Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Przetarg został już zakończony.
Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2009-07-15

Włocławek: Budowa boisk

Numer ogłoszenia: 239876 - 2009; data zamieszczenia: 15.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Włocławek , ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4144000, faks 4144257. • Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boisk z możliwością składania ofert częściowych na poszczególne zadania:

Zadanie I
Budowa boiska na osiedlu Południe;

Zadanie II
Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal w ramach zadania pn.: Przebudowa boisk do koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/10 we Włocławku;

Zadanie III
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary
we Włocławku;

Zadanie IV
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku;.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.21.22.20 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45.21.22.21 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zadanie I - w kwocie 6 000,00 zł,
Zadanie II - w kwocie 3 500,00 zł,
Zadanie III - w kwocie 6 500,00 zł,
Zadanie IV - w kwocie 3 000,00 zł,

III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca powinien wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu boisk z nawierzchnią sportową syntetyczną poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto - każde.
  2. Wykonawca powinien się wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w specjalności:
  - drogowej;
  - instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy Zadania III i Zadania IV);
  - instalacyjnej w zakresie instancji elektrycznych (dotyczy Zadania III i Zadania IV).
  3. Wykonawca powinien wykazać się posiadaniem polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
  w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 zł.
  Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie złożonych dokumentów..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat, lub zaświadczenie,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz).
  6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.
  7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. (Przez odpowiadające swoim rodzajem i wartością roboty budowlane, Zmawiający rozumie min. 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu boisk z nawierzchnią sportową syntetyczną poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto - każde.)
  8. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 7.
  9. Wykaz dysponowania odpowiednią kadrą do realizacji przedmiotu zamówienia posiadająca uprawnienia w specjalnościach:
  - drogowej;
  - instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (dotyczy Zadania III i Zadania IV);
  - instalacyjnej w zakresie instancji elektrycznych (dotyczy Zadania III i Zadania IV).
  10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 9, wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.
  11. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: uprawnienia zawodowe + wpis na listę członków właściwej izby, (art. 12 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118,z późn. zm).
  12. Polisę lub inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 200 000,00 zł..


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Włocławek
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - pok. 506,
Zielony Rynek 11/13, 87 -800 Włocławek.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 10:30, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców mieszczące się w holu budynku A na stanowisku d/s obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87 -800 Włocławek.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I
Budowa boiska na osiedlu Południe.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie I
  Budowa boiska na osiedlu Południe
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, umożliwiającego prowadzenie następujących gier piłkarskich:
  - piłka nożna - boisko o wymiarach netto 47 x 24 m, wyposażone w dwie bramki do piłki nożnej, umocowane na stałe do podłoża zgodnie z instrukcją producenta,
  -koszykówka - dwa boiska o wymiarach netto 28 x 15 m, wyposażone każde w dwa stojaki z wysięgnikiem i tablicą z obręczą, mocowane na stałe do podłoża zgodnie z instrukcja producenta,
  -siatkówka - dwa boiska o wymiarach netto 9 x 18 m, wyposażone każde po dwa słupki do siatki oraz komplety siatki. Słupki przenośne, mocowane w tulejach zabetonowanych w nawierzchni boiska, wyposażonych w pokrywy umożliwiające ich zamknięcie w okresie demontażu słupków, zgodnie z instrukcja producenta
  Wokół boiska należy wykonać opaskę oraz ogrodzenie boiska pełniące funkcję piłkochwytu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II
Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal w ramach zadania pn.: Przebudowa boisk do koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/10 we Włocławku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II
  Budowa boisk sportowych o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni w dal w ramach zadania pn.: Przebudowa boisk do koszykówki i piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Cyganka 6/10 we Włocławku
  Przedmiotem zamówienia jest budowa na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka), skoczni w dal.
  Zestawienie powierzchni :
  - boisko wielofunkcyjne do gry w: koszykówkę, siatkówkę o nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej o kolorystyce -zgodnie z dokumentacją; zieleń - pow. 28,00 x 16,00 m = 448,0m2 ,
  - boisko do piłki ręcznej o nawierzchni sportowej syntetycznej poliuretanowej
  o kolorystyce -zgodnie z dokumentacją; zieleń - pow. 34,00 x 17,00 m = 578,0m2,
  - opaska wokół boisk, kostka brukowa betonowa gr.6cm - 253,5 m2,
  - opaska żwirowa - 74,0 m2,
  - bieżnia do skoku w dal poliuretanowa - 41,50 m2,.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III
Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary we Włocławku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III
  Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary
  we Włocławku
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje I Etap budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Chemicznych ul. Bulwary nr 4.
  2) Ogólny zakres wykonywanych robót:
  w zakresie robót budowlanych :
  - makroniwelacja terenu,
  - budowa boisk sportowych z ogrodzeniem na poziomie tarasu średniego i górnego,
  - remont istniejącego ogrodzenia od strony północnej
  w zakresie robót instalacji sanitarnych:
  - odwodnienie boisk - drenaż z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej
  w zakresie robót instalacji elektrycznych
  - wykonanie oświetlenia boisk.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV
  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 we Włocławku
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Żytnia 47 we Włocławku.

  2) Ogólny zakres wykonywanych robót:
  - rozebranie fragmentów chodnika, obrzeży i ogrodzenia,
  - przebudowa kolidującej linii kablowej oświetleniowej,
  - wykonanie odwodnienia boiska,
  - wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej,
  - wykonanie nawierzchni dojazdu z kostki betonowej,
  - wykonanie chodników i opaski wokół boiska z kostki betonowej,
  - wykonanie ogrodzenia wys. 4,00 m wokół boiska,
  - przebudowa fragmentu ogrodzenia zewnętrznego z montażem bramy wjazdowej,
  - montaż wyposażenia sportowego boiska,
  - humusowanie i obsianie trawą terenu wokół boiska..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.10.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z WŁOCŁAWKA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Włocławku » więcej : Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU