eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE OD 2010 - 2014 R. CZĘŚĆ IKURS BARISTYCZNY CZĘŚĆ IIKURS KELNERSKI

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-06-25

Miechów: ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE OD 2010 - 2014 R. CZĘŚĆ I: KURS BARISTYCZNY CZĘŚĆ II: KURS KELNERSKI
Numer ogłoszenia: 242570 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 176860 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Miechowie, ul. Racławicka 12, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 3821110, faks 041 3821118.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE W OKRESIE OD 2010 - 2014 R. CZĘŚĆ I: KURS BARISTYCZNY CZĘŚĆ II: KURS KELNERSKI.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I KURS BARISTYCZNY 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu baristycznego parzenia kawy dla grupy 10 uczniów w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL. 2. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z profesjonalnym parzeniem kawy. 3. Program szkolenia powinien obejmować minimum 8 godz. zajęć, w tym zajęć praktycznych minimum 6 godz. 4. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresach: 1 Część teoretyczna Podstawowe informacje o kawie czyli Coffee Culture Uprawa kawy, metody jej pozyskiwania, transport i przechowywanie, jakość ziarna, prażenie, cechy organoleptyczne Ekspres do parzenia kawy typu Espresso a) budowa urządzenia, b) zasady pracy przy ekspresie - teoria i praktyka, c) młynek do kawy - budowa, sposób ustawienia, grubość mielenia, porcja na 1 espresso. c) Espresso 1. zasady dobrego espresso, 2. reguła 4m, 3. błędy przy parzeniu espresso, 4. mleko rodzaj mleka, sposoby spieniania, 5. rodzaje kaw na bazie espresso, 6. parzenie kawy w ekspresie ciśnieniowym omówienie kolejnych czynności Część praktyczna a Espresso 7. przygotowanie ekspresu do pracy 8. ustawienie młynka do kawy 9. dozowanie kawy 10. ubijanie kawy 11. etapy przygotowania espresso 12. rozpoznawanie źle przygotowanego espresso 13. kończenie pracy na ekspresie, czyszczenie i konserwacja b) Napoje kawowe na bazie espresso 14. przyrządy i dodatki stosowane do napojów kawowych niezbędne do pracy z ekspresem 15. spienianie mleka 16. dobór filiżanek 17. podstawowe napoje na bazie espresso cappuccino, macchiatto, latte 18. latte art - sztuka zdobienia kawy 19. inne napoje na bazie espresso z użycie syropów, sosów, lodów, bitej śmietany itp ) c) Dbałość o stanowisko pracy 20. konserwacji i czyszczenie ekspresu 21. konserwacja i czyszczenie młynka 22. postępowanie z kawą przechowywanie, dozowanie 5. Termin wykonania zamówienia do 20.06.2013 roku. 6. Miejscem organizacji szkolenia będzie Zespół Szkół Nr 2 w Miechowie, ul. B. Prusa 2. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiału dydaktycznego, teoretycznego i praktycznego, w tym surowców, dla każdego uczestnika kursu. 8. Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz przedpołudniowych w sobotę i lub w niedzielę, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez szkolnego lidera projektu. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu, programu kursu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie przechowywana w miejscu wskazanym przez szkolnego lidera projektu, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana szkolnemu liderowi projektu. 11. Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu wydać stosowne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. 12. Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 13. Godzina zegarowa szkolenia liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę, w uzgodnieniu ze szkolnym liderem projekt II część KURS KELNERSKI Opis przedmiotu zamówienia. 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu kelnerskiego dla grupy 20 uczniów w ramach projektu  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL. 2.Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zadań kelnera. 3.Program szkolenia powinien obejmować minimum 40 godz. zajęć łącznie, w tym minimum 20 godz. zajęć praktycznych. Kursant powinien pozyskać wiedzę i  praktyczne umiejętności z zakresu kelnerstwa, w szczególności: 1. obsługi kelnerskiej gości, 2. savoir vivre, 3. nakrywania do stołu, 4. serwowania potraw i napojów, 5. organizowania różnych form przyjęć i bankietów, 6. przygotowania sali konsumenckiej do obsługi, 7. techniki noszenia naczyń itp. 8. systemu rozliczeń kelnerskich 4.Termin wykonania zamówienia: do 20.06.2013 roku. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości uczestników kursu w przypadkach losowych lub rezygnacji uczestnika w trakcie kursu. 6.Miejscem organizacji szkolenia będzie Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie. 7.Wykonawca zapewni swój sprzęt szkoleniowy oraz materiał dydaktyczny dla każdego uczestnika kursu. 8.Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz przedpołudniowych w sobotę i lub w niedzielę, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym i zaakceptowanym przez szkolnego lidera projektu. 9.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, do zaakceptowania, na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu, programu i wstępnego harmonogramu kursu. 10.Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego prowadzenia wszelkiej dokumentacji kursu; podczas trwania kursu dokumentacja będzie przechowywana w miejscu wskazanym przez szkolnego lidera projektu, a po zakończeniu kursu niezwłocznie przekazana szkolnemu liderowi projektu. 11.Wykonawca zobowiązany będzie po ukończeniu kursu powinien przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający umiejętności i na tej podstawie wydać stosowne dokumenty świadczące o ukończeniu kursu (zaświadczenie, świadectwo, certyfikat itp.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 12.Wszystkie dokumenty i materiały szkoleniowe, miejsce prowadzenia szkolenia i listy obecności muszą być oznaczone logotypami projektu zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. 13.Godzina zegarowa szkolenia liczy się 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min. oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut czas i długość przerw jest ustalana w sposób elastyczny przez Wykonawcę, w uzgodnieniu ze szkolnym liderem projektu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 80.53.00.00 - Usługi szkolenia zawodowego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: priorytet IX działanie 9.2 POKL.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: CZĘŚĆ I: KURS BARISTYCZNY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Barman Service Katarzyna Górnicka, ul.Dworcowa 3, 40-012 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1580,00

  • Oferta z najniższą ceną: 1580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2050,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: II część KURS KELNERSKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Coctail Show Rafał Wraga, ul.Osiedle 6, 59-820 Leśna, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3798,00

  • Oferta z najniższą ceną: 3798,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6300,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.