eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prostki › remont zabytkowego kościoła drewnianego w OstrymkoleOgłoszenie z dnia 2007-04-27

POZYCJA 24454

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Prostki: remont zabytkowego kościoła drewnianego w Ostrymkole Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy w Prostkach, do kontaktów: Waldemar Pieńkowski, ul. 1 Maja, 19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 503 431963, e-mail: waldek58@op.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Rekreacja, kultura i religia. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont zabytkowego kościoła drewnianego w Ostrymkole. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Ostrykół, gm. Prostki. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont zabytkowego kościoła drewnianego w Ostrymkole, gm. Prostki, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie. Budynek jest drewniany, trzynawowy, kryty dachem ceramicznym z wieżą w szczycie: drewnianą, kwadratową, dwuczęściową, o dachu namiotowym krytym deszczułkami. Więźba dachowa storczykowa, bardzo dobrze usztywniona. Zakres prac: - wzmocnienie belek stropowych - remont deskowania sufitu - remont kapitalny konstrukcji więźby zakrystii - wymiana pokrycia dachowego pod nawą, prezbiterium i zakrystią z dachówki ceramicznej na gont - rozbiórka komina betonowego nad dachem zakrystii - impregnacja drewna przeciwpożarowo i przeciwgrzybicznie. 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 20.32.20.00 - Drewniane konstrukcje dachowe Kod CPV wg słownika 2008: 44.23.20.00 - Drewniane konstrukcje dachowe 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Całkowita wielkość zamówienia 596 000 PLN. 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 5data zakończenia: 31.10.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Bez wadium. 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Zamawiający nie posiada strony internetowej. Opłata: Warunki i sposób płatności: Nie dotyczy. 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: Nie dotyczy. 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2007 godzina 17:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: 22.06.2007; okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.05.2007, godzina 17:30, siedziba zamawiającego w kancelarii parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego z Padwy, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.04.2007.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.