eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › dostawa umundurowania dla strażników straży Miejskiej

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-01-17

Gdańsk: dostawa umundurowania dla strażników straży Miejskiej
Numer ogłoszenia: 24276 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska w Gdańsku , ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3013011, faks 058 3462811.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazmiejska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa umundurowania dla strażników straży Miejskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Składniki umundurowania kod CPV 35811200-4 w tym: 1844000-5, 18332000-5, 18235300-8, 18425000-4, 18424000-7, 18333000-2,18114000-1, 18234000-8, 18316000-7,18317000-4,18423000-0, 18232000-4 zgodnie ze wzorami podanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych miejskich (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998r. Nr 112 poz 713 z późn. zmianami- Dz. U. 2009 nr 218 poz. 1693 ): 1. Czapka letnia z daszkiem - ilość 50 szt. 2. Czapka typ dokerka - ilość 25 szt. 3. Czapka służbowa, garnizonowa - w ilości 10 szt. 4. Czapka zimowa - w ilości: 60 szt. 5. Spodnie służbowe, letnie o kroju prostym - - ilość 65 szt. 6. Spodenki krótkie damskie i męskie- w ilości 25 szt. 7. Spodnie zimowe proste- w ilości szt. 23 szt. 8. Spodnie zimowe z gumami- ilość szt. 46 szt. 9. Spódnica- w ilości: 15 szt. 10. Sweter- w ilości:100 szt. 11. Szal zimowy- w ilości:40 szt. 12. Kurtka uniwersalna letnia - ilość 26 szt. 13. Kurtka zimowa o długości ? -w ilości: 55 szt. 14. Olimpijka - w ilości: 18 szt. 15. Kamizelka odblaskowa - ilość 100 szt. 16. Kamizelka uniwersalna - taktyczna - w ilości 25 szt. 17. Krawat służbowy gładki w kolorze ciemny granat - w ilości 100 szt. 18. Kombinezon dwuczęściowy (mundur polowy)- w ilości 51 kpl. 19. Koszulka typu polo w kolorze ciemny- granat - w ilości 220 szt. 20. Koszulka typu polo w kolorze białym - w ilości : 60 szt. 21. Koszula biała na krótki rękaw -w ilości 100 szt. 22. Koszula niebieska na krótki rękaw- w ilości 100 szt. 23. Koszula długi rękaw biała: - w ilości:100 szt. 24. Koszula długi rękaw niebieska - w ilości: 200 szt. 25. Rajstopy damskie - w ilości 200 szt. 26. Skarpety letnie frotte: w kolorze białym - w ilości 160 par 27. Skarpety letnie w kolorze czarnym-w ilości 400 par 28. Skarpety zimowe- w ilości: 400 par 29. Mundur wyjściowy męski (marynarka + spodnie) -w ilości: 9 kpl. 30. Mundur wyjściowy damski (marynarka + spodnie+ spódnica) - w ilości 3 kpl 31. Rękawiczki zimowe - w ilości 70 par 32. Dystynkcje - w ilości 20 kpl 33. Sznur galowy Straży Miejskiej - kolor żółty - 12 szt. 34. Pas oficerski - w ilości 20 szt. 35. Portfel- mandatownik podwójny z klapką - w ilości: 25 szt. 36. Pokrowiec na gaz( min 75 ml)- w ilości: 30 szt. 37. Pokrowiec na kajdanki - w ilości: 30 szt. 38. Uchwyt do pałki typu Tonfa- w ilości: 30 szt. Powyższe sorty mundurowe nie powinny odbiegać fasonem, kolorem od używanych dotychczas przez Zamawiającego - do wglądu u Zamawiającego. Dokładne opisy składników umundurowania znajduą sie w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.81.12.00 - Mundury policyjne 18.33.20.00 - Koszule 18.23.53.00 - Swetry 18.44.00.00 - Kapelusze i nakrycia głowy 18.42.50.00 - Paski 18.42.40.00 - Rękawice 18.33.30.00 - Koszulki polo 18.11.40.00 - Kombinezony 18.23.40.00 - Spodnie 18.31.60.00 - Rajstopy 18.42.30.00 - Krawaty 18.23.20.00 - Spódnice .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jezeli przedstawi oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia - nie spałnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazmiejska.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60, 80-724 Gdańsk- kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.