eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja wnętrz sali 203, 204, 206 i KCC w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie (4 części)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-07-22

Kraków: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja wnętrz sali 203, 204, 206 i KCC w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie (4 części)
Numer ogłoszenia: 245640 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215206 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nowohuckie Centrum Kultury, Al.Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 644 02 66, faks 0-12 644 76 00.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja wnętrz sali 203, 204, 206 i KCC w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie (4 części).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja wnętrz w budynku Nowohuckiego Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie, obejmująca następujące części (zadania): część 1-wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja sali 203-kameralna wraz z remontem instalacji wewnętrznych w obrębie pomieszczenia tj. wod-kan, c.o. oraz instalacja elektryczna; część 2-wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja sali 206- baletowa duża z zapleczem szatniowo- sanitarnym (206/208) wraz z remontem instalacji wewnętrznych w obrębie pomieszczenia tj. wod-kan, c.o. oraz instalacja elektryczna; część 3-wykonanie robót remontowo-budowlanych i aranżacja sali 204-baletowa mała z zapleczem szatniowo -sanitarnym (204/206) wraz z remontem instalacji wewnętrznych w obrębie pomieszczenia tj. wod-kan, c.o. oraz instalacja elektryczna; część 4-wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja sali KCC (dawna siłownia) z zapleczem szatniowo- sanitarnym wraz z remontem instalacji wewnętrznych w obrębie pomieszczenia tj. wod-kan, c.o. oraz instalacja elektryczna. Szczegółowo zakres prac, określa poniższa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ, tj.: Projekty; Przedmiary Robót dla poszczególnych części, który Zamawiający zamieszcza pomocniczo (UWAGA: W Przedmiarze robót Sale baletowe wyszczególniono prace dla części 2 i części 3); Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca winien wykonać prace i uwzględnić w wycenie, iż: Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody do wysokości powstałej szkody. Kosztów prac nie ujętych w dokumentacji projektowej, a przywołanych w zapisach dotyczących sposobu obliczenia ceny, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w projekcie, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej, Wytycznych nadzoru Zamawiającego, Oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego. Zamawiający informuje, iż przy sporządzaniu projektu projektant wykorzystał konkretne produkty - meble, oprawy oświetleniowe, płytki podłogowe i ścienne, ich wybór był konieczny do stworzenia spójnego projektu projektowanych wnętrz. Zamawiający dopuszcza zamianę poszczególnych projektowanych elementów wykończenia lub wyposażenia wnętrz będących przedmiotem niniejszego opracowania, na elementy równoważne pod warunkiem utrzymania projektowanego efektu wnętrzarskiego i zachowania parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż w projektowanych zestawieniach, cechach zbliżonych, oznaczonych innym znakiem towarowym, odpowiadającym cechom funkcjonalnym podanym przez Zamawiającego, mogącym posiadać inny znak towarowy. Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców w celu wykonania wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w siedzibie Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie Al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej zobowiązani są zawiadomić o tym Zamawiającego zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 10 SIWZ. Wykonawca winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (3 lat)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.11.13.00 - Roboty rozbiórkowe 45.26.25.22 - Roboty murarskie 45.42.10.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45.43.22.10 - Wykładanie ścian 45.42.11.46 - Instalowanie sufitów podwieszanych 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.43.00.00 - Pokrywanie podłóg i ścian 45.42.11.53 - Instalowanie zabudowanych mebli 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45.31.73.00 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja sali 203-kameralna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Andar Anna Święch, ul. Spacerowa 1, 32-088 Brzozówka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302612,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 336310,44

 • Oferta z najniższą ceną: 336310,44 / Oferta z najwyższą ceną: 336310,44

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja sali 206- baletowa duża z zapleczem szatniowo- sanitarnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Andar Anna Święch, ul. Spacerowa 1, 32-088 Brzozówka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 338450,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 342319,15

 • Oferta z najniższą ceną: 342319,15 / Oferta z najwyższą ceną: 342319,15

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Wykonanie robót remontowo - budowlanych i aranżacja sali 204-baletowa mała z zapleczem szatniowo -sanitarnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. Andar Anna Święch, ul. Spacerowa 1, 32-088 Brzozówka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 192925,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 216461,51

 • Oferta z najniższą ceną: 216461,51 / Oferta z najwyższą ceną: 216461,51

 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.