eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W OŁAWIE

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-01

Oława: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W OŁAWIE
Numer ogłoszenia: 243843 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Oława , Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 071 3132346, fax. 071 3132491.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W OŁAWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi w Oławie i obejmuje: -cmentarz komunalny przy ulicy Ofiar Katynia ( pow.7,2 ha) wraz z kaplicą i przynależnymi pomieszczeniami -cmentarz komunalny przy ulicy Zwierzynieckiej ( pow.3,4 ha) wraz z kaplicą cmentarną i przynależnymi pomieszczeniami ( w tym szalet) -parkingi przed tymi cmentarzami 6 500 m2 Dodatkowe dane: -powierzchnia alejek utwardzonych - 8 500m2 -powierzchnia alejek zielonych - 4 800m2 -powierzchnia do wykaszania trawy - 31 600m2 ( w tym alejek - 4 800m2) -powierzchnia kaplicy cmentarnej przy ulicy Zwierzynieckiej - 98 m2 -powierzchnia kaplicy cmentarnej przy ul. Ofiar Katynia - 230m2 ( w tym powierzchnia chłodni - 77m2) Koszty mediów ( energia elektryczna, woda, ścieki ) i wywozu nieczystości ponosi zamawiający. Koszty leczenia chorych drzew i krzewów ponosi zamawiający. Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia firmy ochroniarskiej. Cmentarz wojenny ( część cmentarza przy ulicy Zwierzynieckiej) nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Wykonawca otworzy Biuro Zarządzania Cmentarzami w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy a do tego czasu zabezpieczy bezkolizyjną obsługę zainteresowanych stron. I. Zakres obowiązków z tyt. utrzymania cmentarzy: 1)bieżące utrzymanie czystości cmentarzy, kaplic, węzłów sanitarnych oraz chłodni; 2)systematyczne (minimum raz w miesiącu w sezonie wiosna - lato - jesień) wykaszanie traw na terenie cmentarzy oraz na trawnikach przed cmentarzem komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej ; 3)wykaszanie pasa zieleni, o szerokości do 5 metrów bezpośrednio przylegającego do terenu cmentarza; 4)bieżące odchwaszczanie alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń; 5)wykonywanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych drzew i krzewów; 6)wykonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek 7)usuwanie skutków aktów wandalizmu na terenach przyjętych w zarządzanie; 8)usuwanie opadłych liści oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach, dojściach i dojazdach do cmentarza oraz na głównych alejkach na terenie cmentarzy; 9)utrzymywanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingach zlokalizowanych przed cmentarzami komunalnymi; 10)dbanie o opróżnianie kontenerów na odpady komunalne i uzgadnianie terminów ich opróżniania (minimum z 2 dniowym wyprzedzeniem) ze wskazaną przez zamawiającego firmą, świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych oraz potwierdzanie na fakturach ilości wywiezionych odpadów; 11)dozór i konserwacja oświetlenia na cmentarzu 12)wyposażenie kaplic w świeczniki, stojaki na wieńce, ławki, kwiaty i inne elementy dekoracyjne niezbędne podczas ceremonii pogrzebowych; 13)bieżąca konserwacja nagłośnienia kaplic; 14)wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 15)prowadzenie książek obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach cmentarzy komunalnych i przekazanych w zarządzanie; 16)wykonywanie zgodnie z przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji; 17)usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej (kałuże), w tym udrożnianie studzienek kanalizacyjnych; 18)inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych zlecone przez zamawiającego; 19)egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarzy, które winne być umieszczone na każdym cmentarzu w miejscu ogólnie dostępnym; 20)organizacja ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu; 21)uczestnictwo, na życzenie rodziny zmarłego (jako jedna ze stron) w ekshumacji zwłok lub szczątków wykonywanych przez podmioty dokonujący ekshumacji; 22)odnawianie i uzupełnianie tabliczek z oznaczeniem poszczególnych kwater w obrębie poszczególnych cmentarzy. II.. Zakres obowiązków z tyt. administrowania cmentarzami 1.prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenach cmentarzy komunalnych; 2.pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych według cen ustalonych przez zamawiającego oraz przekazywanie ich do kasy urzędu miejskiego w terminie dwóch dni po zakończeniu każdego tygodnia za poprzedni tydzień wraz z ich rozliczeniem; 3.prowadzenie ewidencji pobranych opłat; 4.wskazywanie lokalizacji miejsc pochówków, ustalanie terminów i warunków pogrzebów; 5.nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grodów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z rozbiórki bądź stawiania nowych pomników ( gruz, ziemia usuwane będą z terenu cmentarza przez firmy usługowe j/w) 6.otwieranie i zamykanie bram cmentarzy, udostępnianie kaplic i chłodni na uzasadnione zgłoszenie zakładów pogrzebowych; 7. prowadzenie dokumentacji cmentarnej w formie pisemnej jak i elektronicznej, a w szczególności: ksiąg wieczystych osób pochowanych na cmentarzu, księgi grobów na cmentarzu, alfabetycznego spisu pochowanych na cmentarzu, rejestru kart zgonów, rejestru miejsc rezerwowych, ksiąg obiektów budowlanych, 8.właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanymi cmentarzami; 9.pisemne uzgadnianie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej z Burmistrzem Miasta Oława 10.udostępnianie wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z zarządzanym zasobem na żądanie zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11 - Usługi utrzymania cmentarzy .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywanie określonej działalności lub czynności; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności spełniają następujące warunki: - wykonali ( wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu nieruchomością o powierzchni minimum 10 000m2 przez okres co najmniej 12 miesięcy, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia; - dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności spełniają następujący warunek: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000zl 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców i innych dokumentów opisanych w p.6 SIWZ według formuły spełnia/ nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy do oferty, którą złożyć winni na załączniku nr 1 OFERTA załączają: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)wykaz wykonanych ( wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane należycie ( załącznik nr 3) 3) licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami 4)polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 5)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu ( załącznik nr 2) Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie w/w dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię należy załączyć do oferty..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olawa.ig.pl/webcm/przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława,pl. Zamkowy 15, pok.5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, pok.14 ( sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 31.10.2008.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.