eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 2014 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-11-15

Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 242399 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy , ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5493727, 5493737, faks 022 5493737.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w 2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz podległych mu 6-DOM-ów w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz transportu przesyłek w okresie od dnia następującego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. a) Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę jego działalności przeszło 80% wartości wysyłanych przez niego przesyłek listowych to dokumenty urzędowe, w związku z powyższym wymaga, aby potwierdzenie nadania przez niego przesyłek rejestrowych tj.: poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wydane przez Wykonawcę nadawało im moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529), 1) Jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej sześcioma placówkami odbiorczymi, czynnymi co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500, położonymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (w tym co najmniej po jednej w każdym rejonie administracyjnym Zamawiającego tj. na terenie DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, Zamawiający osobiście będzie dostarczał przesyłki do placówek odbiorczych Wykonawcy. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę 6-ciu placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z: a) SIEDZIBA ZGN, ul. Irysowa 19, Warszawa, tel. 22 549-37-00, 22 549-91-73,22 549-37-14; b) DOM SŁUŻEWIEC, ul. Smoluchowskiego 2. Warszawa, tel. 22 566-25-11, 22 566-25-16; c) DOM WIERZBNO, ul. Kolberga 6, Warszawa, tel. 22 844-40-49, 22 646-08-79, 22 844-37-79; d) DOM WIŚNIOWA, ul. Falęcka 10, Warszawa, tel. 22 564-07-20, 22 564-07-36; e) DOM MADALIŃSKIEGO, ul. Wiśniowa 35, Warszawa, 22 849-92-26; f) DOM KONDUKTORSKA, ul. Konduktorska 12, Warszawa, tel. 22 841-01-84, 22 550-92-23, g) DOM POLKOWSKA, ul. Polkowska 7, Warszawa, tel. 22 550-91-22, 22 550-91-21; 3.2. Przez Wykonawcę rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. 3.3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi: 1) przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe: a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowne najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; c) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym; f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym; g) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością; g) Gabaryty przesyłek: Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 325 mm, szerokość 230 mm, wysokość 20 mm. Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 325 mm lub szerokość 230 mm lub wysokość 20 mm, maksimum - suma długości , szerokości i wysokości nie może być większa 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 600 mm. 2) Przez paczki pocztowe, rozumie się paczki: a) zwykłe -rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii; b) priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii. c) Gabaryty paczek: GABARYT A to paczki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 m MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć : długość 600 mm, GABARYT B to paczki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 3) a) Przez transport przesyłek rozumie się odbiór od Zamawiającego przesyłek i dostarczenie do placówek nadawczych Wykonawcy. Wykonawca będzie odbierał przesyłki przygotowane do wyekspediowania pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 1300-1400 z siedziby Zamawiającego i siedzib 6 DOM-ów i we własnym zakresie będzie dostarczał przesyłki do placówek nadawczych Wykonawcy - dotyczy przypadku gdy Wykonawca nie posiada 6-ciu placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz; b) Gdy Wykonawca posiada co najmniej sześć placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz : Przesyłki będą dostarczane przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot do placówki pocztowej Wykonawcy wskazanej w umowie, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 800-1500 lub w godzinach otwarcia placówki o ile będzie otwarta dłużej niż do godz. 1500. 4) Zamawiający zastrzega sobie, w każdej sytuacji, prawo osobistego dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w dzielnicy będącej siedzibą Zamawiającego w godzinach pracy tej placówki. 5) Odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 6) Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529), b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych - w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), c) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 z późn. zm.), d) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89 poz. 555 z późn. zm.), e) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 12701 z późn. zm.) , f) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), które powinni spełniać Wykonawcy. 7) Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). 8) a) Dotyczy przypadku gdy Wykonawca nie posiada 6-ciu placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz: Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca poinformuje o tym telefonicznie Zamawiającego w dniu odbioru przesyłek. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym. b) Gdy Wykonawca posiada co najmniej sześć placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz : Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. 9) Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 10) Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) dla przesyłek listowych nie będących przesyłkami najszybszej kategorii. 11) Wykonawca jest zobligowany do żądania od odbiorców prawidłowego wypełnienia zwrotnych potwierdzeń odbioru (czytelne podpisy, pieczęcie firm). 