Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-01

Oława: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W OŁAWIE

Numer ogłoszenia: 243843 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Oława , Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 071 3132346, fax. 071 3132491. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZARZĄDZANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI W OŁAWIE.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania cmentarzami komunalnymi
w Oławie i obejmuje:
-cmentarz komunalny przy ulicy Ofiar Katynia ( pow.7,2 ha) wraz z kaplicą i przynależnymi pomieszczeniami
-cmentarz komunalny przy ulicy Zwierzynieckiej ( pow.3,4 ha) wraz z kaplicą cmentarną i przynależnymi pomieszczeniami ( w tym szalet)
-parkingi przed tymi cmentarzami 6 500 m2
Dodatkowe dane:
-powierzchnia alejek utwardzonych - 8 500m2
-powierzchnia alejek zielonych - 4 800m2
-powierzchnia do wykaszania trawy - 31 600m2 ( w tym alejek - 4 800m2)
-powierzchnia kaplicy cmentarnej przy ulicy Zwierzynieckiej - 98 m2
-powierzchnia kaplicy cmentarnej przy ul. Ofiar Katynia - 230m2 ( w tym powierzchnia chłodni - 77m2)
Koszty mediów ( energia elektryczna, woda, ścieki ) i wywozu nieczystości ponosi zamawiający.
Koszty leczenia chorych drzew i krzewów ponosi zamawiający.
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia firmy ochroniarskiej.
Cmentarz wojenny ( część cmentarza przy ulicy Zwierzynieckiej) nie wchodzi w zakres tego zamówienia. Wykonawca otworzy Biuro Zarządzania Cmentarzami w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania umowy a do tego czasu zabezpieczy bezkolizyjną obsługę zainteresowanych stron.
I. Zakres obowiązków z tyt. utrzymania cmentarzy:
1)bieżące utrzymanie czystości cmentarzy, kaplic, węzłów sanitarnych oraz chłodni;
2)systematyczne (minimum raz w miesiącu w sezonie wiosna - lato - jesień) wykaszanie traw na terenie cmentarzy oraz na trawnikach przed cmentarzem komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej ;
3)wykaszanie pasa zieleni, o szerokości do 5 metrów bezpośrednio przylegającego do terenu cmentarza;
4)bieżące odchwaszczanie alejek i terenów wokół drzew i nasadzeń;
5)wykonywanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych drzew i krzewów;
6)wykonywanie bieżącej konserwacji i drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek
7)usuwanie skutków aktów wandalizmu na terenach przyjętych w zarządzanie;
8)usuwanie opadłych liści oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na chodnikach, dojściach i dojazdach do cmentarza oraz na głównych alejkach na terenie cmentarzy;
9)utrzymywanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości na parkingach zlokalizowanych przed cmentarzami komunalnymi;
10)dbanie o opróżnianie kontenerów na odpady komunalne i uzgadnianie terminów ich opróżniania (minimum z 2 dniowym wyprzedzeniem) ze wskazaną przez zamawiającego firmą, świadcząca usługi odbioru odpadów komunalnych oraz potwierdzanie na fakturach ilości wywiezionych odpadów;
11)dozór i konserwacja oświetlenia na cmentarzu
12)wyposażenie kaplic w świeczniki, stojaki na wieńce, ławki, kwiaty i inne elementy dekoracyjne niezbędne podczas ceremonii pogrzebowych;
13)bieżąca konserwacja nagłośnienia kaplic;
14)wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15)prowadzenie książek obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach cmentarzy komunalnych i przekazanych w zarządzanie;
16)wykonywanie zgodnie z przepisami przeglądów technicznych obiektów budowlanych i instalacji;
17)usuwanie drobnych zastoisk wody opadowej (kałuże), w tym udrożnianie studzienek kanalizacyjnych;
18)inne prace niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych zlecone przez zamawiającego;
19)egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarzy, które winne być umieszczone na każdym cmentarzu w miejscu ogólnie dostępnym;
20)organizacja ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu;
21)uczestnictwo, na życzenie rodziny zmarłego (jako jedna ze stron) w ekshumacji zwłok lub szczątków wykonywanych przez podmioty dokonujący ekshumacji;
22)odnawianie i uzupełnianie tabliczek z oznaczeniem poszczególnych kwater w obrębie poszczególnych cmentarzy.

II.. Zakres obowiązków z tyt. administrowania cmentarzami
1.prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenach cmentarzy komunalnych;
2.pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych według cen ustalonych przez zamawiającego oraz przekazywanie ich do kasy urzędu miejskiego w terminie dwóch dni po zakończeniu każdego tygodnia za poprzedni tydzień wraz z ich rozliczeniem;
3.prowadzenie ewidencji pobranych opłat;
4.wskazywanie lokalizacji miejsc pochówków, ustalanie terminów i warunków pogrzebów;
5.nadzorowanie prac firm usługowych (zakłady pogrzebowe, kamieniarskie itp.) w zakresie przestrzegania przez te firmy parametrów przewidzianych w przepisach szczegółowych dotyczących wymiarów grodów, nagrobków, pomników oraz odstępów między tymi miejscami oraz w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z rozbiórki bądź stawiania nowych pomników ( gruz, ziemia usuwane będą z terenu cmentarza przez firmy usługowe j/w)
6.otwieranie i zamykanie bram cmentarzy, udostępnianie kaplic i chłodni na uzasadnione zgłoszenie zakładów pogrzebowych;
7. prowadzenie dokumentacji cmentarnej w formie pisemnej jak i elektronicznej, a w szczególności:
ksiąg wieczystych osób pochowanych na cmentarzu,
księgi grobów na cmentarzu,
alfabetycznego spisu pochowanych na cmentarzu,
rejestru kart zgonów,
rejestru miejsc rezerwowych,
ksiąg obiektów budowlanych,
8.właściwe zabezpieczenie prowadzonych dokumentów związanych z zarządzanymi cmentarzami;
9.pisemne uzgadnianie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej z Burmistrzem Miasta Oława
10.udostępnianie wszelkich dokumentów źródłowych i informacji związanych z zarządzanym zasobem na żądanie zamawiającego..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

98.37.11.11 - Usługi utrzymania cmentarzy
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3 000 PLN

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
  1.posiadają uprawnienia do wykonywanie określonej działalności lub czynności;
  2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności spełniają następujące warunki:
  - wykonali ( wykonują) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zarządzaniu nieruchomością o powierzchni minimum 10 000m2 przez okres co najmniej 12 miesięcy, odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia;
  - dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaną w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności spełniają następujący warunek:
  - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000zl
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawców i innych dokumentów opisanych w p.6 SIWZ według formuły spełnia/ nie spełnia..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy do oferty, którą złożyć winni na załączniku nr 1 OFERTA załączają:
  1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2)wykaz wykonanych ( wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających , że usługi zostały wykonane należycie
  ( załącznik nr 3)
  3) licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaną w trybie ustawy o gospodarce
  nieruchomościami
  4)polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  5)oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu ( załącznik nr 2)

  Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie w/w dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.
  Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię należy załączyć do oferty..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława,pl. Zamkowy 15, pok.5.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, pok.14 ( sekretariat).


IV.3.5) Termin związania ofertą: do 31.10.2008.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z OŁAWY PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Oławie » więcej : Usługi utrzymania cmentarzy »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.