eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Pielęgnacja lasu komunalnego w Gliwicach w 2008 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2007-12-05

Gliwice: Pielęgnacja lasu komunalnego w Gliwicach w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 241097 - 2007; data zamieszczenia: 05.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2310031, 3350444, fax 032 2310032.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja lasu komunalnego w Gliwicach w 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres prac zawarty jest w zał. A - Plan użytkowania lasu na 2008r. i obejmuje: 1. Cięcia pielęgnacyjne: ścinanie drzew - 2443 szt (drzewa zaznaczono farbą, lokalizacja w załączo-nym zestawieniu tabelarycznym- (zał. A) i mapkach (zał. C-1 i C2). 2. Pozyskanie i zagospodarowanie drewna 926,66 mp) pochodzącego z pielęgnacji lasu leży w za-kresie Wykonawcy po odbiorze robót przez inspektora MZUK. Drewno płatne przez Wykonawcę w kasie MZUK 70zł./mp. brutto niezależnie od sortymentu i gatunku drewna lub przelewem na ra-chunek bankowy: ING Bank Śląski O Gliwice nr 11105012851000000202131868. Uwaga: pomiar, ewidencja i odbiór drewna zostaną dokonane protokolarnie przy współudziale Wy-konawcy i Zamawiającego. Obowiązuje gatunkowa i sortymentowa ewidencja drewna. 3. Hodowlę lasu: melioracje, nowe nasadzenia, poprawki i uzupełnienia w uprawach- 3,67 ha (23855 sadzonek). 4. Prace porządkowe - bieżące, codzienne utrzymanie czystości na terenie całego lasu: przy ul. Chorzowskiej 224,44 ha i przy ul. Oriona- 39,97ha. Uwaga: 1. Należy stosować technologie przyjazną dla środowiska, minimalizując szkody w ekosystemie le-śnym. W czasie prac należy stosować zabezpieczanie terenu poprzez oznakowanie, wygrodzenie powierzchni leśnej, na której wykonywane są prace niebezpieczne. 2. Należy stosować wszystkie wymogi BHP i przepisy przeciwpożarowe obowiązujące w Lasach Pań-stwowych (stosować się do przepisów w art. 207 par 1-3 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia MOŚZNiL z dn. 29.11 1995r - Dz. U. nr 147 z 1995 r). 3. Wykonawca po wykonaniu prac na każdej powierzchni (oddziale) ma obowiązek przed opuszcze-niem uporządkować teren i trakty zrywkowe, oczyścić miejsca pracy z wszelkiego typu odpadów. 4. Do zrywki i wywozu drewna na terenie lasu dopuszcza się sprzęt (mikrociągnik) o dopuszczalnej ładowności do 5 ton (podczas poruszania się po terenach zielonych)., zastosowany w sposób nie szkodzący urządzeniom lasu. 5. Obowiązuje pisemne uzgadnianie harmonogramów prac zmieniających ustalony harmonogram w przedmiarze robót. 6. Obowiązują rozliczenia kosztorysem powykonawczym po zakończeniu każdego etapu robót, na podstawie danych wyjściowych załączonych do kosztorysu ofertowego (załącznik B-1 i B-2). 7. Wywóz i składowanie nieczystości na wysypisku miejskim przy ul. Rybnickiej na koszt Zamawiają-cego na podstawie udzielonego przez MZUK upoważnienia. Załączniki: 1. załącznik B-1 przedmiar robót, 2. załącznik B-2 - kosztorys ofertowy, 3. załącznik C-1 i C-2- mapki lasu z zaznaczonymi powierzchniami do trzebieży i rębni.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Kod CPV wg słownika 2008: 77.20.00.00 - Usługi leśnictwa Oryginalny kod CPV: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Kod CPV wg słownika 2008: 77.21.00.00 - Usługi pozyskiwania drewna Oryginalny kod CPV: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej Kod CPV wg słownika 2008: 77.23.10.00 - Usługi gospodarki leśnej .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 11.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, 2. spełniają wymagania stawiane w Art. 22 ust. 1, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. zatrudniają odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stano-wisk posiadający kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia. a) personel wykonawczy - zatrudnienie min. 8 pracowników (oprócz personelu kierownicze-go), w tym min. 6 pilarzy i 1 kierowca, b) osoba nadzorująca prace z ramienia wykonawcy musi posiadać stosowne kwalifikacje i wy-kształcenie leśne lub ogrodnicze, 4. dysponują odpowiednim sprzętem do wykonania niniejszego zamówienia: a) min 5 szt. pił spalinowych, b) maszyna do zrębkowania gałęzi. c) 1 środek transportu o ładowności max - 5,0 t., 5. zrealizowali minimum 3 roboty w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim ro-dzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty porównywalne rodzajem i wartością zamówienia uznaje się roboty w drzewostanie o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł. każda z nich. 6. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia, 7. posiadają uprawnienia do wywozu odpadów inne niż niebezpieczne, 8. sporządzą kosztorys ofertowy, 9. zaakceptują istotne postanowienia umowy,
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzia-łalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddzia-łu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po-twierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z infor-macjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 4) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wyko-nawca. 5) Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom w drzewostanie stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 6) Decyzja o posiadaniu uprawnień do wywozu odpadów innych niż niebezpieczne. 7) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8) Zaparafowane przez Wykonawcę istotne postanowienia umowy. 9) Kosztorys ofertowy. 10) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania stawiane w Art. 22 ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień pu-blicznych. 2. 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IX pkt. 1), 2) - składa dokument lub do-kumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. 2. Dokumentu, o których mowa w pkt. 2.1. lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Dokument, o którym mowa w pkt.2.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. zastępuje się je doku-mentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowied-nio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego - Dział Zamówień Publicznych.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2007 godzina 10:30, miejsce: siedziba zamawiającego - Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.