12) Doręczanie przesyłek poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca realizować będzie w sposób umożliwiający osiągnięcie skutku określonego w niżej wskazanych przepisach: a) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w szczególności art. 57 § 5 pkt. a, b) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 z późn. zm.) w szczególności art. 165 § 2, c) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89 poz. 555 z późn. zm.) w szczególności art. 124, d) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 12701 z późn. zm.) w szczególności art. 65 § 2 , e) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)w szczególności art. 198 B ust. 2, 13) W przypadku nieobecności adresata, dot. przesyłek poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przedstawiciel Wykonawcy postąpi zgodnie z właściwymi przepisami KPA, KPK, KPC tj. w przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest -awizowana- dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 14) Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przez niego przesyłek rejestrowych tj.: poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wydane przez Wykonawcę nadawało im moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529), 15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami nadawczymi w dzielnicy, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz wymaga aby punkty niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej dzielnicy m.st. Warszawy i na terenie każdej gminy. 16) Uiszczanie opłat od przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie opłaty skredytowanej lub przy użyciu maszyny do frankowania. Zamawiający będzie umieszczał potwierdzenie oznaczające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 17) Do przesyłek używane będą koperty oraz potwierdzenia odbioru Zamawiającego. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym. Zamawiający dopuszcza potwierdzenia odbioru Wykonawcy. 18) Zamawiający przewiduje oznakowanie przesyłek we własnym zakresie w sposób uzgodniony z Wykonawcą. 19) Zamawiający za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wraz ze specyfikacją wykonanych usług, w terminie do 7-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym z 21 dniowym terminem płatności. 20) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości w wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych o których mowa w pkt. 19. 21) Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty i wyliczona została przez Zamawiającego na podstawie dowodów nadania przesyłek za okres 2012 r. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu cenowym. 22) W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego stanowiącego, Załącznik nr 1 do formularza oferty. 23) Podane w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty, ilości poszczególnych przesyłek są ilościami szacunkowymi. 24) Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę-, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529) oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 25) Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy zwartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania: a) zmiana nazwy lub adresu Wykonawcy bądź Zamawiającego b) zmiany cenników usług pocztowych w obrocie krajowym, c) zmiany cennika usług pocztowych w obrocie zagranicznym, d) wejście w życie lub zmiana warunków, wysokości i rodzajów opustów, e) zmiany osób odpowiedzialnych za współpracę operacyjną, f) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, g) zmiany zakresu rzeczowego; Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty nie będą podlegały zmianom przez okres realizacji umowy z wyjątkiem poniższych sytuacji: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku; 2) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe; 3) w przypadku, kiedy wprowadzenie zmian wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym; 4) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe wobec usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy. 26) Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 27) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w danym dniu Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie zgodne z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe. 28) Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania, na zasadach określonych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (poz. 1529), zwanym w dalszej części szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Prawem Pocztowym. 29) Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 30) Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 8 Prawa Pocztowego oraz obowiązujących aktów wykonawczych. 3.2. Zamawiający zobowiązuje się do: a) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach; b) sporządzenia w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo wartościowych nadanych przesyłek z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą. Lub b) sporządzenia w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień przy czym: 1) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 2) dla przesyłek zwykłych - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. W związku z tym, Zamawiający zastrzega prawo do udzielenia Wykonawcy, w okresie trzech lat od zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć to zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy oraz podległych mu 6-DOM-ów w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych i paczek, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz transportu przesyłek w okresie od dnia następującego po dniu podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31.12.2014 r. a) Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę jego działalności przeszło 80% wartości wysyłanych przez niego przesyłek listowych to dokumenty urzędowe, w związku z powyższym wymaga, aby potwierdzenie nadania przez niego przesyłek rejestrowych tj.: poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wydane przez Wykonawcę nadawało im moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529), 1) Jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej sześcioma placówkami odbiorczymi, czynnymi co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500, położonymi na terenie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (w tym co najmniej po jednej w każdym rejonie administracyjnym Zamawiającego tj. na terenie DOM Służewiec, DOM Wierzbno, DOM Wiśniowa, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Polkowska, Zamawiający osobiście będzie dostarczał przesyłki do placówek odbiorczych Wykonawcy. