eGospodarka.pl


Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-07-15

Włocławek: Budowa boisk
Numer ogłoszenia: 239876 - 2009; data zamieszczenia: 15.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Włocławek , ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4144000, faks 4144257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boisk z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania: Zadanie I Budowa boiska na osiedlu Południe; Zadanie II Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal w ramach zadania pn.: Przebudowa boisk do koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/10 we Włocławku; Zadanie III Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary we Włocławku; Zadanie IV Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku;.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi 45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zadanie I - w kwocie 6 000,00 zł, Zadanie II - w kwocie 3 500,00 zł, Zadanie III - w kwocie 6 500,00 zł, Zadanie IV - w kwocie 3 000,00 zł,

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca powinien wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu boisk z nawierzchnią sportową syntetyczną poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto - każde. 2. Wykonawca powinien się wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności: - drogowej; - instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy Zadania III i Zadania IV); - instalacyjnej w zakresie instancji elektrycznych (dotyczy Zadania III i Zadania IV). 3. Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych dokumentów..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat, lub zaświadczenie,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz). 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. 7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. (Przez odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane, Zmawiający rozumie min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu boisk z nawierzchnią sportową syntetyczną poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto - każde.) 8. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 7. 9. Wykaz dysponowania odpowiednią kadrą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadająca uprawnienia w specjalnościach: - drogowej; - instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy Zadania III i Zadania IV); - instalacyjnej w zakresie instancji elektrycznych (dotyczy Zadania III i Zadania IV). 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 9, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. 11. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: uprawnienia zawodowe + wpis na listę członków właściwej izby, (art. 12 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118,z późn. zm). 12. Polisę lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 zł..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloclawek.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Włocławek Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - pok. 506, Zielony Rynek 11/13, 87 -800 Włocławek.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 10:30, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców mieszczące się w holu budynku A na stanowisku d/s obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87 -800 Włocławek.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I Budowa boiska na osiedlu Południe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I Budowa boiska na osiedlu Południe Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, umożliwiającego prowadzenie następujących gier piłkarskich: - piłka nożna - boisko o wymiarach netto 47 x 24 m, wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej, umocowane na stałe do podłoża zgodnie z instrukcją producenta, -koszykówka - dwa boiska o wymiarach netto 28 x 15 m, wyposażone każde w dwa stojaki z wysięgnikiem i tablicą z obręczą, mocowane na stałe do podłoża zgodnie z instrukcja producenta, -siatkówka - dwa boiska o wymiarach netto 9 x 18 m, wyposażone każde po dwa słupki do siatki oraz komplety siatki. Słupki przenośne, mocowane w tulejach zabetonowanych w nawierzchni boiska, wyposażonych w pokrywy umożliwiające ich zamknięcie w okresie demontażu słupków, zgodnie z instrukcja producenta Wokół boiska należy wykonać opaskę oraz ogrodzenie boiska pełniące funkcję piłkochwytu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal w ramach zadania pn.: Przebudowa boisk do koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/10 we Włocławku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal w ramach zadania pn.: Przebudowa boisk do koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/10 we Włocławku Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka), skoczni w dal. Zestawienie powierzchni : - boisko wielofunkcyjne do gry w: koszykówkę, siatkówkę o nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej o kolorystyce -zgodnie z dokumentacją; zieleń - pow. 28,00 x 16,00 m = 448,0m2 , - boisko do piłki ręcznej o nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej o kolorystyce -zgodnie z dokumentacją; zieleń - pow. 34,00 x 17,00 m = 578,0m2, - opaska wokół boisk, kostka brukowa betonowa gr.6cm - 253,5 m2, - opaska żwirowa - 74,0 m2, - bieżnia do skoku w dal poliuretanowa - 41,50 m2,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary we Włocławku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary we Włocławku 1) Przedmiot zamówienia obejmuje I Etap budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary nr 4. 2) Ogólny zakres wykonywanych robót: w zakresie robót budowlanych : - makroniwelacja terenu, - budowa boisk sportowych z ogrodzeniem na poziomie tarasu średniego i górnego, - remont istniejącego ogrodzenia od strony północnej w zakresie robót instalacji sanitarnych: - odwodnienie boisk - drenaż z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie robót instalacji elektrycznych - wykonanie oświetlenia boisk.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku 1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Żytnia 47 we Włocławku. 2) Ogólny zakres wykonywanych robót: - rozebranie fragmentów chodnika, obrzeży i ogrodzenia, - przebudowa kolidującej linii kablowej oświetleniowej, - wykonanie odwodnienia boiska, - wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej, - wykonanie nawierzchni dojazdu z kostki betonowej, - wykonanie chodników i opaski wokół boiska z kostki betonowej, - wykonanie ogrodzenia wys. 4,00 m wokół boiska, - przebudowa fragmentu ogrodzenia zewnętrznego z montażem bramy wjazdowej, - montaż wyposażenia sportowego boiska, - humusowanie i obsianie trawą terenu wokół boiska..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.