Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-17

Gdańsk: dostawa umundurowania dla strażników straży Miejskiej

Numer ogłoszenia: 24276 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Gdańsku , ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3013011, faks 058 3462811. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa umundurowania dla strażników straży Miejskiej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składniki umundurowania kod CPV 35811200-4 w tym: 1844000-5, 18332000-5, 18235300-8, 18425000-4, 18424000-7, 18333000-2,18114000-1, 18234000-8, 18316000-7,18317000-4,18423000-0, 18232000-4 zgodnie ze wzorami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych miejskich (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998r. Nr 112 poz 713 z późn. zmianami- Dz. U. 2009 nr 218 poz. 1693 ):

1. Czapka letnia z daszkiem - ilość 50 szt.

2. Czapka typ dokerka - ilość 25 szt.

3. Czapka służbowa, garnizonowa - w ilości 10 szt.

4. Czapka zimowa - w ilości: 60 szt.

5. Spodnie służbowe, letnie o kroju prostym - - ilość 65 szt.

6. Spodenki krótkie damskie i męskie- w ilości 25 szt.

7. Spodnie zimowe proste- w ilości szt. 23 szt.

8. Spodnie zimowe z gumami- ilość szt. 46 szt.

9. Spódnica- w ilości: 15 szt.

10. Sweter- w ilości:100 szt.

11. Szal zimowy- w ilości:40 szt.

12. Kurtka uniwersalna letnia - ilość 26 szt.

13. Kurtka zimowa o długości ? -w ilości: 55 szt.

14. Olimpijka - w ilości: 18 szt.

15. Kamizelka odblaskowa - ilość 100 szt.

16. Kamizelka uniwersalna - taktyczna - w ilości 25 szt.

17. Krawat służbowy gładki w kolorze ciemny granat - w ilości 100 szt.

18. Kombinezon dwuczęściowy (mundur polowy)- w ilości 51 kpl.

19. Koszulka typu polo w kolorze ciemny- granat - w ilości 220 szt.

20. Koszulka typu polo w kolorze białym - w ilości : 60 szt.

21. Koszula biała na krótki rękaw -w ilości 100 szt.

22. Koszula niebieska na krótki rękaw- w ilości 100 szt.

23. Koszula długi rękaw biała: - w ilości:100 szt.

24. Koszula długi rękaw niebieska - w ilości: 200 szt.

25. Rajstopy damskie - w ilości 200 szt.

26. Skarpety letnie frotte: w kolorze białym - w ilości 160 par

27. Skarpety letnie w kolorze czarnym-w ilości 400 par

28. Skarpety zimowe- w ilości: 400 par

29. Mundur wyjściowy męski (marynarka + spodnie) -w ilości: 9 kpl.
30. Mundur wyjściowy damski (marynarka + spodnie+ spódnica) - w ilości 3 kpl

31. Rękawiczki zimowe - w ilości 70 par

32. Dystynkcje - w ilości 20 kpl

33. Sznur galowy Straży Miejskiej - kolor żółty - 12 szt.

34. Pas oficerski - w ilości 20 szt.

35. Portfel- mandatownik podwójny z klapką - w ilości: 25 szt.

36. Pokrowiec na gaz( min 75 ml)- w ilości: 30 szt.

37. Pokrowiec na kajdanki - w ilości: 30 szt.

38. Uchwyt do pałki typu Tonfa- w ilości: 30 szt.

Powyższe sorty mundurowe nie powinny odbiegać fasonem, kolorem od używanych dotychczas przez Zamawiającego - do wglądu u Zamawiającego. Dokładne opisy składników umundurowania znajduą sie w SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

35.81.12.00 - Mundury policyjne
18.33.20.00 - Koszule
18.23.53.00 - Swetry
18.44.00.00 - Kapelusze i nakrycia głowy
18.42.50.00 - Paski
18.42.40.00 - Rękawice
18.33.30.00 - Koszulki polo
18.11.40.00 - Kombinezony
18.23.40.00 - Spodnie
18.31.60.00 - Rajstopy
18.42.30.00 - Krawaty
18.23.20.00 - Spódnice
.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałniaIII.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nieIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazmiejska.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk- kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z GDAŃSKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Gdańsku » więcej : Mundury policyjne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU