególności wynika, co następuje: - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby; - jaki jest zakres zobowiązania podmiotu trzeciego; - czego konkretnie dotyczy zobowiązanie; - w jaki sposób będzie wykonane zobowiązanie; - jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. W sytuacji, gdy przedmiotem zobowiązania są zasoby nierozerwalnie wiązane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie) konieczne jest wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Należy złożyć oryginał dokumentu/dokumentów dot. zobowiązania podmiotu trzeciego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany: 1)zmiana strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 2)zmiany osoby/osób realizujących zamówienie, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia przez wskazaną osobę ze względu na śmierć, długotrwałą chorobę lub inne ważne losowe okoliczności, poprzez wskazanie do świadczenia zamówienia osób którymi dysponuje wykonawca, pod warunkiem zapewnienia osoby/osób posiadających co najmniej takie wykształcenie i doświadczenie jak wymagane w siwz, 3)zawieszenie przez zamawiającego wykonania zamówienia, spowodowane zawieszeniem realizacji projektu, 4)siły wyższej, 3.Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez zamawiającego. 4.Wszelkie zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: sp42bytom@onet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 42 41-902 Bytom, ul.Chorzowska 28H.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 42 41-902 Bytom, ul.Chorzowska 28H.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PO KL - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. pn. Rozwijamy skrzydła.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: A.3.a Realizacja zajęć opiekuńczych nad uczestnikami/uczestniczkami zajęć pn. Ruch rzeźbi umysł - nauka i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla 15 uczennic/uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: A.3.b Realizacja zajęć opiekuńczych nad uczestnikami/uczestniczkami zajęć pn. Ruch rzeźbi umysł - nauka i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla 15 uczennic/uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: A.3.c Realizacja zajęć opiekuńczych nad uczestnikami/uczestniczkami zajęć pn. Ruch rzeźbi umysł - nauka i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla 15 uczennic/uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: A.3.d Realizacja zajęć opiekuńczych nad uczestnikami/uczestniczkami zajęć pn. Ruch rzeźbi umysł - nauka i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla 15 uczennic/uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: A.4.a Realizacja zajęć opiekuńczych nad uczestnikami/uczestniczkami zajęć pn. Ruch rzeźbi umysł - nauka i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla 15 uczennic/uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: A.4.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - nauka i doskonalenie pływania w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla 15 uczennic/uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie pływania..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: B.1.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: B.1.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: B.3.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: B.3.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: B.3.c Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: B.3.d Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: B.3.e Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: B.3.f Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: B.4.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: B.4.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: B.4.c Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gimnastyka korekcyjna z elementami tańca w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca dla 7 uczniów z klas I-V. Celem zajęć jest korekcja wad kręgosłupa, stóp i nóg przy wykorzystaniu zakupionego na potrzeby projektu profesjonalnego sprzętu i pomocy dydaktycznych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: C.1.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: C.1.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: C.2.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 37.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: C.2.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 37.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: C.3.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 42.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: C.4.a Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: C.4.b Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, pn. - Ruch rzeźbi umysł - gry zespołowe w Szkole Podstawowej nr 46.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gry zespołowe dla 12 uczennic/uczniów z klas 3-5. Celem zajęć jest rozwijanie talentów sportowych i przygotowywanie uczestniczek/uczestników zajęć do udziału w organizowanych na różnych szczeblach zawodach w grach zespołowych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi edukacyjne i szkoleniowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.