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę 6-ciu placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z: a) SIEDZIBA ZGN, ul. Irysowa 19, Warszawa, tel. 22 549-37-00, 22 549-91-73,22 549-37-14; b) DOM SŁUŻEWIEC, ul. Smoluchowskiego 2. Warszawa, tel. 22 566-25-11, 22 566-25-16; c) DOM WIERZBNO, ul. Kolberga 6, Warszawa, tel. 22 844-40-49, 22 646-08-79, 22 844-37-79; d) DOM WIŚNIOWA, ul. Falęcka 10, Warszawa, tel. 22 564-07-20, 22 564-07-36; e) DOM MADALIŃSKIEGO, ul. Wiśniowa 35, Warszawa, 22 849-92-26; f) DOM KONDUKTORSKA, ul. Konduktorska 12, Warszawa, tel. 22 841-01-84, 22 550-92-23, g) DOM POLKOWSKA, ul. Polkowska 7, Warszawa, tel. 22 550-91-22, 22 550-91-21; 3.2. Przez Wykonawcę rozumie się podmiot uprawniony do wykonywania usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. 3.3. Szczegółowe informacje dotyczące wykonywanej usługi: 1) przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe: a) zwykłe - przesyłki nierejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; b) zwykłe priorytetowe - przesyłki nierejestrowane listowne najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; c) polecone - przesyłki rejestrowane nie będące przesyłkami najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; d) polecone priorytetowe - przesyłki rejestrowane najszybszej kategorii w obrocie krajowym i w obrocie zagranicznym; e) polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki nie będące przesyłkami najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym; f) polecone priorytetowe za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłki najszybszej kategorii przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym; g) przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością; g) Gabaryty przesyłek: Gabaryt A - to przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 325 mm, szerokość 230 mm, wysokość 20 mm. Gabaryt B - to przesyłka o wymiarach: minimum - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 325 mm lub szerokość 230 mm lub wysokość 20 mm, maksimum - suma długości , szerokości i wysokości nie może być większa 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 600 mm. 2) Przez paczki pocztowe, rozumie się paczki: a) zwykłe -rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii; b) priorytetowe - rejestrowane najszybszej kategorii. c) Gabaryty paczek: GABARYT A to paczki o wymiarach: MINIMUM - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 m MAKSIMUM - żaden z wymiarów nie może przekroczyć : długość 600 mm, GABARYT B to paczki o wymiarach: MINIMUM - jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. MAKSIMUM - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. 3) a) Przez transport przesyłek rozumie się odbiór od Zamawiającego przesyłek i dostarczenie do placówek nadawczych Wykonawcy. Wykonawca będzie odbierał przesyłki przygotowane do wyekspediowania pięć razy w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 1300-1400 z siedziby Zamawiającego i siedzib 6 DOM-ów i we własnym zakresie będzie dostarczał przesyłki do placówek nadawczych Wykonawcy - dotyczy przypadku gdy Wykonawca nie posiada 6-ciu placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz; b) Gdy Wykonawca posiada co najmniej sześć placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz : Przesyłki będą dostarczane przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot do placówki pocztowej Wykonawcy wskazanej w umowie, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 800-1500 lub w godzinach otwarcia placówki o ile będzie otwarta dłużej niż do godz. 1500. 4) Zamawiający zastrzega sobie, w każdej sytuacji, prawo osobistego dostarczania przesyłek do wskazanej przez Wykonawcę placówki nadawczej, znajdującej się w dzielnicy będącej siedzibą Zamawiającego w godzinach pracy tej placówki. 5) Odbiór przesyłek potwierdzać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. 6) Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: a) Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529), b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych - w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), c) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 z późn. zm.), d) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89 poz. 555 z późn. zm.), e) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 12701 z późn. zm.) , f) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), które powinni spełniać Wykonawcy. 7) Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczone do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanym w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.). 8) a) Dotyczy przypadku gdy Wykonawca nie posiada 6-ciu placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz: Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca poinformuje o tym telefonicznie Zamawiającego w dniu odbioru przesyłek. Przy braku możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu odbioru, nadanie odebranych przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym. b) Gdy Wykonawca posiada co najmniej sześć placówek odbiorczych, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt. 3.1 pkt 1) siwz : Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich przyjęcia od Zamawiającego. 9) Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą objętego porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 10) Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.) dla przesyłek listowych nie będących przesyłkami najszybszej kategorii. 11) Wykonawca jest zobligowany do żądania od odbiorców prawidłowego wypełnienia zwrotnych potwierdzeń odbioru (czytelne podpisy, pieczęcie firm). 12) Doręczanie przesyłek poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca realizować będzie w sposób umożliwiający osiągnięcie skutku określonego w niżej wskazanych przepisach: a) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w szczególności art. 57 § 5 pkt. a, b) Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43 poz. 296 z późn. zm.) w szczególności art. 165 § 2, c) Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89 poz. 555 z późn. zm.) w szczególności art. 124, d) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 12701 z późn. zm.) w szczególności art. 65 § 2 , e) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)w szczególności art. 198 B ust. 2, 13) W przypadku nieobecności adresata, dot. przesyłek poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przedstawiciel Wykonawcy postąpi zgodnie z właściwymi przepisami KPA, KPK, KPC tj. w przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest -awizowana- dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 14) Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania przez niego przesyłek rejestrowych tj.: poleconych i poleconych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wydane przez Wykonawcę nadawało im moc dokumentu urzędowego zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529), 15) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował placówkami nadawczymi w dzielnicy, w której znajduje się siedziba Zamawiającego oraz wymaga aby punkty niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) znajdowały się na terenie każdej dzielnicy m.st. Warszawy i na terenie każdej gminy. 16) Uiszczanie opłat od przesyłek listowych będzie następowało z dołu w formie opłaty skredytowanej lub przy użyciu maszyny do frankowania. Zamawiający będzie umieszczał potwierdzenie oznaczające wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści ustalonej z Wykonawcą. 17) Do przesyłek używane będą koperty oraz potwierdzenia odbioru Zamawiającego. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym. Zamawiający dopuszcza potwierdzenia odbioru Wykonawcy. 18) Zamawiający przewiduje oznakowanie przesyłek we własnym zakresie w sposób uzgodniony z Wykonawcą. 19) Zamawiający za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wraz ze specyfikacją wykonanych usług, w terminie do 7-go dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym z 21 dniowym terminem płatności. 20) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane jako iloczyn ilości usług realizowanych w zakończonym okresie rozliczeniowym oraz opłat określonych w formularzu cenowym. Liczba ta będzie potwierdzona co do ilości w wagi na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie rozliczane w okresach rozliczeniowych o których mowa w pkt. 19. 21) Przewidywana ilość przesyłek różnych rodzajów została wskazana w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty i wyliczona została przez Zamawiającego na podstawie dowodów nadania przesyłek za okres 2012 r. Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie ilości przesyłek określonej w formularzu cenowym. 22) W przypadku nadania przez Zamawiającego większej ilości przesyłek z danej kategorii, usługi te będą rozliczane według cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego stanowiącego, Załącznik nr 1 do formularza oferty. 23) Podane w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty, ilości poszczególnych przesyłek są ilościami szacunkowymi. 24) Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. nr 951 poz. 1529) oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. 25) Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy zwartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania: a) zmiana nazwy lub adresu Wykonawcy bądź Zamawiającego b) zmiany cenników usług pocztowych w obrocie krajowym, c) zmiany cennika usług pocztowych w obrocie zagranicznym, d) wejście w życie lub zmiana warunków, wysokości i rodzajów opustów, e) zmiany osób odpowiedzialnych za współpracę operacyjną, f)zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, g)zmiany zakresu rzeczowego; Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty nie będą podlegały zmianom przez okres realizacji umowy z wyjątkiem poniższych sytuacji: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku; 2) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe; 3) w przypadku, kiedy wprowadzenie zmian wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym; 4) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe wobec usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy. 26) Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej. 27) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi w danym dniu Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie zgodne z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe. 28) Wykonawca zobowiązany jest doręczać przesyłki przyjęte do przemieszczania, na zasadach określonych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (poz. 1529), zwanym w dalszej części szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Prawem Pocztowym. 29) Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Wykonawcy po upływie 14 dnia od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. Termin udzielania odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 30) Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 8 Prawa Pocztowego oraz obowiązujących aktów wykonawczych. 3.2. Zamawiający zobowiązuje się do: a) prawidłowego adresowania przesyłek w sposób czytelny i zgodny ze standardami określonymi w normach; b) sporządzenia w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień ilościowo wartościowych nadanych przesyłek z uwzględnieniem kategorii i podziałów wagowych; wzór zestawień winien być uzgodniony z Wykonawcą. Lub b) sporządzenia w dwóch egzemplarzach (w tym jeden dla Wykonawcy) zestawień przy czym: 1) dla przesyłek rejestrowanych - wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, 2) dla przesyłek zwykłych - zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. W związku z tym, Zamawiający zastrzega prawo do udzielenia Wykonawcy, w okresie trzech lat od zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca zobowiązuje się przyjąć to zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00 - Usługi pocztowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej tj., że posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. Spełnienie warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty w/w aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych odpowiadającej w/w wymogom. 2.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w formie oryginałów. Zamawiający wymaga aby składany dokument/dokumenty dotyczyły w szczególności: -zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu - informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany. W przypadku udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.). W przypadku udostępnienia potencjału technicznego należy wskazać przekazanie do dyspozycji Wykonawcy narzędzia, wyposażenie zakładu, urządzeń technicznych lub na zasadzie podwykonawstwa. W przypadku udostępnienia zdolności finansowych/ przeniesienie własności pieniędzy lub pozostawienie do dyspozycji Wykonawcy środków pieniężnych albo ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za finansowanie nakładów + wykazanie, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w niezbędnym rozmiarze. -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. -charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9.3 i 9.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz że podmioty te posiadają aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj. musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie przez okres co najmniej 6 miesięcy jedną usługę pocztową polegającą na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych w obrocie krajowym i zagranicznym o wartości nie mniejszej niż 300.000,- zł. brutto. (w przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części usług o wartości co najmniej 300.000-zł. brutto). Spełnienie w/w warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych głównych usług, określonych w pkt 9.2.3 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty i załączonych dowodów, określonych w pkt. 9.2.5. SIWZ potwierdzających, że wymienione w nim usługi zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane należycie. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w formie oryginałów. Zamawiający wymaga aby składany dokument/dokumenty dotyczyły w szczególności: -zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu - informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany. W przypadku udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.). W przypadku udostępnienia potencjału technicznego należy wskazać przekazanie do dyspozycji Wykonawcy narzędzia, wyposażenie zakładu, urządzeń technicznych lub na zasadzie podwykonawstwa. W przypadku udostępnienia zdolności finansowych/ przeniesienie własności pieniędzy lub pozostawienie do dyspozycji Wykonawcy środków pieniężnych albo ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za finansowanie nakładów + wykazanie, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w niezbędnym rozmiarze. -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. -charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9.3 i 9.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz że podmioty te posiadają aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada punkty odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) położone na terenie każdej dzielnicy m. st. Warszawy i każdej Gminy w Polsce. Spełnienie w/w warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty w/w wykazu punktów odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) potwierdzającego, że Wykonawca posiada w/w punkty położone na terenie każdej dzielnicy m. st. Warszawy i każdej Gminy w Polsce. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów, oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w formie oryginałów. Zamawiający wymaga aby składany dokument/dokumenty dotyczyły w szczególności: -zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu - informację wskazującą, który konkretny zasób jest udostępniany. W przypadku udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.). W przypadku udostępnienia potencjału technicznego należy wskazać przekazanie do dyspozycji Wykonawcy narzędzia, wyposażenie zakładu, urządzeń technicznych lub na zasadzie podwykonawstwa. W przypadku udostępnienia zdolności finansowych/ przeniesienie własności pieniędzy lub pozostawienie do dyspozycji Wykonawcy środków pieniężnych albo ponoszenie solidarnej odpowiedzialności za finansowanie nakładów + wykazanie, iż podmiot trzeci posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w niezbędnym rozmiarze. -sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. -charakteru stosunku , jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem. -zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymaganych w pkt. 9.3 i 9.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz że podmioty te posiadają aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 mogą być spełnione łącznie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni jako spełniony warunek złozenie oświadczenia na zał. nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, ze spełnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 200.000 PLN. Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez Wykonawcę na kwotę co najmniej 200.000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca musi dołączyć do oferty w terminie wskazanym w pkt. 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w formie określonej w specyfikacji: 1.1. wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 1.2. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 9.4.1.2. niniejszej specyfikacji, jeżeli oferty będą składali Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 1.3. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 14.6.3. niniejszej specyfikacji, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, 1.4. informację podmiotów i o podmiotach, które będą brały udział w realizacji części zamówienia i na zasobach których polega wykonawca, na zasadach określonych w pkt. 8.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dla Podmiotów uczestniczących w realizacji części zamówienia aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, 1.5. oświadczenie na załączniku nr 2 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na kwotę nie niższą niż równowartość 200.000 złotych polskich na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz, że przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy w przypadku gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, 1.6. informacji określonej w pkt. 16.1.1. niniejszej specyfikacji w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż (0 %) stawki podatku od towarów i usług, 1.7. informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców oraz dla Podwykonawców aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 2.1. oświadczenie na załączniku nr 3 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 2.2. aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dla działalności pocztowej określonej w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe) pozwalający na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. 2.3.wykaz głównych usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3-ch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt. 8.1.2. niniejszej specyfikacji na załączniku nr 4 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty, 2.4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,- zł, 2.5. dowody dotyczące usług, określające czy usługi te, (wykazane przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do oferty -zgodnie z zapisem pkt. 8.1.2. i 9.2.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia) zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są: a)poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b)oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o których mowa w pkt. a), W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie usług, usługi, które wcześniej zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania w/w dowodów. UWAGA! W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.) w zakresie dokumentów określonych w poz. 9.2.6. SIWZ. dopuszcza się stosowanie dokumentów wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed zmianą ww. rozporządzenia. 2.6. W przypadku gdy Wykonawca polegać będzie na doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale): 2.6.1.pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia zawierające zakres robót, które te podmioty zobowiązują się wykonać i konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, itp.) - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zakresie realizacji części zamówienia. 2.6.2.pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, zawierające także imienną listę tych osób - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonani zamówienia innych podmiotów. 2.6.3. inne dokumenty i oświadczenia, zgodnie z wymogiem pkt. 8.2. SIWZ. 2.7. Wykaz punktów odbioru niedoręczonych pod adres przesyłek (awizowanych) położonych na terenie każdej dzielnicy m. st. Warszawy i każdej Gminy w Polsce. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 3.1. oświadczenie na załączniku nr 6 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 3.3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 8 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 8.2. SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w pkt. 9.2.2., 9.2.4. i 9.3 i/lub 9.8. SIWZ, odnoszące się do tych podmiotów. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 4.1. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór druku stanowi załącznik nr 6 do oferty wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty. 5. W celu potwierdzenia że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ; Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.1. SIWZ i wypełnienie formularza oferty. 6. Oferta wspólna 6.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 6.1.1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 6.1.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny dokument (np. Umowa konsorcjum, spółki cywilnej) powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; 6.1.3.Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 6.1.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp. W tym celu konsorcjum składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.3.1. i 9.4. siwz podpisane przez wszystkich Wykonawców oraz dokumenty określone w pkt. 9.3.2. i/lub 9.8.1., 9.8.2. siwz dla wszystkich Wykonawców podpisane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 6.1.5. W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (na ich potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt. 9.2. siwz) z zastrzeżeniem, że oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.2.1. siwz podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; 6.1.6. W odniesieniu do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przedstawia tę listę albo indywidualnie lub wspólnie informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej (wg Załącznika nr 6 do SIWZ). 6.1.7. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą. 6.1.8. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt 14.6.4. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 6.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 6.3. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia. 8. Dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 8.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.3.2., niniejszej specyfikacji - składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż przed upływem 6-ciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.6.1. niniejszej specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 9.6.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszący się do wymaganych terminów ważności dokumentu stosuje się odpowiednio. 9 . W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W MIEJSCE KTÓREGOŚ Z DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 9.2.2., 9.2.4., 9.2.5., 9.3.2., 9.6.1., 9.6.2. SPECYFIKACJI DOSTARCZY JEGO KOPIĘ, KOPIA TA MUSI BYĆ POŚWIADCZONA ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM zgodnie z zapisem pkt. 14.6.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z pkt. 14.6.5. niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów np., gdy złożone kopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy zwartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postepowania: a) zmiana nazwy lub adresu Wykonawcy bądź Zamawiającego b) zmiany cenników usług pocztowych w obrocie krajowym, c) zmiany cennika usług pocztowych w obrocie zagranicznym, d) wejście w życie lub zmiana warunków, wysokości i rodzajów opustów, e) zmiany osób odpowiedzialnych za współpracę operacyjną, f) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, g) zmiany zakresu rzeczowego; Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty nie będą podlegały zmianom przez okres realizacji umowy z wyjątkiem poniższych sytuacji: 1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi pocztowe może nastąpić zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku; 2) w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika z uregulowań prawnych w zakresie ustalania lub zatwierdzania cen za powszechne usługi pocztowe w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe; 3) w przypadku, kiedy wprowadzenie zmian wynika z okoliczności powodujących, iż zmiana w/w cen leży w interesie publicznym; 4) Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza oferty ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedłożonej oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe wobec usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu. Zamawiającemu przysługuje możliwość korzystania z programów rabatowych (opustowych) oferowanych przez Wykonawcę w toku realizowanej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Irysowa 19, 02-660 Warszawa, pok.34 - siedziba Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: ul.Irysowa 19, 02-660 Warszwa, pok.34 siedziba Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.